Arbeidet med likestilling og mangfold skal gjennomsyre HF

Verden forandrer seg, og vi trenger en mer offensiv handlingsplan som favner bredere.

Illustrasjon: Puslespill med personer som brikker
Foto: Colourbox

I Norge har vi et godt lovverk som sikrer rettigheter for den enkelte og pålegger institusjoner som oss å arbeide aktivt med mangfold og likestilling. Men vi skal ha trykk på arbeidet med mangfold og likestilling også fordi økt mangfold og likestilling gjør oss sterkere, mer kritiske, perspektivrike og innovative.

For å utarbeide en offensiv og moderne plan, opprettet vi i vinter en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å lage et utkast til en ny.

Dette utkastet er i disse dager ute på høring i organisasjonen. I den forbindelse har jeg også invitert meg selv til allmøter på instituttene, for å bidra til diskusjon om handlingsplanen og få innspill til forbedringer og justeringer. Allmøtene på instituttene var preget av gode diskusjoner, og jeg vil gjerne takke alle som brukte tid og energi på disse møtene!

Fullt likeverd

Utkastet til handlingsplan er tenkt som et kortfattet «policy-dokument», der vi sier noe om hvilke framtidsvisjoner vi har på dette viktige feltet. Vi ønsker at arbeidet med likestilling og mangfold skal gjennomsyre HF, derfor er planen bredt tenkt, og den inneholder mål og tiltak for de fleste områder av virksomheten.

Planen definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging, og at ingen utsettes for diskriminering.»

Vi skal fortsatt ha trykk på arbeidet for likestilling mellom kjønnene, men et viktig poeng med planen er at likestilling skal bety fullt likeverd, og beskytte mot diskriminering på ethvert grunnlag.

Mer mangfoldig

Med mangfold sikter planen primært mot representativitet. Det fins gode grunner til å mene at HF i dag ikke godt nok reflekterer virkeligheten slik den ser ut i byen rundt oss.

Vi har en vei å gå både når det gjelder rekruttering av ansatte og studenter. Dette er det ikke gjort i en håndvending å endre på, men det å peke på problemstillingene og utfordringene er en nødvendig begynnelse.

Vi må arbeide for en kultur for likestilling og mangfold, noe som også betyr en kultur hvor det ikke er farlig å si fra dersom man opplever trakassering eller mobbing.

Dette er problemstillinger som er aktualisert av den nylig offentliggjorte rapporten «Mobbing og trakassering ved Universitetet i Oslo». Den viser at det er for mange som føler seg mobbet og trakassert ved universitetet, og den viser at vi har for mange som opplever seksuell trakassering på jobb.

Et levende dokument

For å forbedre oss på disse viktige områdene må vi hver dag jobbe med bevisstgjøring og holdningsendring. Dette er alles ansvar, men særlig ledere plikter å ha likestilling og mangfold høyt på agendaen.

Handlingsplanen peker på noen utfordringer og tiltak, men jobben må gjøres av oss alle i det daglige – og da er diskusjon og debatt i seg selv et gode:

Jeg håper at utkastet til handlingsplan blir diskutert også i fortsettelsen og at det kan bli et levende dokument.

 

Av Frode Helland
Publisert 6. sep. 2019 11:16 - Sist endret 7. feb. 2020 16:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.