Protokoll fra møte 3/2015 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt 19. juni 2015, kl. 11.00, møterom 252 P.A.Munchs hus. , og hevet kl. 15.00.

Til stede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Daniel P. Gitlesen, Hans Robin Solberg, Alexander J. Smith-Hald, Svein Skarheim og Kirsti Koch Christensen. Eirik Welo var til stede under saker til behandling i åpent møte.
Fra administrasjonen: Mona Bjørbæk (ref). Thorbjørn Nordbø og Helene Wilberg var til stede under saker til behandling i åpent møte.

Tjenestemannsorganisasjonene hadde ingen kommentarer til styresakene i møte med fakultetsledelsen 17.6.2015.

 

Saker til behandling i lukket møte

SAK 1 Innstilling til stilling som fakultetsdirektør

Fakultetsstyret slutter seg til den rådgivende intervjugruppens anbefaling til universitetsdirektøren om innstilling til stilling som fakultetsdirektør ved HF.

Enstemmig vedtatt.

 
          
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 19. juni 2015:

Bjørn Ramberg og Alexander J. Smith-Hald

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 17.04.2015

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 17. april 2015
          
O-SAK 2 Orienteringssaker
          
O-SAK 3 Presentasjon av instituttene ved fakultetet: Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) og Institutt for musikkvitenskap (IMV)
          
O-SAK 4 Digitale tjenester ved HF og UiO

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 2. juni 2015
          
O-SAK 5 Ny midlertidig ledelse av Det norske institutt i Roma

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 2. juni 2015
          

Ordinære saker

V-SAK 2 Ledelsesvurdering 1. tertial 2015

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Ledelsesvurdering 1. tertial 2015.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 1. juni 2015
Ledelsesvurdering 1. tertial 2015
          
V-SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 18. juni 2015 16:09 - Sist endret 19. juni 2015 15:57