Stjerneforsker og kritisk røst besøkte MultiLing

Fredag 19. september besøkte professor Jim Cummins MultiLing (Senter for flerspråklighet) etter å ha blitt utnevnt som æresdoktor, Doctor Honoris Causa, i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Hedmark.

Professor Jim Cummins (Photo: ritsumei.ac.jp)

Cummins holdt først en gjesteforelesning og deretter et lengre møte med deltakere på MultiLing.

I gjesteforelesningen "Linguistic Diversity and School Achievement: A Critique of PISA" var han kritisk til hvordan dataene fra PISA-forskningen er blitt fortolket, særlig til hvilken innflytelse dette har fått for politiske beslutninger i skolen.

Her trakk han fram tre variabler i forskningen:

  • elevenes hjemmespråk
  • elevenes sosioøkonomiske bakgrunn
  • elevenes leseengasjement

Ved å ta hensyn til disse variablene erstattet han den gjengse fortellingen om minoritetselever som skoletapere med en ny fortelling "Barn som får utviklet begge språkene sine, lykkes i skolen"

Leseengasjement og tilgang til bøker

Professor Anne Golden forteller at Cummins trekker andre konklusjoner enn de som vanligvis får politikernes oppmerksomhet:

- Cummins slår fast at når hjemmespråket ikke er det samme som skolespråket, er ikke det årsaken til svake skoleresultater, sier Golden. - Han viste særlig til land som Australia og Canada hvor minoritetselevene har de beste skoleresultatene.

- Når man tok hensyn til sosioøkonomisk bakgrunn og noen andre bakgrunnsvariabler, skilte ikke elevene fra språklige minoriteter seg ut i ti av fjorten land i PISA-undersøkelsene, sier hun videre.

- Elevenes leseengasjement og tilgang til bøker hadde en positiv effekt for alle elever, mener Cummins. Han argumenterte sterkt for tospråklige undervisningsprogram både for enspråklige og tospråklige elever, utviklingen av lese- og skriveferdigheter på to språk har språklige og sannsynligvis også kognitive fordeler for elevene. Det eksisterer en positiv effekt mellom utviklingen av skolerelaterte ferdigheter på første og andrespråket, utdyper Golden.

Felles underliggende ferdigheter kan overføres

Cummins fortelling om at barn som får utviklet begge språkene sine, lykkes i skolen, er begrunnet med CUP (The common underlying proficiency), altså hypotesen om felles underliggende ferdigheter også kalt "isfjellmetaforen". Mange ferdigheter som etterspørres i skolen, kan overføres fra det ene språket til det andre.

Cummins understreket også betydning av å styrke elevenes identiteter som likeverdige medlemmer i skolesystemet, så vel som i samfunnet, og at "commitment to helping all students succeed academically requires a willingness on the part of educators, individually and collectively, to challenge aspects of the power structure in the wider society".

Møte på MultiLing

Professor Cummins hadde senere på dagen et møte med flere av deltagerne på MultiLing. Der tok han spesielt opp metastudier om innvandrerelevers skoleframgang og var spesielt kritisk til måten flere av disse studiene definerte leseforståelse og språkferdigheter på.

Dette er komplekse begreper som ikke kan måles gjennom enkle metoder. Mange studier som inngår i metastudiene, kommer fra ulike kontekster, og disse forsvinner i det overordnende bildet. Siden studiene gjerne er veldig forskjellige, fører det ofte til at andrespråkslæring av ulik type - som ikke er direkte sammenliknbare - blir slått sammen.

Av samme grunn blir mange relevante studier ekskludert, dvs at konklusjonen som i utgangspunktet skulle baseres på flere hundre studier, ofte kun baserer seg på en brøkdel, og at denne delen heller ikke nødvendigvis inkluderer de beste studiene.

Om Jim Cummins

Cummins er professor ved Ontario Institute for Studies in Education (OISE), University of Toronto og har siden slutten av 1970-tallet vært et internasjonalt ledende navn innenfor forskning og teoriutvikling om den rollen som språkferdigheter spiller for kunnskapstilegnelse og sosial integrering i skolen. Hans spesielle fokus har vært på elever med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn.

Av Anne Golden og internredaksjonen
Publisert 3. okt. 2014 11:24