English version of this page

Språk, kultur og identitet i migrasjonsnarrativer (avsluttet)

Dette prosjektet undersøker måtene identiteter uttrykkes på, konstrueres og forhandles frem i flerspråklige og kulturelt mangfoldige kontekster gjennom migrasjonsnarrativer.

Stempler i pass. Foto.

Om prosjektet

Språkvalg, på alle organisasjonsnivå, inkludert metaforbruk, er en ressurs for fortelleren i kontruksjonen av identiteter i samtalediskurser. Narrativer som forteller om personlige opplevelser gir innsikt i hvordan talere utnytter sine språklige ressurser til å kategoriesere seg selv og andre mens de forhandler om både personlige profesjonelle identiteter i diskurs. Narrativer om personlige opplevelser gir også innsikt i hvordan talere utnytter sine språklige ressurser til å forhandle om agens og makt i deres presentering og posisjonering av selvet i sosiale settinger. Disse aspektene ved identitetskonstruksjoner er spesielt saliente i narrativene til de med en migrantbakgrunn, hvor fortelleren svinger mellom nå og da, her og der, mens fortelleren forhandler frem en følelse av tilhørighet gjennom eksplisitt og implisitt kategorisering av hans eller hennes og andres handlinger og adferd. Dataene kommer fra fokusgruppesamtaler med medisinere med en migrantbakgrunn, i tillegg til intervjuer med tredjegenerasjons talere av norsk som nedarvingsspråk i USA.

Underprosjekt

  • Språk, kultur og identitet i migrantdoktorers narrativer i Norge
  • Identitetskonstruksjon i narrativer hos eldre talere av norsk som nedarvingsspråk i USA

Publikasjoner

2015. Anne GoldenElizabeth Lanza. "Coon Valley Norwegians Meet Norwegians from Norway: Language, Culture and Identity among Heritage Language Speakers in the U. S." In Germanic Heritage Languages in North America: Acquisition, Attrition and Change. Janne Bondi Johannessen & Joseph Salmons (red.). John Benjamins.

2013. Anne Golden & Elizabeth Lanza. "Metaphors of culture: Identity construction in migrants' narrative discourse." Intercultural Pragmatics 2: 295–314.

2012. Anne Golden & Elizabeth Lanza. "Narratives on literacy: Adult migrants' identity construction in interaction." In Literacy Practices in Transition: Perspectives from the Nordic Countries. Lars Holm & Anne Pitkänen-Huhta (red.). Multilingual Matters.

2012. Elizabeth Lanza. "Empowering a migrant identity: Agency in narratives of a work experience in Norway." Sociolinguistic Studies. Vol. 6(2): 285–307.

Finansiering

Tidligere finansiert av Norges forskningsråd under prosjektet Språk, kultur, identitet (2008–2012), omtalt som SKI-prosjektet.

SKI-prosjektets nettside.

Publisert 10. mai 2017 11:52 - Sist endret 26. jan. 2021 15:53