Protokoll fra møte 4/16 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt kl. 11.00 og hevet kl. 13.15.

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Gjertrud F. Stendbrenden, Hanne K. Lindemann, Annika Rockenberger, Kjartan Hverven, Ida Kristine Gangstø Berg, Ingunn Moser og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg, Niels Christian Hervig (V-sak 2), Inger-Johanne Ullern (ref.).

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 22.6. ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 24. juni 2016:


Svein Skarheim og Annika Rockenberger.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 11.5.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 11.5.2016
          
O-SAK 2

UiOs Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 – konsekvenser for HF

Saksdokument:

Det ble orientert muntlig om saken i møtet.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Oppfølging av HFs innspill til den kommende stortingsmeldingen om humaniora

Saksdokumenter:

  • HFs innspill
  • Innspill fra Nasjonale fakultetsmøte for humanistiske fag
  • Departementets samleside med alle innspill

Saken ble diskutert.

Ordinære saker

V-SAK 2

Ledelsesvurdering HF 1. tertial 2016

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte ledelsesvurdering for 1. tertial 2016.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 3

Valg av representanter for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret for perioden 1.1.2017-31.12.2017

Saksdokumenter: Fremleggsnotat av 16.6.2016

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Einar Lie som representant for FVA og Kjartan Hverven som representant for studentene i fakultetets valgstyre, og gir dekanen fullmakt til å oppnevne representant for midlertidig vitenskapelig ansatte. Fungeringstiden for FVA er ut valgstyrets periode, t.o.m. høsten 2018, for de to øvrige representantene ett år.

Enstemmig vedtatt.

 
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3 Eventuelt
   
   
   
   
Arne Bugge Amundsen
Dekan
Monica Bakken
Fakultetsdirektør
   
   
   
Annika Rockenberger Svein Skarheim
Styremedlem Styremedlem
Publisert 12. aug. 2016 10:12 - Sist endret 18. okt. 2019 14:40