Protokoll fra møte 2/2015 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt 17. april 2015, kl. 11:00, Møterom 252 P.A.Munchs hus, og hevet kl. 14:30.

Til stede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Tor Erik Johnsen, Peter Edwards, Daniel P. Gitlesen, Bror-Magnus S. Strand, Alexander John Smith-Hald, Ingunn Moser og Kirsti Koch Christensen.
Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Mona Bjørbæk (ref.)

Tjenestemannsorganisasjonene hadde ingen kommentarer til styresakene i møte med fakultetsledelsen 15.4.2015.

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 17. april 2015:

Anne Birgitte Rønning og Ingunn Moser

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.02.2015

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 27. februar 2015
          
O-SAK 2 Presentasjon av instituttene ved fakultetet: Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Samfunnskontakt

Saken ble diskutert.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 9. april 2015
          

Ordinære saker

V-SAK 2 Nedleggelse av årsenheten i Arkivkunnskap og etablering av årsenhet i Antikkens kultur

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret
 at årsenheten i Arkivkunnskap nedlegges
 at det etableres en årsenhet i Antikkens kultur

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 12. mars 2015
          
V-SAK 3 Det humanistiske fakultets årsrapport 2014

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2014 med regnskap per 31.12.2014 for Det humanistiske fakultet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 7. april 2015
Det humanistiske fakultets årsrapport 2014
          
V-SAK 4 Valg av representanter for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret for perioden 1.1.2016-31.12.2016

Fakultetsstyret vedtar at valg av representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter skal avholdes i perioden 9.11.-13.11.2015.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 9. april 2015
          
V-SAK 5 Eventuelt

Det vil bli avholdt ekstraordinært styremøte den 5. juni fra kl 10:00-11:00 der tilsetting av fakultetsdirektør vil være sak.

          
Publisert 17. apr. 2015 09:06 - Sist endret 17. apr. 2015 14:48