Multilingualism Research Forum/Flerspråklighetsforum: Å undervise mellom barken og veden: Lærerperspektiver på flerspråklighet i yrkesfagene

Mari J. Wikhaug Andersen will present an in-progress study centered on multilingualism and multilingual practices in mainstream vocational classes in Norway. The study is based on selected teacher interview data gathered in her PhD fieldwork in the school year 2020-2021. It sheds light on the complex roles and experiences of non-language subject teachers in increasingly diverse and multilingual school settings. 

Mari will give the talk in Norwegian. Please note this is a closed event for MultiLing and ILN members only.

Mari J. Wikhaug Andersen smiling and wearing a blue top

Mari J. Wikhaug Andersen

Abstract

Med utgangspunkt i språketnografiske data samlet inn i skoleåret 2020-2021 viser jeg hvordan et utvalg programfagslærere på yrkesfag rapporterer å forvalte den språklige definisjonsmakten de har i klasserommet. Som en kontrast til makten som ofte er forbundet med lærerrollen, forteller lærerne om følelser av blant annet språklig og strukturell avmakt. Dette gjelder særlig i møte med elever med kort botid i Norge som går i ordinære og hovedsakelig norskspråklige klasser. Lærerne opplever å havne i en profesjonell og språklig klemme som følge av strukturelle forventninger og rammevilkår.

Datagrunnlaget består først og fremst av individuelle intervjuer og gruppeintervjuer med en av de yrkesfaglige programfagslærerne som deltok i studien. Intervjuene er en del av et større og sammensatt datamateriale som ble samlet inn ved en videregående skole på Østlandet. Det språketnografiske feltarbeidet ble gjennomført kort tid etter den nye overordnede delen av læreplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017) ble tatt i bruk.  

Det analytiske rammeverket er basert på Jaffes (2009) sociolinguistic stance. Jeg ser særlig på hvordan lærere posisjonerer seg selv i sine egne fortellinger om klasseromspraksis, og hvordan de opplever selv å bli posisjonert av strukturen de jobber innenfor. I så måte er læreraktørskap og læreres profesjonelle handlingsrom (Priestley et al., 2015; Helleve et al., 2018) aktuelle teoretiske innramminger. Jeg identifiserer også språkideologier i hvordan yrkesfaglærere etablerer og opprettholder en bestemt språklig ramme i klasserommet.

Funnene i studien belyser yrkesfaglærernes komplekse og utfordrende rolle. Studien bidrar til et kunnskapsgrunnlag som er viktig for lærere og andre som jobber med flerspråklige elevgrupper, samt for nasjonal utdanningspolitikk.

Referanser

Helleve, I., Ulvik, M., & Smith, K. (2018). «Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom—Hvordan det blir forstått og utnyttet. Acta Didactica Norge, 12(1), 1-sider. https://doi.org/10.5617/adno.4794

Jaffe, A. (2009). Stance: Sociolinguistic perspectives. Oxford University Press.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. https://www.regjeringen.no/contentassets/53d21ea2bc3a4202b86b83cfe82da93e/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Priestley, M., Biesta, G. J. J., & Robinson, S. (2015). Teacher agency: An ecological approach. Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, Plc.

Biography

Mari J. Wikhaug Andersen er doktorgradsstipendiat ved MultiLing – Senter for flerspråklighet. Hun forsker på flerspråklighet i den norske utdanningskonteksten. Doktorgradsprosjektet hennes dreier seg om yrkesfaglæreres perspektiver på og praksiser knytta til flerspråklighet i klasserommet, særlig i språklige varierte elevgrupper i ordinære yrkesfaglige studieløp. Andersen er utdannet lektor (MA i nordisk språkvitenskap) og jobbet som språklærer i videregående skole før hun startet som stipendiat.

Published Feb. 4, 2022 10:31 AM - Last modified Feb. 9, 2022 1:09 PM