LAIDUA/MultiFam-workshop: From micro to macro – attitudes and ideologies in family and society

Språkbruk i flerspråklige familier står sentralt både for forskningsgruppa LAIDUA ved Universitetet i Tromsø og i forskningsprosjektet MultiFam ved MultiLing. I februar møttes de to gruppene til en PhD-organisert workshop.

Foto: UiO

Både LAIDUA og MultiFam har en særlig interesse for språk i familien, og ønsker blant annet å studere hvordan familier forvalter flerspråklighet og hvordan språkpraksis innad i familien påvirkes utenifra av ideologier og diskurser i samfunnet ellers. Workshopen som ble holdt på MultiLing i februar var først og fremst en anledning for de to gruppene til å møtes og å utveksle erfaringer og bli kjent med de pågående prosjektene. Dagene ble brukt til å presentere master- og PhD-prosjekter knyttet til de to forskningsgruppene, og mye av tiden var satt av til å diskutere teori, metode og data fra de pågående prosjektene.

Språkholdninger og språkideologier i mikro- og makroperspektiv 

Temaet for workshopen var språkholdninger og språkideologier i mikro- og makroperspektiv. Makroperspektivet kom blant annet fram gjennom Monica Simonsen Sætermo (UiT) sin presentasjon av sitt prosjekt Møtet mellom norske dialekter i Tromsø. I prosjektet kartlegger Sætermo språklige valg og dialektbruk blant norskspråklige innflyttere i Tromsø, og undersøker blant annet hvilke holdninger som møter personer som flytter til byen. Prosjektet Dialektale identiteter i det senmoderne Norge har også et makroperspektiv på språkholdninger og språkideologier. Det overordnete målet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad unge med innvandrerbakgrunn betraktes som rettmessige, legitime brukere av lokale dialekter. Prosjektleder Unn Røyneland (MultiLing) presenterte metodebruken i dette prosjektet for deltakerne på workshopen. Mikroperspektivet på språkholdninger og språkideologier kom fram gjennom presentasjoner av prosjekter som dreier seg om hvordan ulike flerspråklige familier bruker (og forvalter) de ulike språklige ressursene de har. Et eksempel på dette er Maria Obojska (MultiLing) sitt PhD-prosjekt Polish families’ languages and identities in Norway. Obojska undersøker språkbruk og identitetskonstruksjoner hos polske innvandrere i Norge.

Om LAIDUA og MultiFam

Forskningsgruppen LAIDUA (Language and Identity Encounters in the Urban Arctic) holder til ved Universitetet i Tromsø. Kjernen i gruppens aktiviteter er et sosiolingvistisk prosjekt der målsettingen er å studere ulike former for flerspråklighet i Tromsø, både tradisjonell flerspråklighet, ny flerspråklighet som følge av innvandring og møter mellom ulike dialekter. MultiFam er et av MultiLings flaggskipprosjekter. Hovedmålet med prosjektet er å generere kunnskap om språkpolitikk i familien (SPF) i flerspråklige transkulturelle familier, med et fokus på språkideologi og språkpraksis.

 

Av Kristin Myklestu
Publisert 9. feb. 2017 13:23 - Sist endret 9. feb. 2017 13:23