Masterstipend til tre spennende prosjekt

MultiLings masterstipend for 2018 gikk til de spennende masterprosjektene til Ane Theimann, Jenny Gudmundsen og Tone B. Melzer. MultiLing gratulerer!

Fra venstre: Ane Theimann, Jenny Gudmundsen og Tone B. Melzer. (Alle foto: privat)

Fra venstre: Ane Theimann, Jenny Gudmundsen og Tone B. Melzer. (Alle foto: privat)

Tone B. Melzer har fått stipend for å arbeide med masteroppgaven sin der hun undersøker om bruk av nettbrett gjør tilegnelsen av vokabular enklere og mer effektivt for innlærere med lite skolebakgrunn. Hun skal sammenligne effekten av å øve inn et ord i et digitalt ordinnlæringsprogram med effekten av å øve inn ordet med penn og papir. Melzer er masterstudent i norsk som andrespråk, og har Pernille Hansen og Anne Golden som veiledere. Oppgaven skal være ferdig våren 2019. 

Jenny Gudmundsen skal i sitt masterprosjekt forske på uformell språkopplæring på språkkaféer. Gudmundsen har gjennomført videoopptak av samtaler mellom norske frivillige og andrespråksbrukere av norsk på en språkkafé, og prosjektet handler om hvordan morsmål- og andrespråksbrukere jobber med å forstå hverandre og orienterer seg mot språkopplæring. I analysen av opptakene er fokuset på hvordan samtaledeltakerne etablerer ny kunnskap om ulike aspekter ved ord, ved bruk av tale, kroppsspråk og objekter. Gudmundsen er masterstudent i retorikk og språklig kommunikasjon, og har Jan Svennevig som veileder. Oppgaven skal være ferdig våren 2019. 

Ane Theimann har fått stipend for å arbeide med masteroppgaven sin som har arbeidstittelen Verb-mediated prediction in young bilingual children. Oppgaven er om språkprosessering hos norsk-engelske tospråklige barn i alderen 2-3 år, og barnas evne til å forutse ord før de har blitt sagt. Tidligere forskning viser at både barn og voksne kan forutse ord basert på verb. I masteroppgaven undersøker Theimann tospråklige barns evne til å forutse ord, samt hva slags mekanismer som ligger bak evnen til å forutse ord før de har blitt sagt. Ane Theimann er masterstudent i lingvistikk, og har Pernille Hansen og Ekaterina Kuzmina som veiledere. Oppgaven skal være ferdig våren 2019. 

 

MultiLing deler årlig ut tre masterstipend à kr. 15.000,-. Nye masterstipend blir lyst ut i september 2019. Søknadene blir vurderte på grunnlag av den faglige kvaliteten til masterprosjektet, karakterer og anbefaling fra veileder.

 

 

Publisert 19. nov. 2018 14:40 - Sist endret 18. juni 2020 12:46