Innkalling til møte 3/18 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 8. juni 2018:


................................. og ..................................

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 2

Vurdering av habilitet

Saksdokumenter sendes styrets medlemmer.

 

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 20.4.2018

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 20.4. 2018

          

O-SAK 2

 

Virksomhetsrapportering 1. tertial

Saksdokumenter:

 

O-SAK 3

IFIKKs økonomiske situasjon

Muntlig orientering.

 

O-SAK 4

Status for oppfølging av HUMEVAL

Saksdokumenter:

 

O-SAK 5

Orientering om søkertall til lavere grad

Muntlig orientering

 

Ordinære saker

 

V-SAK 3

Revisjon av HFs fordelingsmodell

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetets fordelingsmodell av 2009 justeres som følger:

  1. Insentivmidler for BOA-finansierte prosjekter innføres med samme satser som UiO fordeler til HF.
  2. Insentivmidler for uteksaminerte kandidater innføres med de samme satser som UiO fordeler til HF med. Midlene fordeles til det institutt graden registreres ved. Satsene kan justeres ved at midler for fritt sammensatte grader legges til de midlene som fordeles.
  3. Insentivmidler for grader avlagt på programmer på tvers av institutter fordeles likt mellom programmets eierinstitutter.
  4. Insentivmidler oppnådd som følge av frie grader legges til de midlene som fordeles til grader avlagt på fakultetets egne programmer. 
  5. Insentivmidler for LEP-grader fordeles etter samme fordelingsnøkkel som studieplasser til LEP-programmet.
  6. Finansieringen av Senter for Ibsenstudier øremerkes med 25% av lønnskostnadene til senterets 3 vitenskapelige stillinger, senterleder og 50% forskerstilling. Bibliotekarstillingen i 50 % finansieres i 4 år.
  7. Fakultetsstyret ber dekanen søke UiO om kompensasjon for tapte studiepoengsmidler for Exphil.
 

V-SAK 4

Reviderte retningslinjer for tildeling av forsknings- og undervisningstermin på HF

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar reviderte retningslinjer for tildeling av forsknings- og undervisningstermin ved Det humanistiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å oppdatere retningslinjene for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved HF.

 

V-SAK 5

HFs valgstyre - oppnevning av nytt medlem

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner Eugenia Alexandersen som representant for studentene i fakultetets valgstyre.

 
 Saker til behandling i lukket møte
 

Eventuelt

   
Publisert 30. mai 2018 14:58 - Sist endret 1. juni 2018 14:36