Frykter for framtiden til 30 års forsknings- og utviklingssamarbeid

Et svar fra MultiLings forskere på Meld. St. 6, "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO". 

Pressemelding

I dag 8. november la regjeringa fram stortingsmeldinga Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Hovedbudskapet er at ressurser skal flyttes fra den statlige spesialpedagogiske tjenesten Statped og ut til fylke og kommune. Statped skal slankes kraftig, og ikke lenger ha oppgaver innenfor forskning. I stedet opprettes et nytt senter for forskning på det spesialpedagogiske området og på inkluderende praksis. Ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo er forskningsmiljøet innen klinisk lingvistikk og språktilegnelse nå redde for at dette betyr slutten på et 30 år langt samarbeid om utvikling av forskningsbaserte språkkartleggingsverktøy og forskning på afasi, språktilegnelse, utviklingsmessige språkforstyrrelser og flerspråklighet.

Hanne Gram Simonsen. (Foto: UiO/Nadia Frantsen)
Hanne Gram Simonsen. Foto: UiO/Nadia Frantsen

- Statped har vært en helt nødvendig bro mellom forskeren og individet: På den ene siden har de brakt forskningsbasert kunnskap ut til dem som skal skreddersy opplegg til hvert enkelt individ som trenger særlig hjelp og støtte. På den andre siden har de økt nytteverdien av vår forskning. Gjennom samarbeid med Statped får vi som forskere vite hvor skoen trykker, ved at vi diskuterer forskningen vår med fagpersoner som ikke bare forsker selv, men også bidrar i utredning av og hjelp og støtte til enkeltindivider. Vi ser ikke hvordan vi skal fortsette vårt langvarige forskningssamarbeid uten de solide fagmiljøene på Statped, sier Hanne Gram Simonsen, professor emeritus ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO.

To av de pågående forskningssamarbeidene mellom Statped og akademia dreier seg om henholdsvis afasi og demens hos flerspråklige. Begge prosjektene ledes fra MultiLing – Senter for flerspråklighet, et av landets Sentre for Fremragende Forskning. De involverer internasjonale samarbeidspartnere og har utløst eksterne forskningsmidler. Disse prosjektene kunne ikke blitt til uten det formelle samarbeidet mellom Statped og MultiLing, en av bærebjelkene for senteret fra starten i 2013.

- Dette samarbeidet har vært viktig for forskningen på MultiLing, sier senterleder professor Elizabeth Lanza.

Forskerne er bekymret for at etableringa av et helt nytt senter for spesialpedagogisk forskning vil splitte opp viktige fagmiljøer og skape et kunstig skille mellom praksis og forskning.

- Det har vært essensielt for oss å ha med oss fagfolk fra praksisfeltet som også selv driver med forskning. Det er ikke tvil om at barn og unge trenger hjelp tidligere, men ved å nekte Statped å forske, rives det faglige grunnlaget bort. Vi frykter at det vil svekke både forskninga vår og den hjelpen barna får, sier Pernille Hansen, postdoktor ved MultiLing – Senter for flerspråklighet ved UiO.


Kontakt

Ta kontakt med Pernille Hansen eller Hanne Gram Simonsen for mer informasjon eller utdypende kommentarer.


Bakgrunn: Utdrag av rapporten ang. forskning

Statped skal ikke ha oppgaver innenfor forskning. Regjeringen vil opprette et nytt senter for forskning på det spesialpedagogiske området og på inkluderende praksis. Senteret vil finansieres innenfor Kunnskapsdepartements gjeldende budsjettrammer.

I tillegg til å arbeide for kompetanseheving i kommuner og fylkeskommuner kan Statped fortsatt bidra i de spesialpedagogiske utdanningene ved universiteter og høyskoler dersom det er behov for spisskompetansen deres. På den måten kan Statped bringe praksisnær kompetanse inn i utdanningene, samtidig som samarbeidet kan bidra til at Statpeds ansatte holder seg faglig oppdatert.

Selv om Statped ikke skal ha ansvar for utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, er det viktig at de utvikler tjenestene sine videre i tråd med oppdatert og forskningsbasert kunnskap samt praktisk erfaring. Slikt utviklingsarbeid handler om å utvikle nye arbeidsmåter som gjør tjenestene bedre.

Statpeds mandat blir avgrenset, og det gir rom for å redusere størrelsen på virksomheten. Regjeringen legger opp til å redusere de årlige bevilgningene til drift av Statped med til sammen 150–200 mill. kroner over en periode på fem år. I denne perioden vil Kunnskapsdepartementet ha dialog med KS, slik at utviklingen av Statped og kompetansebygging i kommuner og fylkeskommuner blir sett i sammenheng. Statped skal styres direkte fra Kunnskapsdepartementet og ikke lenger fra Utdanningsdirektoratet.

Av Pernille Hansen, Hanne Gram Simonsen
Publisert 8. nov. 2019 15:03 - Sist endret 18. juni 2020 12:49