Språk, migrasjon og helse

Hva skjer når flerspråklige rammes av demens og afasi? I dette seminaret møtes forskere og helsefaglig personale for å belyse en voksende problemstilling innen eldreomsorgen.

Foto: Nadia Frantsen/UiO

Antallet personer i Norge som påvirkes av og lever med demens og afasi er betydelig og forventes å øke. Mange av disse personene er to- eller flerspråklige, og vi vet relativt lite om hva som skjer når man som flerspråklig rammes av demens og afasi. Det er også behov for mer kunnskap om hvordan bruken av tolk virker inn på kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter.

13.30

Introduksjon: Migrasjon og eldrebølgen Monica Norvik
13.35 Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens Hanne Gram Simonsen og Jan Svennevig
13.45 Afasi hos flerspråklige Monica Norvik
13.55 Bruk av tolk i helsekommunikasjon Jessica Belisle Hansen
14.05

Kommentarer fra praksisfeltet
 

Ragnhild Spilker – Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse

Anne Brita Knapskog – Hukommelsesklinikken, Ullevål sykehus

Mona Bekkhus-Wetterberg - Fagkonsulent for demens, Eidsberg kommune

14.20 Plenumsdiskusjon  

Prosjektet MultiLing Dementia  har som mål å studere de språklige, kognitive og sosiale virkningene av demens hos flerspråklige, slik de kommer til uttrykk hos individet, i kommunikasjon med andre, og i måten samfunnet forholder seg til demens på.

Prosjektet utføres av MultiLing, Senter for fremragende forskning.

(Foto: Nadia Frantsen/UiO)

Publisert 11. okt. 2018 13:36 - Sist endret 23. okt. 2018 17:04