Protokoll fra møte 1/17 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt kl. 11 og hevet kl.14.40

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Bjørn T. Ramberg, Hanne K. Lindemann, Hana Gustafsson, Ken Rune Mikkelsen, Knut Nicholas Figenschou, Ida Kristine Gangstø Berg, Lars Emil Hansen og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg, Niels Christian Hervig, Gro Smenes, Rasmus Andresen, Christine Klem, Elisabeth Brinch Sand, Jannike Clausen (ref.).

Fra instituttene: Beate Elvebakk, Arne Krumsvik, Peter Edwards, Piotr Garbacz, Tor Egil Førland (O-sak 5)

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 1.3 ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 3. mars 2017:


Hana Gustafsson og Svein Skarheim

Enstemmig vedtatt

   

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 25.11.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 25.11. 2016

              

O-SAK 2

 

Kvalitetsmeldingen og utviklingsavtale med KD

Saksdokumenter:

St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Saksnotat til universitetsstyremøtet 7. februar

UiOs utviklingsavtale med KD (se side 5-10)


Det ble orientert om saken i møtet

 

     
O-SAK 3

SAB-rapporten

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 22. februar 2017

Omtale av Det humanistiske fakultet

SAB-rapporten

Styrenotat til Universitetsstyret av 25. januar 2017


Det ble orientert om saken i møtet

 

     
O-SAK 4

Oppnevning av eksterne styrerepresentanter ved fem av HFs institutter 

Saksdokument:

Fremleggsnotat av 16.februar 2017

Det ble orientert om saken i møtet.

 

     
O-SAK 5

Presentasjon av instituttledere

 • Beate Elvebakk
  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
 • Arne Krumsvik
  Institutt for medier og kommunikasjon
 • Peter Edwards
  Institutt for musikkvitenskap
 • Piotr Garbacz
  Institutt for lingvistiske og nordiske studier
 • Tor Egil Førland
  Institutt for arkeologi, konservering og historie
 • Bjørn Olav Utvik
  Institutt for kulturstudier og orientalske språk
  Vil bli presentert ved en senere anledning
 • Karen Gammelgaard
  Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
  Vil bli presentert ved en senere anledning

Presentasjon i møtet

 

     

Vedtakssaker

   

V-SAK 2

Faglige prioriteringer III

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar kunngjøringen med eventuelle endringer som fremkommer i møtet

Saksdokument:

Fremleggsnotat av 17. februar 2017

Om faglige prioriteringer I og II

Utkast til kunngjøring

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

 

   

Orienteringssaker

     
O-SAK 6

"Fra strategi til handling" - pilotprosjekt ved HF i 2017

HF skal være pilot i et prosjekt initiert av Universitetsstyret der målet er å få bedre kvalitet i økonomiske prognoser på alle nivåer, på kort og lang sikt.
Prosjektet skal bidra til å etablere tydeligere beslutningsprosesser, sikre relevant styringsinformasjon for økonomisk planlegging på alle nivåer og bedre sammenheng mellom planer, tiltak/gjennomføring og resultat/økonomi.

Prosjektet ble presentert i møtet

   
 
 

Eventuelt

Orienteringssak i lukket møte.

 

 

 

 

Svein Skarheim                                                                       Hana Gustafsson    
Styremedlem                                                                           Styremedlem    
     
     

Arne Bugge Amundsen                                                            Monica Bakken

Dekan                                                                                       Fakultetsdirektør

 

 
     
Publisert 3. mars 2017 15:42 - Sist endret 3. mars 2017 15:42