English version of this page

Flerspråklig demens: Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge (avsluttet)

For å lese om funnene og publikasjonene fra dette prosjektet, se den engelskspråklige prosjektsiden (link i venstremargen). 

Helsearbeider hilser på og holder rundt en eldre dame.
Foto: Nadia Frantsen, UiO

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse på et sett av symptomer som opptrer i forbindelse med ulike hjernesykdommer som vanligvis rammer eldre mennesker. ​Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens. Demens forårsaker endringer i hukommelse, språk, visuelle-spatiale ferdigheter, personlighet, atferd og handlingsevne. Disse endringene er varige og av en slik type at de gradvis forverres.

I Norge har omtrent 70 000 personer en demenssykdom (Tidsskriftet.no). Når en person får demens, blir også de pårørende sterkt berørt, slik at antallet personer som påvirkes av og lever med demens i sitt daglige liv, er betydelig. Risikoen for å få demens stiger med økende alder, og med en økende andel eldre i befolkningen framover, forventer man også en økning i antallet personer med demens. Mange mennesker i Norge er to- eller flerspråklige, og vi vet relativt lite  om hva som skjer når man som flerspråklig rammes av demens.

Prosjektet MultiLing Dementia

MultiLing Dementia har som mål å studere de språklige, kognitive og sosiale virkningene av demens hos flerspråklige, slik de kommer til uttrykk hos individet, i kommunikasjon med andre, og i måten samfunnet forholder seg til demens på. Prosjektet er foreløpig i en pilotfase der vi samler erfaringer i form av kasusstudier. Vi samler inn ulike typer data: prestasjoner på kognitive og språklige tester, svar på spørreskjemaer om språkbakgrunn og livskvalitet, opptak av spontantale og intervjuer med personer med demens og deres pårørende. Prosjektet integrerer dermed psykolingvistiske og sosiolingvistiske metoder og fortolkningsrammer.

I pilotfasen av prosjektet samarbeider vi bl.a. med Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse i Oslo, og vi har fått nyttige innspill fra forskere ved Center for Dementia Research (CEDER) i Linköping og Nationalt Videnscenter for Demens i København. Vi har også et godt samarbeid med flere av medlemmene i MultiLings Scientific Advisory Board.

De første resultatene fra pilotstudien ble presentert på The 10th International Symposium on Bilingualism (de Bot m.fl., 2105). I denne presentasjonen fokuserte vi på hvordan vansker med å finne ord manifesterer seg i ulike kontekster – benevningstester, bildebeskrivelser og samtaler – på de to språkene hos en tospråklig person med demens.

På bakgrunn av pilotstudien planlegger vi en utvidelse av prosjektet MultiLing Dementia der vi ønsker å studere

  • hvordan språk lagres og prosesseres hos en større gruppe eldre enspråklige og flerspråklige personer med og uten demens,
  • hvilke strategier som brukes for å fremme forståelse og rette opp i misforståelser i samtaler med eldre enspråklige og flerspråklige personer med og uten demens, og
  • hvordan temaer som aldring, sykdom, vansker, kommunikasjon og demens behandles i dokumenter og samtaler i offentligheten og i privatsfæren

Underprosjekter

Finansiering

Norges forskningsråd, FRIPRO

Emneord: Flerspråklig kompetanse, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 29. aug. 2014 22:38 - Sist endret 2. juni 2022 14:06

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere