Ingebjørg Tonne er ny professor på MultiLing

Ingebjørg Tonne er professor i norsk som andrespråk og har en doktorgrad i språkvitenskap fra 2001. Hun har jobbet ved lærerutdanningen på HiOA i flere år og var undervisningsleder ved ILN fra 2015 til 2017. Nå skal hun jobbe med flerspråklighet knyttet til andrespråkslæring og skole ved MultiLing.

Ingebjørg Tonne (foto: privat)

Faglige interesser

Ingebjørg Tonne har doktorgrad i språkvitenskap, med et kontrastivt avhandlingsarbeid om aspekt i norsk, spansk og engelsk. Hun underviser ved ILN i grammatikkrelaterte emner, blant annet knyttet til kontrastiv grammatikk, andrespråkslæring og -undervisning, flerspråklighet og relevansen av grammatikk for lese- og skriveopplæring og språkutvikling. I egen forskning har Tonne de senere årene arbeidet med forholdet mellom grammatikkundervisning og skriveutvikling hos elever, og samvariasjon mellom språklige faktorer knyttet til leseferdigheter og skriveferdigheter. Hun er også interessert i grammatiske kontraster mellom ulike språk og hvordan kontrastivt arbeid kan bidra til økt metaspråklig bevissthet hos elever.

Bakgrunn

I perioden 2002-2014 underviste, forsket og veiledet Tonne ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og ved Barnehageutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Ved lærerutdanningen jobbet hun blant annet for å vektlegge norsk som andrespråk i undervisningen og på pensumet til lærerstudentene.

Siden 2015 har Tonne undervist på språkemnene på norsk som andrespråk ved ILN, både på bachelor- og masternivå, i tillegg har hun vært undervisningsleder ved instituttet.

En del av MultiLings kjernegruppe

En del av MultiLings strategi for de kommende årene er å styrke vår forskning på språklæring i barnehage, skole og høyere utdanning. For å nå dette målet har vi blant annet ansatt to nye andrespråksforskere. Toril Opsahl og Ingebjørg Tonne er frikjøpt fra deler av sine stillinger på ILN for å gå inn i MultiLings kjernegruppe fra og med 1. august.

Med sin solide bakgrunn fra andrespråksforskningen og lærerutdanningen, vil Tonne bringe viktig og nyttig kompetanse på feltet med seg til MultiLing. Arbeidet hennes vil være fokusert rundt andrespråkslæring. Personlig er hun særlig opptatt av didaktikk og den grammatikkompetansen som må ligge til grunn for at lærere skal kunne forstå språklæring og språkutvikling, og slik kunne gi kompetent språklig veiledning. Tonne er allerede i planleggingsfasen av spennende prosjekter sammen med forskere på MultiLing, blant annet et prosjekt om vokabular og leseforståelse sammen med professor i norsk som andrespråk Anne Golden.

Vi gleder oss masse til å få Ingebjørg med på laget, og ønsker henne hjertelig velkommen til MultiLing!

 

 

Publisert 5. sep. 2017 15:10 - Sist endret 11. sep. 2017 11:35