Innkalling til møte nr. 5/2015 i Fakultetsstyret

 
30. oktober 2015, kl. 11.00 - 15.00, møterom 252 P.A.Munchs hus. Det serveres lunsj.
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 30. oktober 2015:


................og................

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 18.9.2015

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 18. september 2015
          
O-SAK 2 Presentasjon av HFs institutter
  • IFIKK ved instituttleder Mathilde Skoie
  • CSMN ved senterleder Olav Gjelsvik
          
O-SAK 3 Diverse orienteringer
  • Utlysning av midler til vitenskapelig utstyr
          
O-SAK 4 Møteplan 2016

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 8. oktober 2015
          

Ordinære saker

V-SAK 2 Budsjettrammer 2016 og Årsplan 2016-2018

1) Fakultetsstyret vedtar det fremlagte budsjettopplegg for 2016. Bevilgning til HF for 2016 fordeles slik:

Enhet ------ 2016 totalt
Felles ----- 173 315 148
IAKH ------- 59 078 237
IKOS ------- 64 114 139
IFIKK ------ 74 714 769
ILOS ------- 87 350 667
ILN (inkl SI) 86 569 200
IMK -------- 36 398 060
IMV -------- 26 226 427
Roma ------- 5 189 501
Totalt ----- 612 956 148

Sum institutter 439 641 000

Under HF Felles er det foreløpig avsatt 26,5 mill. kr til rekrutteringsstillinger som fordeles videre til instituttene på grunnlag av faktiske tilsettinger.

2) Dekanen gis fullmakt til å fordele inntil 8 millioner kroner i omstillingsmidler.

3) Dekanen gis fullmakt til å fordele inntil 2,5 millioner kroner i årsplantiltak.

4) Fakultetsstyret vedtar den fremlagte årsplanen med de endringer som fremkom i møtet.

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 20. oktober 2015
Saksnotat Budsjett og fordeling 2016
Vedlegg til budsjettnotat - HFs foreslåtte fordelingsmodell, detaljert oversikt
Utkast til Årsplan HF 2016-2018
          
V-SAK 3 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2015
Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar den fremlagte ledelsesvurdering med regnskap per 2. tertial 2015 til etterretning.

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 8. oktober 2015
Ledelsesvurdering av 24. september 2015
Vedlegg til ledelsesvurdering: Status for gjennomføring av årsplan 2015
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Eventuelt           
Publisert 8. okt. 2015 09:32 - Sist endret 18. okt. 2019 14:38