Protokoll fra møte 3/18 i Fakultetsstyret

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Ingunn Moser (til kl. 13.30, etter vedtak i V-sak 3), Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K. Lindemann, Jorunn Simonsen Thingnes, Johanna J. Damaris, Mathias Hatleskog Tjønn, Bjørn Ramberg, Svein Skarheim.

Fra dekanatet: Eirik Welo.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Niels Christian Hervig, Helene Wilberg, Elisabeth Brinch Sand (V-sak 3), Hilde K. Sletner (V-sak 4), Johanne Cecilie H. Jørgensen (O-sak 5), Inger-Johanne Ullern (ref.)

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 6.6.18 ble delt ut i møtet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

V-sak 1, O-sak 1, V-sak 2, O-sak 3, V-sak 2, V-sak 3, V-sak 4, O-sak 2, O-sak 4, O-sak 5.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 8. juni 2018:


Johanna J. Damaris og Svein Skarheim.

Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 2

Vurdering av habilitet

Saksdokumenter sendes styrets medlemmer.

Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 15.

Se B-protokoll.

 

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 20.4.2018

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 20.4. 2018

          

O-SAK 2

 

Virksomhetsrapportering 1. tertial

Saksdokumenter:

 

O-SAK 3

IFIKKs økonomiske situasjon

Muntlig orientering.

 

O-SAK 4

Status for oppfølging av HUMEVAL

Saksdokumenter:

 

O-SAK 5

Orientering om søkertall til lavere grad

Muntlig orientering.

 

Ordinære saker

 

V-SAK 3

Revisjon av HFs fordelingsmodell

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetets fordelingsmodell av 2009 justeres som følger:

 1. Insentivmidler for BOA-finansierte prosjekter innføres med samme satser som UiO fordeler til HF.
 2. Insentivmidler for uteksaminerte kandidater innføres med de samme satser som UiO fordeler til HF med. Midlene fordeles til det institutt graden registreres ved. Satsene kan justeres ved at midler for fritt sammensatte grader legges til de midlene som fordeles.
 3. Insentivmidler for grader avlagt på programmer på tvers av institutter fordeles likt mellom programmets eierinstitutter.
 4. Insentivmidler oppnådd som følge av frie grader legges til de midlene som fordeles til grader avlagt på fakultetets egne programmer. 
 5. Insentivmidler for LEP-grader fordeles etter samme fordelingsnøkkel som studieplasser til LEP-programmet.
 6. Finansieringen av Senter for Ibsenstudier øremerkes med 25% av lønnskostnadene til senterets 3 vitenskapelige stillinger, senterleder og 50% forskerstilling. Bibliotekarstillingen i 50 % finansieres i 4 år.
 7. Fakultetsstyret ber dekanen søke UiO om kompensasjon for tapte studiepoengsmidler for Exphil.

Dekanen endret det fremlagte vedtaksforslaget for pkt 6 i møtet. Nytt pkt 6:

FS vedtar å øremerke den delen av virksomheten ved Senter for Ibsenstudier (IS) som ikke gir normal uttelling innen finansieringsmodellen. Prinsipper for videre finansiering av IS blir følgelig en kombinasjon av øremerking og resultatbasert finansiering.

FS ønsker en finansiering av IS som sikrer forutsigbarhet for virksomheten og grunnlag for videre utvikling iht. mandatet.

FS ber fakultetsledelsen legge frem forslag og beregninger knyttet til en kombinert finansiering på neste styremøte.

Vedtak:

Fakultetets fordelingsmodell av 2009 justeres som følger:

 1. Insentivmidler for BOA-finansierte prosjekter innføres med samme satser som UiO fordeler til HF.
 2. Insentivmidler for uteksaminerte kandidater innføres med de samme satser som UiO fordeler til HF med. Midlene fordeles til det institutt graden registreres ved. Satsene kan justeres ved at midler for fritt sammensatte grader legges til de midlene som fordeles.
 3. Insentivmidler for grader avlagt på programmer på tvers av institutter fordeles likt mellom programmets eierinstitutter.
 4. Insentivmidler oppnådd som følge av frie grader legges til de midlene som fordeles til grader avlagt på fakultetets egne programmer. 
 5. Insentivmidler for LEP-grader fordeles etter samme fordelingsnøkkel som studieplasser til LEP-programmet.
 6. FS vedtar å øremerke den delen av virksomheten ved Senter for Ibsenstudier (IS) som ikke gir normal uttelling innen finansieringsmodellen. Prinsipper for videre finansiering av IS blir følgelig en kombinasjon av øremerking og resultatbasert finansiering.

  FS ønsker en finansiering av IS som sikrer forutsigbarhet for virksomheten og grunnlag for videre utvikling iht. mandatet.

  FS ber fakultetsledelsen legge frem forslag og beregninger knyttet til en kombinert finansiering på neste styremøte.

 7. Fakultetsstyret ber dekanen søke UiO om kompensasjon for tapte studiepoengsmidler for Exphil.

Enstemmig vedtatt.

 

V-SAK 4

Reviderte retningslinjer for tildeling av forsknings- og undervisningstermin på HF

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar reviderte retningslinjer for tildeling av forsknings- og undervisningstermin ved Det humanistiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å oppdatere retningslinjene for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved HF.

Dekanen endret vedtaksforslaget i møtet slik at undervisningstermin erstattes med utdanningstermin.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar reviderte retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin ved Det humanistiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å oppdatere retningslinjene for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved HF.

Enstemmig vedtatt.

 

V-SAK 5

HFs valgstyre - oppnevning av nytt medlem

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Eugenia Alexandersen som representant for studentene i fakultetets valgstyre.

Enstemmig vedtatt.

 
 Saker til behandling i lukket møte
 

Eventuelt

   
Publisert 12. juni 2018 13:37 - Sist endret 12. juni 2018 13:37