Innkalling til møte 4/16 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 24. juni 2016:


................og................

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 11.5.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 11.5.2016
          
O-SAK 2

UiOs Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 – konsekvenser for HF

Saksdokument:

Det vil bli orientert om saken i møtet.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Oppfølging av HFs innspill til den kommende stortingsmeldingen om humaniora

Saksdokumenter:

  • HFs innspill
  • Innspill fra Nasjonale fakultetsmøte for humanistiske fag
  • Departementets samleside med alle innspill

Det vil bli innledet muntlig til diskusjon i møtet.

Ordinære saker

V-SAK 2

Ledelsesvurdering HF 1. tertial 2016

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte ledelsesvurdering for 1. tertial 2016.

V-SAK 3

Valg av representanter for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret for perioden 1.1.2017-31.12.2017

Saksdokumenter: Fremleggsnotat av 16.6.2016

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner Einar Lie som representant for FVA i fakultetets valgstyre, og gir dekanen fullmakt til å oppnevne representanter for studentene og midlertidig vitenskapelig ansatte. Fungeringstiden for FVA er ut valgstyrets periode, t.o.m. høsten 2018, for de to øvrige representantene ett år.

 
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3 Eventuelt
Publisert 15. juni 2016 14:43 - Sist endret 18. okt. 2019 14:41