Masterstipend til tre spennande prosjekt

MultiLings masterstipend for 2016 gjekk til dei spennande masterprosjekta til Kine Javiera Dorich, Nina Hagen Kaldhol og Linn Iren Sjånes Rødvand. MultiLing gratulerer!

Kine Javiera Dorich har fått stipend for å arbeide med masteroppgåva Språkvalg i norsk- og spansktalende familier, som skal vere ferdig våren 2017. Ho er masterstudent i nordisk språk, og masteroppgåva er knytt til MultiLing-prosjektet MultiFam, med Judith Purtkarthofer og Bente Ailin Svendsen er rettleiarar.

Nina Hagen Kaldhol er masterstudent i lingvistikk og har fått stipend for å skrive masteroppgåva Språk hos somaliere i Oslo. Oppgåva skal vere ferdig våren 2017, og ho har Hanne Gram Simonsen og Sverre Stausland Johnsen som rettleiarar.

Linn Iren Sjånes Rødvand er også masterstudent i lingvistikk og skriv masteroppgåve om Amerikanorsken, han/ho/den ser slik ut - undersøkelse av 3SG-pronomen i amerikanorsk. Masteroppgåva er knytt til prosjektet Scandinavian Heritage Languages in America, med Janne Bondi Johannessen som rettleiar. Oppgåva skal vere ferdig våren 2017.

MultiLing deler årleg ut tre masterstipend à kr. 15.000,-. Nye masterstipend vert lyste ut i september 2017. Søknadane vert vurderte på grunnlag av den faglege kvaliteten til masterprosjektet, karakterar og tilrådinga frå rettleiar.

Linn Iren Rødvand
Linn Iren Sjånes Rødvand (Foto: privat)
Kine Dorich
Kine Javiera Dorich (Foto: privat)
Nina Kaldhol
Nina Hagen Kaldhol (Foto: privat)

 

Publisert 11. nov. 2016 11:20 - Sist endret 1. des. 2018 00:19