English version of this page

Masterstipend til tre spennende prosjekt

MultiLings masterstipend for 2019 gikk til de spennende masterprosjektene til Aafke Diepeveen, Aminata Diakite og Ellen Elveseter. MultiLing gratulerer!

Aafke Diepeveen har fått stipend for å arbeide med masteroppgaven sin som handler om rettighetsavklaring i politiavhør av flerspråklige mistenkte, og bruker et samtaleanalytisk (CA) rammeverk. Hun undersøker hvordan fasen der mistenktes rettigheter blir kommunisert, blir introdusert, omtalt og avgrenset fra resten av samtalen, og hvordan deltakerne snakker og forhandler om bl.a. 'hva er målet i denne fasen'; 'hvem gjør hva'; og 'hvilke typer interaksjonelle bidrag er lov?'. Viktige spørsmål vil være hvordan politibetjenten og mistenkte jobber sammen for felles forståelse, hvordan interaksjonen mellom dem fungerer, og hvilke konsekvenser dette har for mistenktes muligheter til å delta og forstå hva som foregår når de blir informert om rettighetene sine. Oppgaven er knyttet til MultiLing sitt flaggskipprosjekt Communicating rights in police investigative interviews. Diepeveen er masterstudent i lingvistikk og har Pawel Urbanik og Jan Svennevig som veiledere. Oppgaven skal være ferdig våren 2020.

Aminata Diakite har fått stipend for å arbeide med masteroppgaven Når språkpolitikk ikke handler om språk: Casestudie av styringsdokumenter ved Universitetet i Oslo 2000–2030. Oppgaven handler om hvordan språk reguleres i styringsdokumenter ved UiO eksplisitt og implisitt, i lys av internasjonalisering. Bruken av engelsk i akademia har økt, både før og etter innføringen av Mål og meining i 2008, landets første sektorovergripende språkpolitikk. Den nasjonale språkpolitikken har altså ikke fått ønsket effekt. Denne studien vil gjennom diskurser og ideologier i dokumentene undersøke hvilke krefter som har hatt innvirkning på lokal regulering av språk i akademia. Diakite er masterstudent i lingvistikk, og har Haley De Korne og Unn Røyneland som veiledere. Oppgaven skal være ferdig våren 2020.

Ellen Elveseter har fått stipend for å arbeide med masteroppgaven Jeg synes det er vanskelig å lære norsk, ikke for alle, men for de fleste. En korpusbasert studie av negasjonsplassering i hoved- og leddsetninger når norsk er andrespråk. Hun undersøker om morsmålet til innlærere påvirker deres mestring av negasjonsplassering i hoved- og leddsetninger når norsk er andrespråk. For å undersøke dette har hun søkt frem negasjonsplasseringer i ASK – Norsk andrespråkskorpus. Elveseter er masterstudent i norsk som andrespråk, og har Oliwia Szymanska og Pawel Urbanik som veiledere. Oppgaven skal være ferdig høsten 2019.

Aafke Diepeveen, Aminata Diakite og Ellen Elveseter
Fra venstre: Aafke Diepeveen, Aminata Diakite og Ellen Elveseter

MultiLings masterstipend

MultiLing deler årlig ut tre masterstipend à kr. 15.000,-. Nye masterstipend blir lyst ut i september 2020. Søknadene blir vurderte på grunnlag av den faglige kvaliteten til masterprosjektet, karakterer og anbefaling fra veileder.

 

Publisert 8. nov. 2019 14:45 - Sist endret 26. nov. 2019 15:26