Midler til forsknings- og utdanningssatsinger

Fakultetet utlyser finansiering av nye langsiktige satsinger på miljøer med høy kvalitet og potensial for utvikling. Inntil 20 mill. kan tildeles hver satsing over en periode på fem år, med oppstart i 2019. Søknadsfrist 23. juni 2017.

Fakultetsstyret har vedtatt at det skal gjennomføres en ny prosess med faglige prioriteringer. Dette skjer nå i form av en kunngjøring av midler til forsknings- og utdanningssatsinger. Satsingene skal bidra til å heve forsknings- og utdanningskvaliteten og gjøre fakultetet bedre i stand til å nå de strategiske målene. Se Strategisk plan 2020.

Åpner for de gode idéene

I denne runden av faglige prioriteringer legges det først og fremst vekt på potensial for å utvikle fakultetet slik at vi bedre kan møte utfordringene vi har:

 • Fakultetet skal legge bedre til rette for faglig fornyelse og samarbeid på tvers av faggrenser
 • Kvaliteten på fakultetets utdanningstilbud skal bli bedre, og vi skal sikre at flere studenter fullfører utdanningen de har begynt på
 • Vi skal hente inn mer ekstern finansiering særlig fra de internasjonale konkurransearenaene

Med denne utlysningen ønsker fakultetet å stimulere til nytenkning og dristighet. Satsingene skal være faglig nyskapende, og bidra til etablering av nytt samarbeid og nye samarbeidsformer. Utlysningen er åpen for alle miljøer, men det er instituttene som søker.

Utlysning

HFs institutter kan søke om midler til forsknings- og utdanningssatsinger som skal ha som mål å skape nye samarbeidsformer, være faglig nyskapende og utvikle utdanningstilbudet. Satsingen det søkes midler til skal ha både en forsknings- og en utdanningskomponent, men disse kan ha ulik tyngde i satsingen. Satsingen må inkludere et samarbeid mellom flere institutter og/eller med enheter utenfor HF. Fagmiljøer utenfor fakultetet må selv finansierer sin deltakelse. Unntaksvis kan en satsing være konsentrert til utvikling av samarbeid internt på ett institutt.

Satsingene kan ha ulik størrelse og det kan søkes om inntil 20 mill. i finansiering per satsing over en periode på fem år med oppstart i januar 2019. Det må være minst fire fast vitenskapelige ansatte knyttet til en slik satsing.

Det kan søkes om midler til f.eks. faste stillinger, rekrutteringsstillinger, professor II, infrastruktur, arrangementer, workshops, andre forsknings- eller utdanningstiltak og administrativ støtte. Det forventes at en satsing inkluderer et sett av aktiviteter som virker sammen for å nå satsingens mål.

Satsingene skal kunne gi ny og relevant forskning av høy kvalitet, med forskere fra ulike institutter og/eller fag. Det er et mål at samarbeidet tilfører en merverdi og gir grunnlag for resultater som ikke ville kommet uten tverrfaglig samarbeid. Forskningsmiljøene må ha potensial for å kunne svare på kommende utlysninger av forskningsfinansiering.

Fakultetet har som mål at satsingsmiljøene skal bidra til forbedring av utdanningskvaliteten og til fornyelse av et studietilbud. I søknaden må det redegjøres for miljøenes ambisjoner for utvikling av studiekvalitet og studietilbud. De planlagte aktivitetene må være knyttet til ulike dimensjoner ved utdanningskvalitet (f.eks. faglig innhold, læringsmiljø, læringsformer, osv.) som kan svare på de konkrete utfordringer som det eksisterende utdanningstilbudet har, og tilføre en spesifikk gruppe av studenter noe ekstra som vil heve utdanningskvaliteten. Siden det ikke nødvendigvis er et en-til-en forhold mellom fagmiljøer og studietilbud, må tiltak avklares og utarbeides i samarbeid med program/studieretningseier.

Det er også videre en forutsetning at fagmiljøene med utgangspunkt i satsingen søker om ekstern finansiering i løpet av finansieringsperioden.

I den endelige søknaden må det beskrives en plan for innfasing av satsingen, der instituttene som er involvert må beskrive hvordan de kan overta ansvaret for satsingen og videreføre samarbeidet etter at finansieringen opphører etter fem år. Det må videre redegjøres for hvordan satsingen står i forhold til instituttets/instituttenes stillingsplaner og strategier.

Søknaden må redegjøre for hvilke mål og ambisjoner satsingen har, og inneholde en plan for benchmarking. Det kreves at satsingen skal måle seg mot ett eller flere relevante miljøer/institusjoner med den hensikt å utvikle tiltak for å møte utfordringer knyttet til utdanningskvalitet, ekstern finansiering og samarbeid.

Vurderingskriterier

Instituttene kan søke om finansiering av satsinger knyttet til miljøer med høy kvalitet og med potensial for utvikling. Satsingene skal være faglig nyskapende og bidra til etablering av nytt samarbeid og nye samarbeidsformer.

Det er åpent for satsinger med ulike mål og med ulik innretning og størrelse, men følgende vurderingskriterier (i tilfeldig rekkefølge) vil være en del av den samlede søknadsbehandlingen:

 • Graden av tverrfaglig samarbeid og at samarbeidet tilfører en merverdi
 • At forskningskomponenten i satsingen er genuint nyskapende
 • Satsingens forventede samfunnsmessige impact og potensial for å bidra til å løse store samfunnsutfordringer
 • Potensialet for at utdanningskomponenten vil forbedre fakultetets utdanningstilbud, hvordan satsingen tilfører utdanningstilbudet noe nytt og hvor mange studenter som får en gevinst av satsingen
 • Satsingens potensial for å kunne hente inn ekstern finansiering (f.eks. tematiske utlysninger under EUs rammeprogram, Senter for fremragende utdanning, Senter for fremragende forskning, HERA og bidrags- og oppdragsforskning).
 • Satsingens potensial for utvikling av varig samarbeid og for overføringsverdi til andre deler av virksomheten
 • Deltakende miljøers undervisningskvalitet, publisering og eksternfinansiering

Det er ikke en forutsetning for tildeling at søknaden har full uttelling på samtlige kriterier.

Søknadsprosess

Søknad og utvelgelse skjer i to trinn. Til første søknadsfrist skal det sendes inn en skisse, mens de som inviteres videre til runde to må sende inn en mer omfattende søknad. Dekanatet innstiller, mens det er fakultetsstyret som vedtar.

Runde 1 - søknadsfrist 23. juni kl. 12.00.

Søknadsskissen skal være på inntil 5 sider og inneholde følgende:

 • Arbeidstittel
 • Ett kort avsnitt som oppsummerer satsingen (maks. 100 ord)
 • Navn og tilhørighet på deltakere i satsingen
 • Redegjørelse for eventuelle miljøer utenfor HF som vil være relevante samarbeidspartnere.
 • Beskrivelse av
  • både forsknings- og utdanningskomponenten
  • hva målet med satsingen er (hvilke utfordringer satsingen vil bidra til å løse)
  • samarbeid og tverrfaglighet i satsingen
  • satsingens potensial for nyskapning
  • satsingens potensial for å hente inn ekstern finansiering
 • Plan for hva det skal søkes om penger til, inkl. tiltak og nye stillinger. Det skal ikke sendes inn budsjett i runde 1.

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk. Instituttene sender søknad i ePhorte (saksnr: 2017/3597)

Fakultetsstyret vedtar 22. september hvilke søknader som går videre til runde to. Fakultetsledelsen vil ha møter med alle søkermiljøene i finalerunden for å gi tilbakemeldinger på hva som bør utvikles videre i satsingen.

Runde 2 – søknadsfrist 1. november kl. 12.00

Søknadene skal være på inntil 10 sider og bestå av følgende:

 • Arbeidstittel
 • Ett kort avsnitt som oppsummerer satsingen (maks. 100 ord)
 • Navn og tilhørighet på deltakere i satsingen, inkludert eventuelle samarbeidsmiljøer utenfor HF.
 • Beskrivelse av
  • både forsknings- og utdanningskomponenten
  • hva målet med satsingen er (hvilke utfordringer satsingen vil bidra til å løse)
  • samarbeid og tverrfaglighet i satsingen
  • satsingens potensial for nyskapning
  • satsingens potensial for å hente inn ekstern finansiering
  • potensial for samfunnsmessig impact
  • potensial for utvikling av varig samarbeid og for overføringsverdi til andre deler av virksomheten
 • En plan for innfasing av satsingen etter at finansieringen opphører og en redegjørelse for hvordan satsingen står i forhold til instituttets/instituttenes stillingsplaner og strategier
 • En plan for benchmarking

Søknaden skal vedlegges et budsjett. Budsjettet kan komme i tillegg til 10 sider beskrivelse av satsingen.

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk. Instituttene sender søknad i ePhorte (saksnr: 2017/3597).

Endelig vedtak om tildeling av midler til satsinger gjøres av fakultetsstyret i desember (med forbehold om forsinkelser i prosessen).

Publisert 22. okt. 2018 14:49 - Sist endret 22. okt. 2018 14:49