Protokoll fra møte 6/16 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt kl. 11.00 og hevet kl. 13.40

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn T. Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Kjartan Hverven, Regine Bergersen, Ida Kristine Gangstø Berg, Ingunn Moser og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg, Niels Christian Hervig, Gro Smenes, Christine Klem, Jannike Clausen (ref.).

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 26.10 ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 28. oktober 2016:


Bjørn T. Ramberg og Hanne K. Lindemann

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 16.9.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 16.9.2016
          

O-SAK 2

 

Statsbudsjettet 2017

Saksdokumenter:

Forslag til statsbudsjett 2017 for UiO

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Faglige prioriteringer III

Saksdokumenter:

 

Saken ble diskutert.

Ordinære saker

V-SAK 2

Årsplan for Det humanistiske fakultet 2017-2019

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til den fremlagte årsplanen for Det humanistiske fakultet 2017-2019.

Enstemmig vedtatt med de kommentarer som fremkom i møtet.

V-SAK 3

Fordeling for Det humanistiske fakultet 2017

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til den fremlagte fordelingen for Det humanistiske fakultet for 2017.

Enstemmig vedtatt

V-SAK 4

Handlingsplan for likestilling og mangfold for Det humanistiske fakultet 2016-2020

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til den fremlagte handlingsplanen for likestilling og mangfold for Det humanistiske fakultet 2016-2020.

Enstemmig vedtatt

 

Eventuelt

Det vil bli avholdt fakultetsstyreseminar 24.-25.november fra morgenen den 24. til lunsj den 25.

 

 

 

Hanne Lindemann

 

                                                                                       Bjørn Ramberg

Styremedlem                                                                                        Styremedlem

 

 

 

Arne Bugge Amundsen

Dekan

                                                                                        Monica Bakken

                                                                                        Fakultetsdirektør

   
Publisert 31. okt. 2016 12:49 - Sist endret 31. okt. 2016 12:51