Protokoll fra møte 6/2017 i Fakultetsstyret

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Ingunn Moser, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K. Lindemann, Bjørn Ramberg, Knut N. Figenschou, Ida K. G. Berg, Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Gro E. Smenes, Inger-Johanne Ullern (ref.)

Referat fra møte med fagforeningene 13.12. ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 15. desember 2017:

Ida Gangstø Berg og Bjørn Ramberg.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

O-SAK 1

 

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.10.2017

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 27.10.2017

O-SAK 2

Valgresultat for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte

Saksdokumenter:

- Fremleggsnotat av 7. desember 2017

- Vedlegg: Valgprotokoller for midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter

O-SAK 3

Orienteringer fra forskningsdekanen

O-SAK 4

Orienteringer fra studiedekanen

Ordinære saker

V-SAK 2

Faglige prioriteringer III- midler til forsknings- og utdanningssatsninger 

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til panelets innstilling om tildeling av midler til følgende fem forsknings- og utdanningssatsinger 2019-23:

·         Literature, Cognition and Emotions

·         Philosophy in Science

·         Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)

·         Screen Cultures

·         The Heritage Experience Initiative

 

Dekanen gis fullmakt til å forhandle frem de endelige budsjettene for hver av de fem satsingene, innenfor rammen av inntil 20 mill. pr. satsing.

Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

   
Publisert 15. des. 2017 12:19 - Sist endret 15. des. 2017 12:20