Protokoll fra møte 5/2017 i Fakultetsstyret

Møtet ble satt kl. 11 og hevet kl. 12.35..

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Eirik Welo (vara t.o.m V-sak 2), Ellen Rees (f.o.m. V-sak 3), Bjørn T. Ramberg, Hanne K. Lindemann, Per Erik Solberg, Ken Rune Mikkelsen, Knut Nicholas Figenschou, Ingunn Moser (fra O-sak 2) og Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Niels Christian Hervig, Christine Klem (V-sak 3), Inger-Johanne Ullern (ref.).

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 25.10.17 ble delt ut i møtet.

Opprinnelig vedtakssak 4 og 5 ble behandlet før de opprinnelige vedtakssak 2 og 3, og saksnummeringen endret tilsvarende.

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 27. oktober 2017:

Ken Rune Mikkelsen og Hanne K. Lindemann.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

O-SAK 1

 

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 22.9.2017

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 22.9.2017

O-SAK 2

Statsbudsjettet 2018

Muntlig orientering.

O-SAK 3

Møteplan 2018

Saksdokument:

O-SAK 4

Virksomhetsrapportering 2. tertial 2017

Saksdokument:

Ordinære saker

V-SAK 2

Avsetning til Faglige prioriteringer III

Saksdokument:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å avsette inntil 100 millioner kroner til inntil fem prosjekter for faglige prioriteringer runde III i perioden 2019-2023.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 3

Faglige prioriteringer III - midler til forsknings- og utdanningssaker. Fakultetsstyrets behandling i desember

Saksdokument:

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til prosedyren der styret kun behandler de søknader som er foreslått innvilget (alternativ 1).

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 4

Årsplan 2018-2020

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner HFs Årsplan 2018-2020.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 5

HFs tildeling for 2018 og fordeling til enhetene

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til fordeling for 2018.

Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

   
   
   
   
Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
Dekan Fakultetsdirektør
   
   
   
   
   
   
Hanne K. Lindemann Ken Rune Mikkelsen
Styremedlem Styremedlem
Publisert 27. okt. 2017 12:35 - Sist endret 27. okt. 2017 15:18