Protokoll fra møte 3/2017 i Fakultetsstyret

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Bjørn Ramberg, Anne Birgitte Rønning, Hanne K. Lindemann, Hana Gustafsson, Ken Rune Mikkelsen, Ida Kristine Gangstø Berg,  Kristin Fevang, Ingunn Moser og Kirsti Koch Christensen.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Niels Christian Hervig, Inger-Johanne Ullern (ref.).

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 31.5. ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 2. juni 2017:

Kirsti Koch Christensen og Bjørn Ramberg.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

O-SAK 1

 

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 7.4.2017

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 7.4.2017

O-SAK 2

Virksomhetsrapportering 1. tertial 2017

Saksdokumenter:

O-SAK 3

Faglige prioriteringer III

Muntlig orientering

O-SAK 4

Utsettelse av fakultetsstyrets møte 24. november

Muntlig orientering. Møtet flyttes til 15. desember.

O-SAK 5

Oppfølging av stortingsmelding om humaniora

Muntlig orientering

Ordinære saker

V-SAK 2

Sammensetning av valgstyret

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret gjenoppnevner Solveig Aasen som representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og Kjartan Hverven som representant for studentene i fakultetets valgstyre. Førsteamanuensis Toril Opsahl oppnevnes som representant for FVA og leder av fakultetets valgstyre.

Enstemmig vedtatt.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt.

   
Publisert 2. juni 2017 15:58 - Sist endret 2. juni 2017 15:58