MultiLings masterstipend 2020

MultiLings tre MA-stipend for 2020 tildeles Camilla Cho, Karoline Hatvik og Adryani Landum. Gratulerer!  

Camilla Cho

Bilde av Camilla Cho, en ung kvinne med lys hud og halvlangt, mørkt, rett hår, ikledd hvit genser og med armene i kors. Bildet er tatt innendørs ved et bord.
Foto: Privat

Camilla Chos masteroppgave handler om koreanske innlæreres staving når norsk er andrespråk. Med oppgaven ønsker hun å utvide synet på innlærerstaving, og gå bort fra det tradisjonelle feilanalyse-perspektivet hvor det hovedsaklig kun blir fokusert på ortografiske feil. Oppgaven bruker "graphematic solution space" som rammeverk, og Cho vil forsøke å kartlegge både staving som blir omtalt som feil og staving som blir sett på som korrekt. I tillegg vil hun undersøke hvorfor eventuelle tilfeller av feil eller korrekt staving forekommer der tverrspråklig innflytelse blir satt i fokus.

Cho veiledes av Oliwia Szymanska. Oppgaven skal være ferdig våren 2021.

Karoline Hatvik

Foto av en ung kvinne med langt, lyst hår, solbriller på hodet og svart, utringet kjole. Bildet er tatt utendørs foran et hvitt trehus i sommervær.
Foto: Privat

Karoline Hatvik arbeider med masteroppgaven Flerspråklighet som ressurs i lesing i samfunnsfagundervisning, som er en kvalitativ studie av hvordan et utvalg elever mer kort botid i Norge leser i samfunnsfag. Hun kartlegger elevenes språkbakgrunn ved hjelp av et språkportrett, og undersøker videre hvorvidt tekster oversatt til deres morsmål eller sterkeste språk kan benyttes som en supplerende ressurs til en norsk læreboktekst. Oppgaven er knyttet til Mi Lenga-prosjektet. Hatvik er lektorstudent ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og skriver masteroppgave innenfor samfunnsfagdidaktikk.

Hatviks veileder er Joke Dewilde. Oppgaven skal ferdigstilles våren 2021.

Adryani Landum

Selfie av en smilende, ung kvinne med langt, svart hår og gul strikket genser
Foto: Privat

Adryani Landum har fått stipend for å arbeide med masteroppgaven sin Norwegian Undergraduate STEM Students' Attitudes towards English-Medium Instruction in Higher Education (arbeidstittel). Oppgaven handler om MNT-studenter (studenter i matematikk, naturvitenskap og teknologi) og deres holdninger til EMI (English-Medium Instruction) i høyere utdanning. I masteroppgaven undersøker hun hvilke faktorer som bidrar til de ulike holdningene, likheter samt forskjeller i holdninger fagene imellom, i lys av internasjonaliseringen av norsk høyere utdanning.

Til tross for at bruken av engelsk i norske universiteter har økt de siste tiårene, er det lite kjent om norske MNT-studenters holdninger til bruk av læringsmidler på engelsk. Altfor ofte reflekteres studentenes erfaringer og perspektiver ikke i policyene og programmene som påvirker dem. Derfor vil denne studien belyse forståelsen av EMI i norsk høyere utdanning og bidra til forskningen innen flerspråklig praksis, internasjonalisering av høyere utdanning og språklige spenninger i det flerkulturelle klasserommet.

Adryani Landum er masterstudent i høyere utdanning, og har Joshua Lawrence som veileder. Oppgaven skal være ferdig våren 2021.

Publisert 26. nov. 2020 11:17 - Sist endret 17. des. 2020 15:34