Vi vil ha en strategi som brukes

Resultatet av strategiarbeidet er viktig for oss alle. Derfor håper jeg at vi kan få med hele HF i å drøfte hva vi er og hvor vi vil.

HF-bygnigene sett fra Problemveien, grønn plen i forgrunnen

Arbeidet med HFs nye tiårsstrategi er godt i gang. Når den vedtas til høsten vil den angi retningsvalg for organisasjonen framover, derfor er det bra om mange er med og mener noe om hva disse retningsvalgene bør være. Foto: Annica Thomsson.

Enten vi er faglige eller administrativt ansatte, faste eller midlertidige, så ønsker vi alle å jobbe i fagmiljøer som stadig er i utvikling, som ser etter muligheter til å bli enda bedre, og som setter seg mål. Hvis HFs nye tiårsstrategi skal bli noe mer enn et dokument som hviler i stillhet på en nettside, må den være kjent, den må engasjere og den bør bli sett til i den daglige driften.

Nå har vi kommet dit i prosessen hvor vi ønsker å høre hva som er viktig for deg. Framover har jeg invitert meg til allmøter på instituttene, og jeg håper flest mulig deltar på dem. Samtidig skal en arbeidsgruppe fram til juni lage et utkast til strategien, i dialog med HFs ledergrupper. Så sendes utkastet til strategi på høring i organisasjonen etter styremøtet i juni. Hvis du vil vite mer om hvordan prosessen er tenkt kan du lese om det på strateginettsidene.

Retningsvalg for fakultetet

Sist uke diskuterte fakultetsstyret strategien for andre gang. Styrenotatet som var sendt ut i forkant av møtet stilte flere spørsmål til diskusjon som fakultetet ønsket at styret skulle drøfte.

Fakultetsstyret ønsker seg en kort og endringsorientert strategi som angir noen retningsvalg. Den skal gjenspeile vår styrke og samtidig si noe om hvor vi bør bevege oss for å forsvare denne styrken, og aller helst også forbedre oss på noen områder.

Her er noen av de strategiske retningsvalgene som styret diskuterte:

  • Det er behov for å myke opp strukturen i organisasjonen vår – samarbeid og utveksling på tvers av fag-, institutt- og fakultetsgrenser bør bli enklere enn i dag
  • UiO er et forskningsintensivt breddeuniversitet, og strategien bør uttrykke en vilje til å forsvare vår posisjon, både hva angår den faglige bredden og det forskningsintensive preget
  • HF bør ha som strategisk mål å hevde seg godt på de såkalte eksellensarenaene i EU-systemet og i Forskningsrådet
  • HFs utdanninger er solide, men strategien bør peke på forbedringsområder – sterkere kobling mellom forskning og undervisning, tydeligere arbeidslivsrelevans og metodefokus, digitalisering og tverrfaglighet er stikkord her
  • I tråd med den utfordringen som ligger i Humaniorameldingen og UiOs strategi for humaniora bør HF bli en tydeligere bidragsyter til forståelsen av og løsningen på store samfunnsutfordringer. HF bør bli i stand til å konkurrere om forskningsmidler innenfor tematiske program. Utfordringsdrevet humaniora og integrativ humaniora bør omtales i strategien, men det må balanseres mot disiplinstyrke og bredde

HFs styrke gir et godt utgangspunkt

Et viktig utgangspunkt er at HF er i en god og sterk posisjon.

Vi tilbyr god undervisning og solide utdanninger, HF-ansatte formidler fagstoff i mediene hver eneste dag, og vi preges av fremragende forskning. Ett nærliggende eksempel på det siste er tildelingen av Marie Skłodowska-Curie-stipender: At UiO tar over halvparten er som seg hør og bør, men at HF alene nylig tok 11 av de 47 som totalt kom til Norge er oppsiktsvekkende.

Det betyr ikke bare at det er skrevet gode søknader av folk som vil hit, men at det er mange sterke fagmiljøer her på HF som kan tiltrekke seg europeiske toppforskere. Dette er ikke en engangshendelse, men i ferd med å bli nokså vanlig. Strategiarbeidet bør dermed også preges av denne styrken.

Noen rammer for strategiprosessen

For HF er det særlig tre dokumenter vi må se til når vi skal utvikle vår neste tiårsstrategi.

UiOs strategi 2030

UiOs strategi 2030 understreker at UiO er «et forskningsintensivt breddeuniversitet». Denne formuleringen er et godt kjennetegn ved HF: Vi satser på forskning og vi gjør det i bredden av virksomheten.

Den faglige bredden er en helt essensiell del av vår styrke – den gir oss slagkraft, den gir oss sterke disipliner, og rike muligheter for omstilling og tverrfaglig samarbeid på høyt nivå.

Videre har UiOs strategi én ny, forsterket føring, og det er fokuset på bærekraft. For oss som humanistisk fakultet er det en strategisk utfordring som vi må ta.

Et annet aspekt ved UiOs strategi som er viktig for oss, er en framheving av utdanning og undervisning. Det å heve utdanningens betydning er et tydelig signal også i føringer som kommer utenfra. Dette kan uttrykkes positivt: Vi er særdeles sterke på forskning allerede, og spørsmålet er hvordan vi kan nærme oss det samme nivået som utdanningsinstitusjon.

HFs Handlingsplan for likestilling og mangfold

Handlingsplanen for likestilling og mangfold skal være forpliktende for organisasjonen. Den er vedtatt av fakultetsstyret, og det er en utfordring til oss alle å gjøre den til et levende dokument.

Humaniorastrategi for UiO

UiOs humaniorastrategi har vakt oppmerksomhet, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt

Noe av det som er viktig med humaniorastrategien, er at den forplikter UiO, og også oss. HumSam-fagene er avgjørende for at UiO gjør det såpass bra på internasjonale rankinger, og strategien gjenspeiler det faktum at humaniora er en helt vesentlig del av UiOs styrke.

 

 

Av Frode Helland
Publisert 22. apr. 2021 10:29 - Sist endret 18. juli 2022 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.