Vi må diskutere disponeringen av stipendiatstillingene jevnlig

Stillingene er en stor og viktig ressurs for fakultetets forskning og faglige utvikling.

doktorkreering, doktorander utenfor universitetets aula 2020

Doktorander etter kreeringen i Universitetets aula, september 2020. Foto: Jarli&Jordan/UiO

I sist møte, den 25. september, diskuterte fakultetsstyret forvaltningen av stipendiatstillingene ved HF.

Stipendiatstillingene fra Kunnskapsdepartementet utgjør ca. 150 millioner av HFs budsjett, eller en fjerdedel av de vitenskapelig tilsatte ved fakultetet. For fagmiljøene er stipendiatstillinger viktige, og spørsmålet om tildeling og utlysning opptar mange av våre ansatte.

Derfor er det riktig og viktig at spørsmålet om disponering av stipendiatstillingene diskuteres jevnlig i instituttenes og fakultetets forskjellige organer

Les fakultetsstyrenotatet om forvaltning av stipendiatstillinger

Prosessen på HF

Det er mange som lurer på hvordan stipendiatstillingene blir tildelt dersom man ikke får stipendiater gjennom et eksternt finansiert prosjekt.

Det er fakultetet som fordeler stillingene før sommeren, og kunngjøringene behandles av instituttene i høstsemesteret. Stillingene kunngjøres deretter i januar for tilsetting i september.

HF har til enhver tid 145 ph.d.-stipendiatsårsverk finansiert av Kunnskapsdepartementet. Disse skal fordeles på tre år og gjennomføringsstipend – det betyr at vi har totalt mellom 20 og 30 stipendiatstillinger til utdeling hvert år. 

Mens stipendiatstillingene «i gamledager» ble lyst ut åpent på fakultetsnivå, fordeler fakultetet nå en andel av stillingene til ulike såkalte strategiske formål, for eksempel egenandeler i ERC- prosjekter og Sentre for fremragende forskning (SFF) og faglig prioriterte områder. Resten fordeles til instituttene pro rata.

Fakultetet har noen ganger lagt føringer på de resterende stillingene, men de siste årene har det stort sett vært opptil instituttene hvordan de har disponert disse. 

Utfordringer

Stipendiatstillingene er utdannings- og rekrutteringsstillinger. Samtidig er stipendiatstillinger også viktige for fag, forskergrupper og prosjekter, og for den enkelte som skal søke opprykk eller prosjekt. Her ligger det strategiske avveininger og flere potensielle målkonflikter. Andre dilemmaer knytter seg til forholdet mellom det disiplinære og det tverrfaglige, åpne og spissede utlysninger.

Ved å knytte stipendiatstillinger til for eksempel ERC-prosjekter og SFF-er, sikrer fakultetet at stipendiatene havner i forskningsmiljøer av svært høy kvalitet og som når opp i internasjonal konkurranse.

En utfordring knyttet til ekstern finansiering er imidlertid at fakultetet indirekte overlater forvaltningen av stipendiatstillingene til andre. Når fakultetets stillinger knyttes til egenandeler i eksternfinansierte prosjekter, blir det programmene og evalueringspanelene som bestemmer hvilke fag og prosjekter som får stipendiatstillinger. Det forsterker virkningen av at de samme prosjektene allerede har ekstern finansiering av stipendiatstillinger.

Det gjør det desto viktigere at fakultetet har et aktivt forhold til forvaltningen av de øvrige stillingene.

Mot en policy

Dekanatet ønsker transparens og forutsigbarhet i fordelingsprosessene og bevissthet om hvordan stillingene forvaltes.

I notatet til fakultetsstyret foreslo dekanen å beholde hovedtrekkene i dagens modell. Det er helt nødvendig å opprettholde et visst antall stipendiatstillinger på fakultetsnivå til egenandeler i ERC- og SFF-prosjekter. Samtidig ønsker vi å redusere antallet stillinger som er bundet til øvrige strategiske formål på fakultetsnivå. Formålet er å sikre et mer forutsigbart antall stillinger til fordeling til instituttene, og dermed et økt handlingsrom. Dette ga fakultetsstyret sin tilslutning til.  

Styret understreket at fakultetet i forvaltningen av stillingene må sikre disiplinenes rekrutteringsbehov og muligheter for søkere fra små fag. Ingen talte for å gå tilbake til de helt åpne utlysningene fakultetet hadde tidligere, men en noe åpnere linje var etterspurt. Alle var enige om viktigheten av at stipendiatene kommer inn i et godt fagmiljø.

Dekanatet tar med seg disse innspillene i neste tildelingsrunde, men det er også opp til instituttstyrene å komme frem til løsninger som ivaretar en god balanse.

Av Mathilde Skoie
Publisert 8. okt. 2020 14:47 - Sist endret 8. okt. 2020 14:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.