Protokoll fra møte 7/16 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt kl. 9.15 og hevet kl. 11.25

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn T. Ramberg, Hanne K. Lindemann, Peter Edwards, Kjartan Hverven, Ida Kristine Gangstø Berg, Ingunn Moser og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Jannike Clausen (ref.).

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 23.11 ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 25. november 2016:


Ingunn Moser og Ida Kristine Gangstø Berg

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 28.10.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 28.10.2016
          

O-SAK 2

 

Møteplan 2017

Saksdokument:

Møteplan 2017

 

Ordinære saker

V-SAK 2

Virksomhetsrapportering 2.tertial 2016

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar den fremlagte ledelsesvurdering med regnskap per 2. tertial 2016 til etterretning.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 15.november 2016
Ledelsesvurdering 2.tertial 2016
Rapport om gjennomføring av årsplan HF 2016-2018
Rapport om økonomisk utvikling HF

 

Enstemmig vedtatt

V-SAK 3

Oppnevning av eksterne styrerepresentanter ved instituttene på HF

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende eksterne representanter og vararepresentanter til instituttstyrene for perioden 1.1.2017 til 31.12.2020:

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

  • Instituttleder Jon Arild Olsen, Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Hedmark.
  • Vararepresentant: Assisterende rektor Kristin Tangen, Nadderud videregående skole.

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

  • Direktør Kristian Berg Harpviken, PRIO.
  • Vararepresentant: Seniorrådgiver Oddbjørn Lyngroth, seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika, UD.

Institutt for musikkvitenskap
Institutt for arkeologi, konservering og historie
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
Institutt for lingvistiske og nordiske studier

  • Fakultetsstyret behandler oppnevning av eksterne styrerepresentanter og vararepresentanter til instituttstyrene for perioden 2017-2020 for instituttene IMV, IAKH, IMK, IFIKK og ILN på sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 18.november 2016

Oppnevning av eksterne styrerepresentanter ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Enstemmig vedtatt

 Diskusjonssaker

 

D-SAK 1

Evaluering av fakultetsstyrets arbeid

Saksdokument:

Fremleggsnotat av 18. november 2016

 

Saken ble diskutert

 

Eventuelt

 

Fakultetsstyrevalg ved HF

Resultat av fakultetsstyrevalg ved HF

     

 

Ingunn Moser

 

                                                        Ida Kristine Gangstø Berg

Styremedlem                                                         Styremedlem

 

 

 

Arne Bugge Amundsen

Dekan

                                                         Monica Bakken

                                                         Fakultetsdirektør

   
Publisert 25. nov. 2016 14:43 - Sist endret 25. nov. 2016 14:51