MultiLings Masterstipend 2021

MultiLings tre MA-stipend for 2021 tildeles Xurui Zhang, Bahra Rashidi og Kirusanth Ramachandran. Gratulerer!

Xurui Zhang

​ Skriv inn bildetekst her...Skriv inn bildetekst her...Skriv inn bildetekst her...  ​
Foto: Privat

Xuruis masteroppgave utforsker transfer av informasjonsstruktur hos kinesiske innlærere av norsk. Kinesisk er et temaprominent språk. I kinesiske setninger blir alltid temaet introdusert først, etterfulgt av kommentarer til temaet. Kinesiske setninger er dermed basert på en såkalt tema-rema-struktur. I motsetning er norsk og engelsk subjektprominente språk hvor alle setninger (unntatt imperativsetninger) må ha et synlig subjekt, men tema er ikke obligatorisk. På norsk kan man f.eks. flytte et setningsledd fram til begynnelsen av setningen for å understreke det (tematisering), men dette er på mange måter forskjellig fra temaet i kinesisk. I lys av dette vil Xurui undersøke om transfer av tema-rema-strukturen forekommer systematisk og omfattende hos kinesiske innlærere av norsk, og om denne overføringen kan overvinnes når innlærere oppnår et høyere ferdighetsnivå. I tillegg vil det bli foretatt en sammenlikning av innlærere med og uten engelsk som andrespråk for å forsøke å finne svar på om tilegnelsen av et subjektprominent andrespråk har påvirkning på norsklæringen til kinesiske innlærere.

Xuruis veileder er Guro Busterud. Oppgaven skal ferdigstilles våren 2022.


Bahra Rashidi

Profilbildet til Bahra. Hun står og smiler.
Foto: Privat

Temaet for masteroppgaven er multietnolektisk talestil blant ungdom i Fredrikstad. Målet med oppgaven er å beskrive noen syntaktiske, morfologiske og leksikalske særtrekk ved talespråket til et utvalg flerspråklige ungdommer i multietniske miljøer i Fredrikstad, samt å undersøke hvilke funksjoner talemålsstilen har. Bahras studie er sterkt inspirert av UPUS/Oslo-prosjektet, et prosjekt som fokuserte på talespråket blant ungdommer i multietniske miljøer i Oslo 2006-2010. Hun har et ønske om å utvide forskningsområdet til utenfor Oslo. Hun gjennomfører feltarbeid i noen multietniske miljøer i Fredrikstad. Metodene hun tar utgangspunkt i, er opptak av vennesamtaler (inkl. deltakende observasjon), spørreskjema og intervjuer. Funnene vil hun drøfte i lys av sosiolingvistiske teorier om språk og identitet og språkets indeksikalitet.

Bahras veiledere er Toril Opsahl og Hans-Olav Enger. Oppgaven skal ferdigstilles våren 2022.


Kirusanth Ramachandran

Bildet av Kirusanth. Han sitter og smiler.
Foto: Privat

Kirusanth Ramachandran arbeider med en masteroppgave om flerspråklighet som ressurs i argumenterende skriving i samfunnskunnskap. Utvalget er en lærer og elever med kort botid i Norge i alder 17 til 24 år. I samarbeid med læreren designer Ramachandran et undervisningsforløp der elever får bruke ulike læringsressurser oversatt til deres morsmål eller sterkeste språk i arbeid med en argumenterende tekst på norsk om menneskerettigheter. I oppgaven undersøker han hvordan elevene anvender de flerspråklige ressursene, og hvordan de opplever denne praksisen. Oppgaven er knyttet til Mi Lenga-prosjektet. Ramachandran er lektorstudent ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og skriver masteroppgave innenfor samfunnsfagsdidaktikk.

Ramachandrans veileder er Joke Dewilde. Oppgaven skal ferdigstilles våren 2022.

Av Michela Iacorossi
Publisert 25. nov. 2021 11:06 - Sist endret 25. nov. 2021 11:19