Jan Svennevig

Bilde av Jan Svennevig
English version of this page
Telefon +47-22856148
Rom HW 414
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Medlem i forskningssenteret MultiLing - senter for flerspråklighet.

Undervisnings- og veiledningsområder

Jeg underviser på Retorikk og språklig kommunikasjon, som har et studietilbud både på bachelor og master. Jeg veileder særlig innen feltene samtaleanalyse, interkulturell og flerspråklig kommunikasjon, organisasjonskommunikasjon og interaksjonell lingvistikk. Mine undervisningsemner er:

Forskningsområder

Intern kommunikasjon på arbeidsplassen

Et viktig forskningstema de siste årene har vært interaksjon i møter. I én artikkel viser jeg hvordan ledere gir tilbakemelding på de underordnedes rapportering av sin virksomhet og hvordan de formulerer anvisninger for framtidig handling (Svennevig 2011). I en annen tar jeg opp hvordan dagsordenen brukes som ressurs for å introdusere nye emner i samtalen (Svennevig 2012a). Den nyeste artikkelen om dette emnet handler om hvordan møtedeltakere begrunner og redegjør for sin rett til å tildele andre arbeidsoppgaver (Svennevig og Djordjilovic 2015). Jeg har også skrevet et par introduksjonsartikler som går gjennom forskningen om møtesamtaler generelt (Asmuss og Svennevig 2009, Svennevig 2012b). Ellers har jeg i samarbeid med Karianne Skovholt studert bruken av e-post i arbeidsgrupper, med vekt på normer for når og hvordan man gir respons (Skovholt & Svennevig 2013) og hvordan kopier brukes for ulike formål (Skovholt & Svennevig 2006). Jeg har også analysert lederes retorikk i annonsering av nedbemanninger i en bedrift (Svennevig 2008a) og strategier for å bygge en felles organisasjonskultur i et samarbeid mellom bedrifter fra ulike land med til dels forskjellige kulturer, nemlig Skandinavia og de tidligere Sovjetrepublikkene (Svennevig & Isaksson 2006).

Etablering av forståelse i samtale

I en rekke artikler har jeg beskrevet samtalestrategier som brukes for å sikre gjensidig forståelse i samtaler, særlig mellom morsmålsbrukere og andrespråksbrukere. Noen temaer er morsmålsbrukerens forenkling av egen språkbruk (Svennevig 2001a), gjentakelse og omformulering av egne spørsmål (2003a, 2013), bruken av repetisjon som kvittering på mottatt informasjon (2004) og strategier for å håndtere forståelsesproblemer (2009a). I to artikler tar jeg opp generelle reparasjonsstrategier knyttet til håndtering av forståelsesproblemer i samtale. I den ene viser jeg at deltakerne prioriterer å presentere problemet som et hørselsproblem framfor et forståelsesproblem, og at dette har visse fordeler når det gjelder reguleringen av sosiale relasjoner (Svennevig 2008c). I den andre viser jeg hvordan talere kan avverge potensielle problemer med referanse ved å skyte inn forklarende tillegg i en pågående turkonstruksjon (Svennevig 2010).

Norske diskursmarkører

Jeg har analysert en rekke småord og pragmatiske uttrykk som er særegne for talespråk. Det gjelder for eksempel når vi svarer ja, jo og nei på spørsmål som ikke er ja/nei-spørsmål: A: "Hvorfor gjorde du det?" B: "Nei, det var vel fordi..." (Svennevig 2001b). Jeg har også skrevet om hvordan adverbet bare har utviklet seg til en samtalepartikkel som kan fungere enten dempende ("Jeg bare lurte på...") eller forsterkende ("Den er bare så fet!") (Opsahl og Svennevig 2007). En annen studie analyserer funksjonen av ikke sant som responsuttrykk (A: "Den filmen var så kul!" B: "Ikke sant?") og hevder at denne brukes til å hevde selvstendig grunnlag for vurderingen (Svennevig 2008d). Videre har jeg studert partikler som brukes til å innlede sitater, nemlig bare, sånn og liksom  ("Hun bare "hva?"", "Jeg blir sånn "å herregud!"") (Hasund, Opsahl og Svennevig 2012, Opsahl og Svennevig 2012). En annen studie handler om uttrykket hallo, som jeg viser kan brukes enten som en påtale av feil ("Hallo, kan du ta litt hensyn?") eller som en annonsering av nyheter ("Hallo jeg hadde det skikkelig koselig med Håkon på lørdag!") (Svennevig 2012d). Endelig har jeg skrevet om partikkelen , som i motsetning til de andre diskursmarkørene er i tilbakegang og i ferd med å forsvinne, særlig som forsterker av talerens forpliktelse til utsagnet ("Det er  trivelig innpå der, da") (Svennevig 2014a).

Bakgrunn

Akademiske stillinger

 • 2008 - d.d. Professor i språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo
 • 2003-2007 Professor i kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI
 • 1998-2003 Professor i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Agder
 • 1997-1997 Førsteamanuensis ved journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo
 • 1993-1997 Universitetsstipendiat ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO
 • 1990-1991 Norsklektor ved Université Lumière, Lyon 2, Frankrike
 • 1989-1989 Norsklektor ved Tammerfors' universitet, Finland

Utdannelse

 • Doctor artium i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo, 1997 (Avhandling: Getting acquainted in conversation. A study of initial interactions, tildelt Hans majestet Kongens gullmedalje).
 • Cand. philol. fra Universitetet i Oslo, 1989 (Nordisk språk og litteratur hovedfag, fransk mellomfag og russisk grunnfag)

Redaksjonsoppgaver

Medlem av redaksjonsrådet i:

Redigering av temanummer:

Emneord: Retorikk, Kommunikasjon, Nordisk språk, Tekstvitenskap, Flerspråklighet

Publikasjoner

Svennevig, Jan (2018). Decomposing Turns to Enhance Understanding by L2 Speakers, Research on Language and Social Interaction, 51:4, 398-416, DOI: 10.1080/08351813.2018.1524575

Svennevig, Jan (2018). “What’s it called in Norwegian?” Acquiring L2 vocabulary items in the workplace. Journal of Pragmatics 126, 69-77. doi.org/10.1016/j.pragma.2017.10.017

Svennevig, Jan, Jennifer Gerwing, Bård Uri Jensen, Meredith Allison (online førpublisering). Pre-empting understanding problems in L1/L2 conversations: Evidence of effectiveness from simulated emergency calls. Applied Linguistics.

Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan; de Bot, Kees (online førpublisering) 
Lexical access in a bilingual speaker with dementia: changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics

Landmark, Anne Marie, Svennevig, Jan, Gerwing, Jennifer & Gulbrandsen, Pål 2017. Patient involvement and language barriers: problems of agreement or understanding? Patient Education and Counseling, 100, 1092–1102.

Svennevig, Jan og Lind, Marianne 2016. Dementia, interaction, and bilingualism: An exploratory case study. I Enger, Hans Olav m.fl. (red.): Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen, s. 199-218. Oslo: Novus (pdf)

Svennevig, Jan og Djordjilovic, Olga 2015. Accounting for the right to assign a task in workplace meetings. Journal of Pragmatics 78, 98–111. (pdf)

Svennevig, Jan, Sonia Arisland og Anna Solvoll Rognmo 2014: "Jeg bare spør..." Pågående intervjustil i partilederutspørringer. Rhetorica Scandinavica 66/67, 96–121.

Svennevig, Jan 2013: Reformulation of questions with candidate answers, International Journal of Bilingualism 17(2), 189204.

Svennevig, Jan 2012a: The agenda as resource for topic introduction in workplace meetings. Discourse Studies 14(1), 53–66.

Svennevig, Jan 2012b: Introduction: Interaction in workplace meetings. Discourse Studies 14(1), 3–10.

Svennevig, Jan 2012c: On being heard in emergency calls. The development of hostility in a fatal emergency call. Journal of Pragmatics 44 (11): 1393-1412.

Svennevig, Jan 2012d: "og jeg bare hallo liksom." Hallo som diskursmarkør i samtale. Jan Lindström og Sofie Henricson (red.): Språk och interaktion 3. Helsingfors universitet: Nordica, s. 157-174 (pdf).

Hasund, Kristine, Toril Opsahl & Jan Svennevig 2012: By three means. The pragmatic functions of three Norwegian quotatives. Ingrid van Alphen & Isabelle Buchstaller (red.): Quotatives: Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives. Amsterdam: Benjamins, 37–67.

Opsahl, Toril og Jan Svennevig 2012: –Og vi bare sånn “grattis!” Sitatmarkørene bare og sånn i talespråk. I Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund og Kjell Ivar Vannebo (red.): Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie. Oslo: Novus, 219–236.

Svennevig, Jan og Ronny Johansen 2011: Sociopragmatic variation in the sequential organization of talk. Gisle Andersen og Karin Aijmer (red.): Pragmatics of Society (Bind  5 i serien Handbooks of Pragmatics) Mouton – de Gruyter, 473–500 (pdf)

Svennevig, Jan 2011: Leadership style in managers’ feedback in meetings. Jo Angouri & Meredith Marra (red.): Constructing Identities at Work. London: Palgrave, 17–39. (pdf)

Svennevig, Jan 2010. Pre-empting reference problems in conversation. Language in Society 39, 173–202. (pdf, © Cambridge U Press)

Svennevig, Jan 2009a. Forståelse og sosiale relasjoner i håndtering av språkproblemer i andrespråkssamtaler. Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 4(2), 35–64. (pdf)

Svennevig, Jan 2009b Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. (2. reviderte utgave). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Asmuss, Birte & Jan Svennevig 2009. Meeting talk – an introduction. Journal of Business Communication, 46(1), s. 3–22.

Svennevig, Jan 2008a. Trying the easiest solution first in other-initiated repair. Journal of Pragmatics 40 (2), 333–348.

Svennevig, Jan 2008b. Ikke sant som respons i samtale. Johannessen, Janne Bondi og Kristin Hagen (red.) Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Oslo: Novus, s. 127–138. (pdf )

Opsahl, Toril og Jan Svennevig 2007. "Må ha det. Bare ha det” Bare som pragmatisk partikkel i samtale. Norsk lingvistisk tidsskrift 25, 29–56. (pdf )

Svennevig, Jan 2004. Other-repetition as display of hearing, understanding and emotional stance. Discourse Studies 6/4: 489–516.

Svennevig, Jan 2003. Echo answers in native/non-native interaction. Pragmatics 13/2, s. 285–309. (pdf )

Svennevig, Jan 2001b ”Ja, jo and nei initiating responses to wh-questions in Norwegian”. H. Vater & O. Letnes (red.) Modality and more. (Fokus, Linguistisch-Philologische Studien) Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 143–165. (pdf )

Svennevig, Jan 2001c ”Abduction as a methodological approach to the study of spoken interaction”, Norskrift 103, s. 1–22. (pdf )

Svennevig, Jan 1999 Getting acquainted in conversation. A study of initial interactions. Pragmatics & Beyond New Series), Amsterdam: John Benjamins. (se Google books )

Svennevig, Jan, Margareth Sandvik og Wenche Vagle 1995: Tilnærminger til tekst. Modeller for språklig tekstanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag/LNU. (Se Bokhylla )

Vagle, Wenche, Margareth Sandvik og Jan Svennevig 1993: Tekst og kontekst. En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk. Oslo: Cappelen/LNU. (Se Bokhylla )

 • Urbanik, Pawel Kazimierz & Svennevig, Jan (2019). Managing contingencies in requests: The role of negation in Norwegian interrogative directives. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  139, s 109- 125 . doi: 10.1016/j.pragma.2018.10.014 Vis sammendrag
 • Hazel, Spencer & Svennevig, Jan (2018). Multilingual workplaces – Interactional dynamics of the contemporary international workforce. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  126, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.pragma.2017.11.005
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  32(4), s 353- 377 . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan (2018). Decomposing Turns to Enhance Understanding by L2 Speakers. Research on Language and Social Interaction.  ISSN 0835-1813.  51(4), s 398- 416 . doi: 10.1080/08351813.2018.1524575 Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan (2018). “What’s it called in Norwegian?” Acquiring L2 vocabulary items in the workplace. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  126, s 68- 77 . doi: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.10.017 Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan & Hasund, Ingrid Kristine (2018). Uformelt talespråk, I: Brit Kirsten Mæhlum (red.),  Norsk språkhistorie II : praksis.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-848-7.  Kapittel 2.  s 119 - 162
 • Svennevig, Jan & Marstrand, Ann Katrine (2018). A preference for non-invasive touch in caregiving contexts. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality.  ISSN 2446-3620.  1(2) . doi: https://doi.org/10.7146/si.v1i2.110019
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Ofstad, Eirik Hugaas & Svennevig, Jan (2017). Eliciting patient preferences in shared decision-making (SDM): Comparing conversation analysis and SDM measurements. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  100(11), s 2081- 2087 . doi: 10.1016/j.pec.2017.05.018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan; Gerwing, Jennifer & Gulbrandsen, Pål (2017). Patient involvement and Language Barriers: Problems of agreement of understanding?. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  100(6), s 1092- 1102 . doi: 10.1016/j.pec.2016.12.006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svennevig, Jan; Gerwing, Jennifer; Jensen, Bård Uri & Allison, Meredith (2017). Pre-empting understanding problems in L1/L2 conversations: Evidence of effectiveness from simulated emergency calls. Applied Linguistics.  ISSN 0142-6001. . doi: 10.1093/applin/amx021 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan & Gulbrandsen, Pål (2016). Negotiating treatment preferences: Physicians' formulations of patients' stance. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  149, s 26- 36 . doi: 10.1016/j.socscimed.2015.11.035 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan & Lind, Marianne (2016). Dementia, interaction, and bilingualism: An exploratory case study, In Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (ed.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 199 - 218 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vatnøy, Eirik; Iversen, Magnus Hoem & Svennevig, Jan (2016). Utspørrerne. Journalistisk strategi og forskjellsbehandling i stortingsvalget 2013. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  23(3), s 1- 25 . doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-03-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dalby, Anne Marie Landmark; Gulbrandsen, Pål & Svennevig, Jan (2015). Whose decision? Negotiating epistemic and deontic rights in medical treatment decisions. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  78, s 54- 69 . doi: 10.1016/j.pragma.2014.11.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svennevig, Jan (2015). Én porsjon om gangen. Multimodal koordinering i samtaler med andrespråksbrukere., I: Martin Engebretsen (red.),  Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv.  Portal forlag.  ISBN 9788283140361.  Kapittel.  s 196 - 211
 • Svennevig, Jan & Djordjilovic, Olga (2015). Accounting for the right to assign a task in meeting interaction. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  78, s 98- 111 . doi: 10.1016/j.pragma.2014.12.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svennevig, Jan (2014). "Det er nå trivelig der innpå, da". Nå - en diskursmarkør i tilbakegang, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-795-4.  Kapittel.  s 291 - 314
 • Svennevig, Jan (2014). Direct and Indirect Self-Presentation in First Conversations. Journal of language and social psychology.  ISSN 0261-927X.  33(3), s 302- 327 . doi: 10.1177/0261927X13512307
 • Svennevig, Jan; Arisland, Sonia & Rognmo, Anna Solvoll (2014). "Jeg bare spør..." Pågående intervjustil i partilederutspørringer. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  18(66/67), s 96- 121
 • Skovholt, Karianne & Svennevig, Jan (2013). Responses and non-responses in workplace emails, In susan herring; Dieter Stein & Tuija Virtanen (ed.),  Pragmatics of computer-mediated communication.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-021445-1.  24.  s 589 - 612
 • Svennevig, Jan (2013). Reformulation of questions with candidate answers. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069.  17(2), s 189- 204 . doi: 10.1177/1367006912441419
 • Hasund, Ingrid Kristine; Opsahl, Toril & Svennevig, Jan (2012). By three means - The pragmatic functions of three Norwegian quotatives, In Isabelle Buchstaller & Ingrid van Alphen (ed.),  Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-3905-1.  Part I, Ch. 2.  s 37 - 68
 • Opsahl, Toril & Svennevig, Jan (2012). - Og vi bare sånn "grattis"! Sitatmarkørene bare og sånn i talespråk, I: Hans-Olav Enger; Jan Terje Faarlund & Kjell Ivar Vannebo (red.),  Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  kapittel 12.  s 219 - 236
 • Svennevig, Jan (2012). Introduction: Interaction in workplace meetings. Discourse Studies.  ISSN 1461-4456.  14(1), s 3- 10
 • Svennevig, Jan (2012). On being heard in emergency calls. The development of hostility in a fatal emergency call. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  44(11), s 1393- 1412 . doi: 10.1016/j.pragma.2012.06.001
 • Svennevig, Jan (2012). The agenda as resource for topic introduction in workplace meetings. Discourse Studies.  ISSN 1461-4456.  14(1), s 53- 66 . doi: 10.1177/1461445611427204
 • Svennevig, Jan (2012). "og jeg bare hallo liksom" Diskursmarkøren hallo i samtale. Språk och interaktion.  ISSN 2242-2277.  3, s 157- 174
 • Svennevig, Jan; Tønnesson, Johan; Svenkerud, Sigrun & Klette, Kirsti (2012). Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer :. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (60), s 6, 68- 89 Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan (2011). Leadership style in managers’ feedback in meetings, In Jo Angouri & Meredith Marra (ed.),  Constructing identities at work.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230272378.  Kapittel 2.  s 17 - 39
 • Svennevig, Jan & Johansen, Ronny (2011). Sociopragmatic variation in the sequential organization of conversation, In Gisle Andersen & Karin Aijmer (ed.),  Pragmatics of Society.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-021441-3.  Del V, kapittel 15.  s 473 - 500
 • Haug, Magne Martin; Koppang, Haavard & Svennevig, Jan (2010). Moderator bias in television coverage of an election campaign with no political advertising :. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  31(2), s 79- 94
 • Rønneberg, Kari Gresvik & Svennevig, Jan (2010). Declining to help: Rejections in service requests to the police. Discourse & Communication.  ISSN 1750-4813.  4(3), s 279- 305 . doi: 10.1177/1750481310373217
 • Rønneberg, Kari & Svennevig, Jan (2010). Declining to help: Rejections in service request to the police. Discourse & Communication.  ISSN 1750-4813.  4(3), s 279- 305
 • Svennevig, Jan (2010). Pre-empting reference problems in conversation. Language in society.  ISSN 0047-4045.  39(2), s 173- 202 . doi: 10.1017/S0047404510000060
 • Asmuss, Birte & Svennevig, Jan (2009). Meeting talk – an introduction. Journal of Business Communication.  ISSN 0021-9436.  46, s 3- 22 . doi: 10.1177/0021943608326761
 • Svennevig, Jan (2009). Forståelse og sosiale relasjoner i håndtering av språkproblemer i andrespråkssamtaler. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  4(2), s 35- 64
 • Skovholt, Karianne & Svennevig, Jan (2008). Digital kommunikasjon i arbeidslivet, I:  Å være på nett Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.), Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  s 205 - 220
 • Skovholt, Karianne & Svennevig, Jan (2008). Digitale medier og nye kommunikasjonsformer i arbeidslivet, I: Svein Østerud & Egil G. Skogseth (red.),  Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27895-3.  Kapittel.  s 205 - 220
 • Skovholt, Karianne & Svennevig, Jan (2008). E-post i arbeidslivet, I: Svein Østerud & Egil G. Skogseth (red.),  Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27895-3.  Kapittel.  s 221 - 244
 • Skovholt, Karianne & Svennevig, Jan (2008). E-post i arbeidslivet - fra informasjon til sosial interaksjon og offentlig dokumentasjon, I:  Å være på nett Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.), Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  s 221 - 244

Se alle arbeider i Cristin

 • Svennevig, Jan & Jensen, Bård Uri (2018). FORENKLING OG TILPASNING TIL ANDRESPRÅKSBRUKERE I SAMTALER I HELSESEKTOREN.
 • Røyneland, Unn & Svennevig, Jan (2017). Interviews versus conversations as data for studying place and identity: Claiming and resisting a Norwegian identity in interaction.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Svennevig, Jan (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time.
 • Svennevig, Jan (2017). Dialogue and dominance in counselling sessions on child care.
 • Svennevig, Jan (2017). Hvordan unngå misforståelse i samtale?. Språkprat.
 • Svennevig, Jan (2017). Language, migration and workplace interaction.
 • Svennevig, Jan; Gerwing, Jennifer; Jensen, Bård Uri & Allison, Meredith (2017). Preempting understanding problems in second language interaction.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Collaborative word searches in conversations involving bilingual speakers with dementia.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Dementia and communication problems in a first and second language.
 • Svennevig, Jan & Simonsen, Hanne Gram (2017). The MultiLing Dementia Project. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Gulbrandsen, Pål & Svennevig, Jan (2016). Negotiating patient involvement in treatment decision making. A conversation analytic study of Norwegian hospital encounters.
 • Svennevig, Jan (2016). Formuleringen av forbud og påbud på skilt i det offentlige rom.
 • Svennevig, Jan (2016). Hvis du bare kunne flyttet litt på stolen din? Om høflighet og indirekthet i formuleringen av anmodninger.
 • Svennevig, Jan (2016). Hvis du bare kunne flyttet litt på stolen din? Om høflighet og indirekthet i formuleringen av anmodninger.
 • Svennevig, Jan (2016). Preempting understanding problems in conversation.
 • Svennevig, Jan (2016). Preempting understanding problems in second language interaction.
 • Svennevig, Jan (2016). The response particles ja, jo and nei as indicators of response preference.
 • Svennevig, Jan (2016). koherens, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2016).  Store norske leksikon AS.  oppslag.
 • Svennevig, Jan (2016). modalitet - semiotikk, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2016).  Store norske leksikon AS.  oppslag.
 • Svennevig, Jan (2016). sjanger, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2016).  Store norske leksikon AS.  oppslag.
 • Svennevig, Jan & Lind, Marianne (2016). Dementia and speech production problems in L1 and L2.
 • de Bot, Kees; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sofie Bjønness; Simonsen, Hanne Gram; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2015). Bilingualism and aging: Executive functions, language use and management in normally aging speakers and speakers with dementia.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Drange, Eli-Marie D.; Rambø, Gro-Renee; Svennevig, Jan & Vik, Kari (2015). Dialog og dominans i Marte Meo-veiledning, I: Martin Engebretsen (red.),  Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv.  Portal forlag.  ISBN 9788283140361.  Del 2 Kulturmøter i arbeids- og forretningsliv.  s 158 - 176
 • Stevanovic, Melisa & Svennevig, Jan (2015). Introduction: Epistemics and deontics in conversational directives. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  78, s 1- 6 . doi: 10.1016/j.pragma.2015.01.008
 • Svennevig, Jan (2015). Acceptability repair.
 • Svennevig, Jan (2015). Conversation Analysis.
 • Svennevig, Jan (2015). Conversation Analysis in Institutional Settings.
 • Svennevig, Jan (2015). Dialogue and dominance in Marte-Meo-counselling.
 • Svennevig, Jan (2015). Information chunking in “foreigner talk”.
 • Svennevig, Jan (2015). Orienting to lexical items as learnables in L2 interaction in the workplace.
 • Svennevig, Jan (2015). Presenting complex information in installments.
 • Svennevig, Jan (2015). “What’s it called in Norwegian?” Acquiring L2 vocabulary in workplace interaction..
 • Svennevig, Jan; Hasund, Ingrid Kristine; Vik, Kari; Rambø, Gro-Renee & Drange, Eli-Marie D. (2015). Dialogue and dominance in Marte-Meo-counselling.
 • Svennevig, Jan (2014). 'Hello' as a repair initiator indexing acceptability problems.
 • Svennevig, Jan (2014). Information chunking in second language interaction.
 • Svennevig, Jan (2014). Presenting complex information in installments in L2 interaction.
 • Svennevig, Jan (2014). kontekst, I:  Store Norske Leksikon.  Kunnskapsforlaget.  oppslag.
 • Svennevig, Jan (2014). Å regulere atferd i offentlige rom - direktiver i lingvistiske landskap.
 • Svennevig, Jan (2014). Å sikre forståelse i samtaler med andrespråksbrukere.
 • Svennevig, Jan & Dalby, Anne Marie Landmark (2014). Negotiating treatment preferences: Physician's formulations of patients' stance.
 • Svennevig, Jan & Djordjilovic, Olga (2014). Accounting for requests in meeting interaction.
 • Svennevig, Jan & Isaksson, Maria (2014). Språk, retorikk og ledelse, I: Peggy Simcic Brønn & Jan Ketil Arnulf (red.),  Kommunikasjon for ledere og organisasjoner.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1426-6.  Kapittel 7.  s 177 - 198
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan & Gulbrandsen, Pål (2013). Whose decision? Negotiating deontic rights in secondary care treatment decisions.
 • Røyneland, Unn; Svennevig, Jan & Pajaro, Veronica (2013). Claiming and resisting a Norwegian Identity in conversation.
 • Svennevig, Jan (2013). Committing to future action in workplace meetings.
 • Svennevig, Jan (2013). Conversation analysis as an approach to the study of mutual understanding.
 • Svennevig, Jan (2013). Managing language related problems in L2 conversation.
 • Svennevig, Jan (2013). Oppdeling av kompleks informasjon i andrespråkssamtaler.
 • Svennevig, Jan (2013). Preferanse, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Svennevig, Jan (2013). Reparasjon, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Svennevig, Jan (2013). Samtaleanalyse, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Svennevig, Jan (2013). Samtalesekvens, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Svennevig, Jan (2013). Turtaking, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Svennevig, Jan (2013). Åh nå! Før og nå. Den pragmatiske partikkelen nå's vekst og fall.
 • Svennevig, Jan; Arisland, Sonia & Rognmo, Anna Solvoll (2013). Journalistikken er ikke venstrevridd. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 44- 45 Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan (2012). Interaction in workplace meetings Introduction. Discourse Studies.  ISSN 1461-4456.  14(1), s 3- 10 . doi: 10.1177/1461445611427203
 • Haug, Magne Martin; Koppang, Haavard & Svennevig, Jan (2009). Moderator bias in the television coverage of an election campaign with no political advertising.
 • Svennevig, Jan (2009). Anmeldelse av Elisabeth Engdahl & Anne-Marie Londen (red.): Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  27(2), s 363- 369
 • Svennevig, Jan (2008). Den gode samtale?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (2), s 264- 264

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 3. des. 2018 10:00