Protokoll fra møte 5/2015 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt 30. oktober 2015 kl. 11.00 og hevet kl.  14.30, i møterom 252 P.A.Munchs hus.

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Hans Robin Solberg, Aleksander Førde og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Niels Christian Hervig, Inger-Johanne Ullern, Helene Wilberg.

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 28.10. ble delt ut i møtet.

Vedtakssak 3 ble behandlet før vedtakssak 2.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 30. oktober 2015:


Hanne K. Lindemann og Peter Edwards.

Enstemmig vedtatt.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 18.9.2015

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 18. september 2015
          
O-SAK 2 Presentasjon av HFs institutter
  • IFIKK ved instituttleder Mathilde Skoie
  • CSMN ved senterleder Olav Gjelsvik
          
O-SAK 3 Diverse orienteringer
  • Utlysning av midler til vitenskapelig utstyr
          
O-SAK 4 Møteplan 2016

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 8. oktober 2015
          

Ordinære saker

V-SAK 2 Budsjettrammer 2016 og Årsplan 2016-2018

Vedtak:

1) Fakultetsstyret vedtar det fremlagte budsjettopplegg for 2016. Bevilgning til HF for 2016 fordeles slik:

Enhet 2016 totalt
Felles 173 315 148
IAKH 59 078 237
IKOS 64 114 139
IFIKK 74 714 769
ILOS 87 350 667
ILN (inkl. Senter for Ibsen-studier) 86 569 200
IMK 36 398 060
IMV 26 226 427
Roma 5 189 501
Totalt 612 956 148
Sum institutter 439 641 000


Under HF Felles er det foreløpig avsatt 26,5 mill. kr til rekrutteringsstillinger som fordeles videre til instituttene på grunnlag av faktiske tilsettinger.

2) Dekanen gis fullmakt til å fordele inntil 8 millioner kroner i omstillingsmidler.

3) Dekanen gis fullmakt til å fordele inntil 2,5 millioner kroner i årsplantiltak.

4) Fakultetsstyret vedtar den fremlagte årsplanen med de endringer som fremkom i møtet.

Enstemmig vedtatt.

 

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 20. oktober 2015
Saksnotat Budsjett og fordeling 2016
Vedlegg til budsjettnotat - HFs foreslåtte fordelingsmodell, detaljert oversikt
Utkast til Årsplan HF 2016-2018

          
V-SAK 3 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2015
Vedtak:

Fakultetsstyret tar den fremlagte ledelsesvurdering med regnskap per 2. tertial 2015 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 8. oktober 2015
Ledelsesvurdering av 24. september 2015
Vedlegg til ledelsesvurdering: Status for gjennomføring av årsplan 2015

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4

Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken Hanne K. Lindemann Peter Edwards
Dekan Fakultetsdirektør Styremedlem Styremedlem

 

Publisert 2. nov. 2015 12:28 - Sist endret 18. okt. 2019 14:38