«Kanskje for høgt utdanna europearar påspor 3» –lærerkommentarer fra en spørre-undersøkelse om Det felles europeiskerammeverket

Journal article by Anne Golden & Lars Anders Kulbrandstad in NOA norsk som andrespråk, published February 2020.

Image may contain: Sky, Text, Water, Font, Ocean.Abstract

I en spørreundersøkelse blant medlemmer av Facebook-gruppa «Norsksom andrespråk» svarte lærere i norsk som andrespråk på spørsmål somdels gjaldt kjennskap til Det felles europeiske rammeverketog hvilkeformål de mente Rammeverket egnet seg for, dels hvordan de mente inn-læring av et andrespråk foregår. I tillegg til å krysse av for oppgitte svar-alternativer, kunne lærerne kommentere svarene sine. I denne artikkelenanalyseres kommentarene til de lærerne som benyttet denne mulighetenflest ganger. Utgangspunktet for studien er teorier utviklet i studier avlæreroppfatninger, profesjonsteorier og sentrale begreper fra Basil Bern-steins kunnskapssosiologi. Samtidig som artikkelen belyser hvilke lærer-oppfatninger som kommer fram i kommentarene, kartlegges hvilkekilder lærere har for oppfatningene. Videre analyseres hvilke språkhand-linger lærerne bruker når de kommenterer svarene sine, og hvordan deartikulerer oppfatningene. Funnene viser at lærerne bruker kom-mentarene til å presisere, nyansere og utdype svaralternativene de harkrysset av for, at de da oftest bygger på erfaringer de har som lærere, ogsjeldnere på relevant teori. Samtidig bruker lærerne i betydelig grad fag-lig pregete uttrykksmåter. De faglige termene og begrepene er hentet fra fagfeltene lingvistikk, andrespråksteori, andrespråksdidaktikk og all-menn pedagogikk og didaktikk.Nøkkelord:læreroppfatninger, norsk som andrespråk, Det felles eu-ropeiske rammeverket for språk, andrespråkslæring, teoretiske ogpraktiske synteser, klassifisering og innramming.

Published June 1, 2021 9:59 AM - Last modified June 1, 2021 9:59 AM