Protokoll fra ekstraordinært møte i Fakultetsstyret

Møtet ble satt kl. 13.00 og hevet kl. 14.30.

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Kjartan Hverven, Ida Kristine Gangstø Berg, Julia Wiedlocha, Kirsti Koch Christensen og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg, Niels Christian Hervig (O-sak 2), Inger-Johanne Ullern (ref.).

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 11. mai 2016:

Svein Skarheim og Anne Birgitte Rønning.

Enstemmig vedtatt.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 15.4.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 15.4.2016
          
O-SAK 2

Forslag til UiOs styremøte 3.5.16 om strategiske grep og hovedprofil i årsplan og fordeling 2017 – konsekvenser for HF

Saksdokument:

          

Ordinære saker

V-SAK 2

Oppfølging av UiOs Strategic Advisory Board. Høring om rapport om organisasjons- og beslutningsstruktur

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det framlagte utkastet til høringssvar med de endringer som framkom i møtet. Prodekan for forsking og forskerutdanning gis fullmakt til å ferdigstille svaret.

Enstemmig vedtatt.

 
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3 Eventuelt
   
   
   
Arne Bugge Amundsen
Dekan
Monica Bakken
Fakultetsdirektør
   
   
   
Svein Skarheim
Styremedlem
Anne Birgitte Rønning
Styremedlem
Publisert 11. mai 2016 14:52 - Sist endret 18. mai 2016 15:37