MultiLing tar tempen på språket!

I år ble Forskningskampanjen tildelt MultiLing Senter for flerspråklighet, og de har invitert alle landets skoleelever på alle klassetrinn til å være språkforskere.

Forskningskampanjen arrangeres hvert år i forbindelse med Forskningsdagene i september, og man kan delta i kampanjen ut oktober. Her ser vi Janne Bondi Johannessen ved boden til MultiLing. Foto: Bente Ailin Svendsen.

Forskningskampanjen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Nettverk for Miljølære (Universitetet i Bergen) og et forskningsmiljø som skifter fra år til år. I år er dette forskningsmiljøet MultiLing Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.

– Ele­ve­ne skal hjel­pe fors­ke­re med å fin­ne ut hvil­ken språk­kunn­skap som fin­nes blant nors­ke ele­ver i dag, og hvil­ke språk de har lyst til å lære seg. Vi vet at det fin­nes mye ubrukt språk­kunn­skap blant nors­ke ele­ver.

- Den­ne kom­pe­tan­sen øns­ker vi å løf­te frem og aner­kjen­ne. Mest av alt er det viktig at elevene får prøve hvordan det er å være forsker, sier Bente Ailin Svendsen som i samarbeid med Else Ryen har utviklet kampanjen.

Ord de voksne ikke kan?

Elevene skal undersøke hvilke ord de unge bruker som de tror de voksne ikke kan. Elevene kan også undersøke om det er forskjell på hvilke ord jenter og gutter bruker, om yngre elever bruker andre ord enn eldre, og om det er forskjellig bruk av ord ulike steder i landet.

Ele­ve­ne skal no­te­re seg slang­ord, lån­ord, eng­els­ke ord el­ler and­re ord og ut­trykk som de og and­re jevn­ald­ren­de bru­ker. De skal også un­der­sø­ke hvor man­ge språk og dia­lek­ter som er re­pre­sen­tert i klas­sen og på and­re sko­ler i Norge. Til sist skal de undersøke i hvil­ke si­tua­sjo­ner de uli­ke språk­ene og dialektene blir brukt.

105 skoler er med så langt

Klas­se­ne som del­tar i forsk­nings­pro­sjek­tet bru­ker uli­ke me­to­der, som in­ter­ak­ti­ve be­sva­rel­ser, lytt­ing til and­re, språk­prø­ver og re­flek­sjon over eget for­hold til språk.

Foreløpig er det 105 skoler med mange klasser som har meldt seg på, dette kan fortsatt stige.

MultiLing deltok også i samarbeid med Norges forskningsråd på Forskningstorget 19. og 20. september. Her hadde Ryen og Svendsen blant annet utviklet en språkquiz som du kan ta her, og brettspillet Hvor i all verden? der man skulle plassere flaggbrikker med språkspørsmål på et stort verdenskart.

Arne Torp og Janne Bondi Johannessen stilte velvillig opp og svarte på språkspørsmål fra besøkende gjennom det meste av torget (Spør en språkprofessor!). MultiLing fikk også god hjelp av entusiastiske studenter.

Når kampanjen er over i november skal Kristin Vold Lexander, som er ansatt som forsker på prosjektet, gå i gang med å analysere resultatene fra kampanjen. Disse skal munne ut i en rapport som skal være ferdig ved årsskiftet. Allerede nå kan du finne resultater fra kampanjen her.

Av Internredaksjonen
Publisert 10. okt. 2014 11:37 - Sist endret 13. okt. 2014 11:41