Protokoll fra Fakultetsstyrets møte 2/2016

Møtet ble satt 15. april 2016 kl. 11.00 og hevet kl. 15.00, i møterom 252 P.A.Munchs hus.

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Kjartan Hverven, Ida Kristine Gangstø Berg, Ingunn Moser og Lars E. Hansen.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg, Inger-Johanne Ullern (ref.).

Fra UiO:Norden (O-sak 3): Halldor Byrkjeflot og Mari Corell.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 15. april 2016:

Peter Edwards og Hanne K. Lindemann.

Enstemmig vedtatt.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 4.3.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 4.3.2016
          
O-SAK 2

Diverse orienteringer

  • Fakultetsdirektøren orienterte om ARK
          
O-SAK 3

Presentasjon av UiO:Norden

  • Faglig leder Halldor Byrkjeflot

 
O-SAK 4

Senter for Ibsen-studier – vurdering av øremerket finansiering

Saksdokument:

 
O-SAK 5 Innspill til kommende stortingsmelding om humaniora - status for arbeidet  
O-SAK 6 Søknadsrunde SFF           

Ordinære saker

V-SAK 2 Det humanistiske fakultets årsrapport 2015

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2015 med regnskap per 31.12.2015 for Det humanistiske fakultet.

Enstemmig vedtatt.

          
V-SAK 3

Etablering av årsenhet i filosofi og mastergradsstudium i Modern International and Transnational History

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret at det etableres

  • en årsenhet i filosofi
  • et masterprogram i Modern International and Transnational History med oppstart i 2017

Enstemmig vedtatt.

 
V-SAK 4

Oppfølging av UiOs Strategic Advisory Board. Høring om rapport om organisasjons- og beslutningsstruktur

Saksdokumenter:

Opprinnelig vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar det framlagte utkastet til høringssvar med de endringer som framkom i møtet. Prodekan for forsking og forskerutdanning gis fullmakt til å ferdigstille svaret.

Forslaget ble trukket av dekanen i møtet. Det var enighet om å behandle saken til vedtak i ekstraordinært møte 11. mai kl. 13-15. I dette møtet ble substansielle innspill fra styret til HFs svar diskutert.

 
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5 Eventuelt
  Kjartan Hverven orienterte om Studentparlamentsvalget.
   
   
   
Peter Edwards
Styremedlem
Hanne K. Lindemann
Styremedlem
   
   
   
   
Arne Bugge Amundsen
Dekan
Monica Bakken
Fakultetsdirektør

Publisert 19. apr. 2016 10:47 - Sist endret 19. apr. 2016 10:47