English version of this page

Tverrspråklig strukturell priming av passiver hos norsk-tyrkiske og norsk-engelske tospråklige (avsluttet)

En eksperimentell psykolingvistisk studie av de mentale grammatiske representasjonene hos tospråklige individer.

Portrett.

Gözde Mercan.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Denne eksperimentelle studien har som mål å undersøke de mentale representasjonene til begge språk hos tospråklige individer. Den ønsker å besvare følgende spørsmål:

  • Er de grammatiske strukturene i de to språkene i en tospråklig hjerne representert sammen eller hver for seg?
    • Mer spesifikt, er passiv i norsk og tyrkisk/engelsk representert sammen eller hver for seg i hjernen til norsk-tyrkiske og norsk-engelske tospråklige?
  • Under hvilke forhold – hvis noen – ville strukturelle former hatt delte heller enn distinkte representasjoner?
    • Er likhet mellom struktur/ordrekkefølge i de to språkene en forutsetning for de representasjonene av passiver som deles hos tospråklige?

For å besvare disse forskningsspørsmålene kommer det psykolingvistiske paradigmet kalt "strukturell priming" til å bli brukt. "Strukturell priming" (Bock, 1986; Pickering og Ferreira, 2008, for å nevne noen) viser til hvordan det hjelper på den følgende prosesseringen å allerede ha aktivert en viss struktur. Logikken er at hvis en grammatisk form er tilbøyelig for en slik hjelp, må den ha en mental representasjon på et eller annet nivå (Pickering og Ferreira, 2008).

I dette studiet vil en "tverrspråklig strukturell priming"-oppgave (f.eks. Loebell og Bock, 2003; Hartsuiker, Pickering og Veltkamp, 2004) bli brukt. De tospråklige kommer først til å høre og gjenta en aktiv- eller passivsetning i ett språk. Deretter blir de øyeblikkelig bedt om å beskrive et semantisk urelatert bilde med en setning på det andre språket. Hvis de har en tendens til å beskrive målbildet med flere passiver etter passivpriminger og med flere aktiver etter aktivpriminger, vil dette indikere en tverrspråklig primingeffekt, noe som ville antydet at passivene i de to språkene har sammenkoblede representasjoner.

Det er særdeles viktig å påpeke at dette studiet sammenligner to grupper med flerspråklige som har to ulike par av språk: norsk-tyrkisk og norsk-engelsk. Hvor passivene i det første språkparet er strukturelt veldig ulike, er de i det siste relativt sett likere hverandre. Sammenligningen av tverrspråklig priming av passiver i disse to gruppene vil dermed avsløre hvorvidt strukturell likhet (spesielt likhet i ordrekkefølge) i de to språkene er en forutsetning for tverrspråklig priming og delte representasjoner av grammatiske former.

Prosjektets akademiske veileder er Hanne Gram Simonsen.

Finansiering

Dette er et ettåring postdoktorprosjekt som er finansiert av Det vitenskapelige og teknologiske rådet i Tyrkia (TÜBİTAK).

Publisert 23. mai 2017 17:34 - Sist endret 21. apr. 2020 12:23

Kontakt

Gözde Mercan (gjesteforsker 2014–2015)