Jan Svennevig

Bilde av Jan Svennevig
English version of this page
Telefon +47 22856148
Rom HW 414
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Forskningsområder

Flerspråklighet

Som leder av forskningsprosjektet Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens har jeg bidratt til en rekke artikler. Et par av dem handler om strategier flerspråklige bruker for å finne ord når de snakker på et andrespråk, og hvordan disse påvirkes av fremskridende demens (Svennevig og Lind 2016, Lind m.fl. 2018). En annen tar opp bruken av andre språk - kodeveksling - som strategi for å kompensere for ordfinningsproblemer (Svennevig m.fl. 2019). Endelig har jeg en artikkel om hvordan samtalepartnere håndterer situasjoner der en person med demens ikke kan svare på et spørsmål om personlige erfaringer og produserer forklaringer på årsaken til det manglende svaret (Svennevig & Landmark 2019). En annen kontekst hvor jeg studerer flerspråklighet, er byggeplasser. Her har jeg publisert en artikkel om hvilke strategier bygningsarbeidere bruker for å tilegne seg nye tekniske termer på norsk i sine daglige samtaler på arbeidsplassen (Svennevig 2018b).

Etablering av forståelse i samtale

I en rekke artikler har jeg beskrevet samtalestrategier som brukes for å sikre gjensidig forståelse i samtaler med andrespråksbrukere. Særlig har jeg beskrevet strategier for å foregripe og avverge forståelsesproblemer. Noen slike strategier er å dele opp en ytring i mindre porsjoner og presentere dem én av gangen (Svennevig 2015, 2018a), å foregripe problemer med vanskelige ord ved å skyte inn forklarende tillegg i en pågående tur (Svennevig 2010) eller å omformulere spørsmål ved å legge til mulige svaralternativer (Svennevig 2013). I et eksperiment testet vi om slike strategier faktisk fører til bedre forståelse, og det viste seg at jo flere strategier man brukte, jo større var sjansene for å oppnå forståelse (Svennevig, Gerwing m.fl. 2019). For å sjekke at man har forstått en potensielt problematisk ytring av en andrespråksbruker, benyttes ofte repetisjon av ytringen som en kvittering på mottatt informasjon (2004). Når det oppstår forståelsesproblemer i andrespråkssamtaler, bruker førstespråksbrukerne ulike strategier for å unngå å fremheve andrespråksbrukernes språkproblemer (Svennevig 2009a). En mer generell strategi for å unngå det sosialt sensitive i å innlede til reparasjon, er å presentere problemet som et  hørselsproblem framfor et forståelsesproblem (Svennevig 2008a).  

Norske diskursmarkører

Jeg har analysert en rekke småord og pragmatiske uttrykk som er særegne for talespråk. Det gjelder for eksempel når vi svarer ja, jo og nei på spørsmål som ikke er ja/nei-spørsmål: A: "Hvorfor gjorde du det?" B: "Nei, det var vel fordi..." (Svennevig 2001b). Jeg har også skrevet om hvordan adverbet bare har utviklet seg til en samtalepartikkel som kan fungere enten dempende ("Jeg bare lurte på...") eller forsterkende ("Den er bare så fet!") (Opsahl og Svennevig 2007). En annen studie analyserer funksjonen av ikke sant som responsuttrykk (A: "Den filmen var så kul!" B: "Ikke sant?") og hevder at denne brukes til å hevde selvstendig grunnlag for vurderingen (Svennevig 2008d). Videre har jeg studert partikler som brukes til å innlede sitater, nemlig bare, sånn og liksom  ("Hun bare "hva?"", "Jeg blir sånn "å herregud!"") (Hasund, Opsahl og Svennevig 2012, Opsahl og Svennevig 2012). En annen studie handler om uttrykket hallo, som jeg viser kan brukes enten som en påtale av feil ("Hallo, kan du ta litt hensyn?") eller som en annonsering av nyheter ("Hallo jeg hadde det skikkelig koselig med Håkon på lørdag!") (Svennevig 2012d). Endelig har jeg skrevet om partikkelen , som i motsetning til de andre diskursmarkørene er i tilbakegang og i ferd med å forsvinne, særlig som forsterker av talerens forpliktelse til utsagnet ("Det er  trivelig innpå der, da") (Svennevig 2014a).

Intern kommunikasjon på arbeidsplassen

Et viktig forskningstema har vært interaksjon i møter. I én artikkel viser jeg hvordan ledere gir tilbakemelding på de underordnedes rapportering av sin virksomhet og hvordan de formulerer anvisninger for framtidig handling (Svennevig 2011). I en annen tar jeg opp hvordan dagsordenen brukes som ressurs for å introdusere nye emner i samtalen (Svennevig 2012a). Den siste artikkelen om dette emnet handler om hvordan møtedeltakere begrunner og redegjør for sin rett til å tildele andre arbeidsoppgaver (Svennevig og Djordjilovic 2015). Jeg har også skrevet et par introduksjonsartikler som går gjennom forskningen om møtesamtaler generelt (Asmuss og Svennevig 2009, Svennevig 2012b). Ellers har jeg i samarbeid med Karianne Skovholt studert bruken av e-post i arbeidsgrupper, med vekt på normer for når og hvordan man gir respons (Skovholt & Svennevig 2013) og hvordan kopier brukes for ulike formål (Skovholt & Svennevig 2006). Jeg har også analysert lederes retorikk i annonsering av nedbemanninger i en bedrift (Svennevig 2008a).

Redaksjonsoppgaver

Medlem av redaksjonsrådet i:

Redigering av temanummer:

Emneord: Retorikk, Kommunikasjon, Nordisk språk, Tekstvitenskap, Flerspråklighet

Publikasjoner

Svennevig, Jan (2021). How to do things with signs. The formulation of directives on signs in public spaces, Journal of Pragmatics, 175, 165-183. 
https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.01.016

Svennevig, Jan & Landmark, Anne Marie (2019). Accounting for forgetfulness in dementia interaction. Linguistics Vanguard 5 (s2), s 1- 12 .

Svennevig, Jan; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Landmark, Anne Marie Dalby (2019). Code-switching in multilinguals with dementia: patterns across speech contexts.Clinical Linguistics & Phonetics. doi:10.1080/02699206.2019.1600170

Svennevig, Jan, Jennifer Gerwing, Bård Uri Jensen, Meredith Allison (2019). Pre-empting understanding problems in L1/L2 conversations: Evidence of effectiveness from simulated emergency calls. Applied Linguistics 40(2), 205-227. https://doi.org/10.1093/applin/amx021

Svennevig, Jan (2018a). Decomposing Turns to Enhance Understanding by L2 Speakers, Research on Language and Social Interaction, 51:4, 398-416, DOI: 10.1080/08351813.2018.1524575

Svennevig, Jan (2018b). “What’s it called in Norwegian?” Acquiring L2 vocabulary items in the workplace. Journal of Pragmatics 126, 69-77. doi.org/10.1016/j.pragma.2017.10.017

Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics 32(4), s 353- 377.  doi: 10.1080/02699206.2017.1381168

Landmark, Anne Marie, Svennevig, Jan, Gerwing, Jennifer & Gulbrandsen, Pål 2017. Patient involvement and language barriers: problems of agreement or understanding? Patient Education and Counseling, 100, 1092–1102.

Svennevig, Jan og Lind, Marianne 2016. Dementia, interaction, and bilingualism: An exploratory case study. I Enger, Hans Olav m.fl. (red.): Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen, s. 199-218. Oslo: Novus (pdf)

Svennevig, Jan og Djordjilovic, Olga 2015. Accounting for the right to assign a task in workplace meetings. Journal of Pragmatics 78, 98–111. (pdf)

Svennevig, Jan, Sonia Arisland og Anna Solvoll Rognmo 2014: "Jeg bare spør..." Pågående intervjustil i partilederutspørringer. Rhetorica Scandinavica 66/67, 96–121.

Svennevig, Jan 2013: Reformulation of questions with candidate answers, International Journal of Bilingualism 17(2), 189204.

Svennevig, Jan 2012a: The agenda as resource for topic introduction in workplace meetings. Discourse Studies 14(1), 53–66.

Svennevig, Jan 2012b: Introduction: Interaction in workplace meetings. Discourse Studies 14(1), 3–10.

Svennevig, Jan 2012c: On being heard in emergency calls. The development of hostility in a fatal emergency call. Journal of Pragmatics 44 (11): 1393-1412.

Svennevig, Jan 2012d: "og jeg bare hallo liksom." Hallo som diskursmarkør i samtale. Jan Lindström og Sofie Henricson (red.): Språk och interaktion 3. Helsingfors universitet: Nordica, s. 157-174 (pdf).

Hasund, Kristine, Toril Opsahl & Jan Svennevig 2012: By three means. The pragmatic functions of three Norwegian quotatives. Ingrid van Alphen & Isabelle Buchstaller (red.): Quotatives: Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives. Amsterdam: Benjamins, 37–67.

Opsahl, Toril og Jan Svennevig 2012: –Og vi bare sånn “grattis!” Sitatmarkørene bare og sånn i talespråk. I Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund og Kjell Ivar Vannebo (red.): Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie. Oslo: Novus, 219–236.

Svennevig, Jan og Ronny Johansen 2011: Sociopragmatic variation in the sequential organization of talk. Gisle Andersen og Karin Aijmer (red.): Pragmatics of Society (Bind  5 i serien Handbooks of Pragmatics) Mouton – de Gruyter, 473–500 (pdf)

Svennevig, Jan 2011: Leadership style in managers’ feedback in meetings. Jo Angouri & Meredith Marra (red.): Constructing Identities at Work. London: Palgrave, 17–39. (pdf)

Svennevig, Jan 2010. Pre-empting reference problems in conversation. Language in Society 39, 173–202. (pdf, © Cambridge U Press)

Svennevig, Jan 2009a. Forståelse og sosiale relasjoner i håndtering av språkproblemer i andrespråkssamtaler. Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 4(2), 35–64. (pdf)

Svennevig, Jan 2009b Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. (2. reviderte utgave). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Asmuss, Birte & Jan Svennevig 2009. Meeting talk – an introduction. Journal of Business Communication, 46(1), s. 3–22.

Svennevig, Jan 2008a. Trying the easiest solution first in other-initiated repair. Journal of Pragmatics 40 (2), 333–348.

Svennevig, Jan 2008b. Ikke sant som respons i samtale. Johannessen, Janne Bondi og Kristin Hagen (red.) Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Oslo: Novus, s. 127–138. (pdf )

Opsahl, Toril og Jan Svennevig 2007. "Må ha det. Bare ha det” Bare som pragmatisk partikkel i samtale. Norsk lingvistisk tidsskrift 25, 29–56. (pdf )

Svennevig, Jan 2004. Other-repetition as display of hearing, understanding and emotional stance. Discourse Studies 6/4: 489–516.

Svennevig, Jan 2003. Echo answers in native/non-native interaction. Pragmatics 13/2, s. 285–309. (pdf )

Svennevig, Jan 2001b ”Ja, jo and nei initiating responses to wh-questions in Norwegian”. H. Vater & O. Letnes (red.) Modality and more. (Fokus, Linguistisch-Philologische Studien) Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 143–165. (pdf )

Svennevig, Jan 2001c ”Abduction as a methodological approach to the study of spoken interaction”, Norskrift 103, s. 1–22. (pdf )

Svennevig, Jan 1999 Getting acquainted in conversation. A study of initial interactions. Pragmatics & Beyond New Series), Amsterdam: John Benjamins. (se Google books )

Svennevig, Jan, Margareth Sandvik og Wenche Vagle 1995: Tilnærminger til tekst. Modeller for språklig tekstanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag/LNU. (Se Bokhylla )

Vagle, Wenche, Margareth Sandvik og Jan Svennevig 1993: Tekst og kontekst. En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk. Oslo: Cappelen/LNU. (Se Bokhylla )

 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Svennevig, Jan (2021). Creating space for interpreting within extended turns at talk. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166. . doi: 10.1016/j.pragma.2021.06.009
 • Killmer, Helene; Beeke, Suzanne & Svennevig, Jan (2021). Collaborative storytelling with a person with aphasia - Promoting agency in a multiparty interaction. Journal of Interactional Research in Communication Disorders.  ISSN 2040-5111.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Nilsson, Elin; Ekström, Anna & Svennevig, Jan (2021). Couples living with dementia managing conflicting knowledge claims. Discourse Studies.  ISSN 1461-4456.
 • Svennevig, Jan (2021). How to do things with signs. The formulation of directives on signs in public spaces. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  175, s 165- 183 . doi: 10.1016/j.pragma.2021.01.016
 • Urbanik, Pawel & Svennevig, Jan (2021). Action-Depicting Gestures and Morphosyntax: The Function of Gesture-Speech Alignment in the Conversational Turn. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  12 . doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.689292 Vis sammendrag
 • Gudmundsen, Jenny & Svennevig, Jan (2020). Multimodal displays of understanding in vocabulary-oriented sequences. Social Interaction - Video-Based Studies of Human Sociality.  ISSN 2446-3620.  3(2) . doi: 10.7146/si.v3i2.114992 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan; Gerwing, Jennifer; Jensen, Bård Uri & Allison, Meredith (2019). Pre-empting understanding problems in L1/L2 Conversations: Evidence of effectiveness from simulated emergency calls. Applied Linguistics.  ISSN 0142-6001.  40(2), s 205- 227 . doi: 10.1093/applin/amx021 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svennevig, Jan; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Landmark, Anne Marie Dalby (2019). Code-switching in multilinguals with dementia: patterns across speech contexts. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206. . doi: 10.1080/02699206.2019.1600170 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan & Landmark, Anne Marie (2019). Accounting for forgetfulness in dementia interaction. Linguistics Vanguard.  ISSN 2199-174X.  5(s2), s 1- 12 . doi: 10.1515/lingvan-2018-0021 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Urbanik, Pawel Kazimierz & Svennevig, Jan (2019). Managing contingencies in requests: The role of negation in Norwegian interrogative directives. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  139, s 109- 125 . doi: 10.1016/j.pragma.2018.10.014 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hazel, Spencer & Svennevig, Jan (2018). Multilingual workplaces – Interactional dynamics of the contemporary international workforce. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  126, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.pragma.2017.11.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  32(4), s 353- 377 . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan (2018). Decomposing Turns to Enhance Understanding by L2 Speakers. Research on Language and Social Interaction.  ISSN 0835-1813.  51(4), s 398- 416 . doi: 10.1080/08351813.2018.1524575 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan (2018). “What’s it called in Norwegian?” Acquiring L2 vocabulary items in the workplace. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  126, s 68- 77 . doi: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.10.017 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan & Hasund, Ingrid Kristine (2018). Uformelt talespråk, I: Brit Kirsten Mæhlum (red.),  Norsk språkhistorie II : praksis.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-848-7.  Kapittel 2.  s 119 - 162 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svennevig, Jan & Marstrand, Ann Katrine (2018). A preference for non-invasive touch in caregiving contexts. Social Interaction - Video-Based Studies of Human Sociality.  ISSN 2446-3620.  1(2) . doi: 10.7146/si.v1i2.110019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Ofstad, Eirik Hugaas & Svennevig, Jan (2017). Eliciting patient preferences in shared decision-making (SDM): Comparing conversation analysis and SDM measurements. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  100(11), s 2081- 2087 . doi: 10.1016/j.pec.2017.05.018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan; Gerwing, Jennifer & Gulbrandsen, Pål (2017). Patient involvement and Language Barriers: Problems of agreement of understanding?. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  100(6), s 1092- 1102 . doi: 10.1016/j.pec.2016.12.006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan & Gulbrandsen, Pål (2016). Negotiating treatment preferences: Physicians' formulations of patients' stance. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  149, s 26- 36 . doi: 10.1016/j.socscimed.2015.11.035 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan & Lind, Marianne (2016). Dementia, interaction, and bilingualism: An exploratory case study, In Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (ed.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 199 - 218 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vatnøy, Eirik; Iversen, Magnus Hoem & Svennevig, Jan (2016). Utspørrerne. Journalistisk strategi og forskjellsbehandling i stortingsvalget 2013. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  23(3), s 1- 25 . doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-03-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dalby, Anne Marie Landmark; Gulbrandsen, Pål & Svennevig, Jan (2015). Whose decision? Negotiating epistemic and deontic rights in medical treatment decisions. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  78, s 54- 69 . doi: 10.1016/j.pragma.2014.11.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svennevig, Jan (2015). Én porsjon om gangen. Multimodal koordinering i samtaler med andrespråksbrukere., I: Martin Engebretsen (red.),  Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv.  Portal forlag.  ISBN 9788283140361.  Kapittel.  s 196 - 211
 • Svennevig, Jan & Djordjilovic, Olga (2015). Accounting for the right to assign a task in meeting interaction. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  78, s 98- 111 . doi: 10.1016/j.pragma.2014.12.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svennevig, Jan (2014). "Det er nå trivelig der innpå, da". Nå - en diskursmarkør i tilbakegang, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-795-4.  Kapittel.  s 291 - 314
 • Svennevig, Jan (2014). Direct and Indirect Self-Presentation in First Conversations. Journal of Language and Social Psychology.  ISSN 0261-927X.  33(3), s 302- 327 . doi: 10.1177/0261927X13512307

Se alle arbeider i Cristin

 • de Bot, Kees; Plejert, Charlotta; Simonsen, Hanne Gram; Fyndanis, Valantis; Hansen, Pernille; Norvik, Monica I.; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2020). Multilingualism and ageing. An Overview. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-44539-0.  98 s. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan (2020). Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202626181.  301 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for indvandrere - En håndbog. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-57-0.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg för invandrare - En handbok. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-58-7.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Muistisairaan maahanmuuttajan hoito. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-59-4.  38 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Umönnun innflytjenda með heilabilun- Handbók. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-68-6.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Ingebretsen, Reidun; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for innvandrere - en håndbok. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-55-6.  36 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2020). Word finding difficulties in testing and conversation: An interdisciplinary approach to the study of multilinguals with dementia.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Svennevig, Jan (2020). How persons with dementia may claim epistemic rights and accomplish agency.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Svennevig, Jan (2020). Når man leter etter ord.
 • Svennevig, Jan & Urbanik, Pawel Kazimierz (2020). Comprehension strategies in the communication of rights to L2 suspects in Norwegian investigative interviews.
 • Svennevig, Jan (2020). Demenskommunikasjon og språklig bevissthet.
 • Svennevig, Jan (2020). Forebygging av forståelsesproblemer i samtaler med andrespråksbrukere.
 • Svennevig, Jan (2020). Forebygging av forståelsesproblemer i samtaler med andrespråksbrukere.
 • Svennevig, Jan (2020). Multilingualism as a resource in dementia interaction.
 • Svennevig, Jan (2020). Overview of the results of the MultiLing Dementia project.
 • Wray, Alison; Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I.; Landmark, Anne Marie Dalby; Hansen, Pernille & Furunes, Marit Johanne (2020, 20. november). Demens og kommunikasjon på tvers av språk. [Internett].  You Tube.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Svennevig, Jan (2019). Om å snakke for tolking – Midlertidige opphold i lengre taleturer.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Svennevig, Jan (2019). The temporary suspension of turns-in-progress in interpreted interaction.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2019). Ordfinning og ordleting hos sju flerspråklige med demens.
 • Killmer, Helene; Svennevig, Jan & Beeke, Suzanne (2019). Joint planning talk.
 • Sandvik, Margareth; Kjeldsen, Jens Elmelund; Svennevig, Jan; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2019). Debatt på TV – spiller det noen rolle?.
 • Steien, Guri Bordal; Jensen, Bård Uri & Svennevig, Jan (2019). On the pragmatic meaning of utterance-level declination in two post-L1 languages.
 • Svennevig, Jan (2019). Conversation Analysis as an approach to social justice.
 • Svennevig, Jan (2019). Interactional practices for preempting understanding problems in L2 conversation.
 • Svennevig, Jan (2019). Negotiating tasks and responsibilities in meeting interaction.
 • Svennevig, Jan & Gudmundsen, Jenny (2019). Multimodal displays of understanding in L2 conversation.
 • Svennevig, Jan & Gudmundsen, Jenny (2019). Multimodal displays of understanding in vocabulary-oriented sequences.
 • Svennevig, Jan & Urbanik, Pawel Kazimierz (2019). Comprehension strategies in the communication of rights to L2 suspects in Norwegian investigative interviews.
 • Svennevig, Jan & Urbanik, Pawel Kazimierz (2019). Forståelsesstrategier i politiavhør med mistenkte med andrespråksbakgrunn.
 • Urbanik, Pawel Kazimierz & Svennevig, Jan (2019). Directives in the multilingual construction site.
 • Urbanik, Pawel Kazimierz & Svennevig, Jan (2019). Directives in the multilingual construction site.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2018). Communicative competence in multilingual persons with dementia: A linguistic perspective.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan & Vonen, Maria Njølstad (2018). Code-switching in multilinguals with dementia: Individual patterns across speech contexts.
 • Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2018). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige eldre med demens.
 • Svennevig, Jan & Jensen, Bård Uri (2018). FORENKLING OG TILPASNING TIL ANDRESPRÅKSBRUKERE I SAMTALER I HELSESEKTOREN.
 • Røyneland, Unn & Svennevig, Jan (2017). Interviews versus conversations as data for studying place and identity: Claiming and resisting a Norwegian identity in interaction.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Svennevig, Jan (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time.
 • Svennevig, Jan (2017). Dialogue and dominance in counselling sessions on child care.
 • Svennevig, Jan (2017). Hvordan unngå misforståelse i samtale?. Språkprat.
 • Svennevig, Jan (2017). Language, migration and workplace interaction.
 • Svennevig, Jan; Gerwing, Jennifer; Jensen, Bård Uri & Allison, Meredith (2017). Preempting understanding problems in second language interaction.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Collaborative word searches in conversations involving bilingual speakers with dementia.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Dementia and communication problems in a first and second language.
 • Svennevig, Jan & Simonsen, Hanne Gram (2017). The MultiLing Dementia Project. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Gulbrandsen, Pål & Svennevig, Jan (2016). Negotiating patient involvement in treatment decision making. A conversation analytic study of Norwegian hospital encounters.
 • Svennevig, Jan (2016). Formuleringen av forbud og påbud på skilt i det offentlige rom.
 • Svennevig, Jan (2016). Hvis du bare kunne flyttet litt på stolen din? Om høflighet og indirekthet i formuleringen av anmodninger.
 • Svennevig, Jan (2016). Hvis du bare kunne flyttet litt på stolen din? Om høflighet og indirekthet i formuleringen av anmodninger.
 • Svennevig, Jan (2016). Preempting understanding problems in conversation.
 • Svennevig, Jan (2016). Preempting understanding problems in second language interaction.
 • Svennevig, Jan (2016). The response particles ja, jo and nei as indicators of response preference.
 • Svennevig, Jan (2016). koherens, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2016).  Store norske leksikon AS.  oppslag.
 • Svennevig, Jan (2016). modalitet - semiotikk, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2016).  Store norske leksikon AS.  oppslag.
 • Svennevig, Jan (2016). sjanger, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2016).  Store norske leksikon AS.  oppslag.
 • Svennevig, Jan & Lind, Marianne (2016). Dementia and speech production problems in L1 and L2.
 • de Bot, Kees; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sofie Bjønness; Simonsen, Hanne Gram; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2015). Bilingualism and aging: Executive functions, language use and management in normally aging speakers and speakers with dementia.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Drange, Eli-Marie D.; Rambø, Gro-Renee; Svennevig, Jan & Vik, Kari (2015). Dialog og dominans i Marte Meo-veiledning, I: Martin Engebretsen (red.),  Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv.  Portal forlag.  ISBN 9788283140361.  Del 2 Kulturmøter i arbeids- og forretningsliv.  s 158 - 176
 • Stevanovic, Melisa & Svennevig, Jan (2015). Introduction: Epistemics and deontics in conversational directives. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  78, s 1- 6 . doi: 10.1016/j.pragma.2015.01.008
 • Svennevig, Jan (2015). Acceptability repair.
 • Svennevig, Jan (2015). Conversation Analysis.
 • Svennevig, Jan (2015). Conversation Analysis in Institutional Settings.
 • Svennevig, Jan (2015). Dialogue and dominance in Marte-Meo-counselling.
 • Svennevig, Jan (2015). Information chunking in “foreigner talk”.
 • Svennevig, Jan (2015). Orienting to lexical items as learnables in L2 interaction in the workplace.
 • Svennevig, Jan (2015). Presenting complex information in installments.
 • Svennevig, Jan (2015). “What’s it called in Norwegian?” Acquiring L2 vocabulary in workplace interaction..
 • Svennevig, Jan; Hasund, Ingrid Kristine; Vik, Kari; Rambø, Gro-Renee & Drange, Eli-Marie D. (2015). Dialogue and dominance in Marte-Meo-counselling.
 • Svennevig, Jan (2014). 'Hello' as a repair initiator indexing acceptability problems.
 • Svennevig, Jan (2014). Information chunking in second language interaction.
 • Svennevig, Jan (2014). Presenting complex information in installments in L2 interaction.
 • Svennevig, Jan (2014). kontekst, I:  Store Norske Leksikon.  Kunnskapsforlaget.  oppslag.
 • Svennevig, Jan (2014). Å regulere atferd i offentlige rom - direktiver i lingvistiske landskap.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 26. feb. 2021 09:04