Protokoll fra møte 2/17 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt kl.  11.00 og hevet kl. 13.50

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Anne Birgitte Rønning, Hanne K. Lindemann, Per Erik Solberg, Ken Rune Mikkelsen, Knut Nicholas Figenschou, Ida Kristine Gangstø Berg, Ingunn Moser og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Christine Klem, Niels Christian Hervig, Gro Smenes,  Jannike Clausen (ref.).

Fra instituttene: Karen Gammelgaard og Bjørn Olav Utvik  (O-sak 2) Alexander R. Jensenius og Nora Hougen (O-sak 3 og 4)

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 5.4 ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 7. april 2017:

Per Erik Solberg og Ida Kristine Gangstø Berg

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

O-SAK 1

 

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 3.3.2017

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 3.3.2017

 

O-SAK 2

Presentasjon av instituttledere

  • Bjørn Olav Utvik
    Institutt for kulturstudier og orientalske språk
  • Karen Gammelgaard
    Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Presentasjon i møtet

          
O-SAK 3

Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO) - nytt Senter for fremragende forskning (SFF)

Saksdokument:

Det ble orientert om saken i møtet

 

O-SAK 4

Felles NTNU-UiO-mastergrad i Music, Communication and Technology

Det ble orientert om saken i møtet

Vedtakssaker

V-SAK 2

Endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2018-19

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar å anbefale overfor universitetsstyret at

  • det etableres et erfaringsbasert masterprogram i konservering - prosjektbasert
  • det etableres et masterprogram i Music, Communication, Technology (MCT) som fellesgrad med NTNU
  • urdu nedlegges som undervisningsfag


Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

O-SAK 5

Stortingsmelding om humaniora

Saksdokumenter:

Det ble orientert om saken i møtet

O-SAK 6

Rekrutteringsfilm HF

Filmen ble vist i møtet

Vedtakssaker

V-SAK 3

Det humanistiske fakultets årsrapport 2016

Saksdokument:

 

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2016 med regnskap per 31.12.2016 for Det humanistiske fakultet.


Enstemmig vedtatt

 

Eventuelt

Per Erik Solberg                                        Ida Kristine Gangstø Berg
Styremedlem                                             Styremedlem 

                                            

Arne Bugge Amundsen                            Monica Bakken
Dekan                                                       Fakultetsdirektør
 
Publisert 7. apr. 2017 14:58 - Sist endret 2. juni 2017 13:25