English version of this page

Digital kommunikasjon og språk i norsk-senegalesiske familier (avsluttet)

Hvordan bruker transnasjonale familier sitt språklige repertoar til identitetsbygging i en tid preget av mange ulike typer media? Hva slags digital språkpolitikk finnes i norsk-senegalesiske familier i Norge?  

Dette postdoktorprosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Multilingualism and mediated communication

Portrett.

Kristin Vold Lexander.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Dette prosjektet undersøker skriftlig digital kommunikasjon i norsk-senegalesiske familier i Norge, med fokus på språkbruk og språkpolitikk i familien. Digital kommunikasjon ses på som skriftlig sosial praksis og data samles inn med bruk av kvalitativ metode (intervju, tekstinnsamling, fokusgrupper, observasjon). Hvordan bruker familien sitt språklige repertoar i familiens interne digitale kommunikasjon, med kontakter utenfor familien og i familiens profiler i sosiale media? Hvordan forklares og begrunnes språkbruken? Hvordan søker en å påvirke andre familiemedlemmers digitale språkbruk? Målet er på den ene side å undersøke språkpolitikk i familien i en kontekst preget av et stort tilbud av kommunikasjonsteknologi (polymedia) og å forstå hvilke språkideologier som ligger til grunn for denne politikken, mens det på den annen side er et mål å studere hvordan språklige repertoar brukes til å forhandle identitet i skriftlig kommunikasjon. Norsk-senegalesiske familier har en rekke språk i sitt repertoar (som wolof, eventuelt andre senegalesiske språk, norsk, fransk, engelsk, arabisk) og deres praksis gir oss et spennende innblikk i digital språkbruk.  

Varighet

2017-2020

Se mer utfyllende beskrivelse på prosjektets engelskspråklige nettside

Emneord: Flerspråklig praksis, Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 9. feb. 2017 10:57 - Sist endret 20. aug. 2020 13:16

Kontakt

Kristin Vold Lexander

+47-22854790

+47-93224317