Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 7. oktober 2013 kl 9.00-9.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Greta Holm

Til orientering: Sakene A-I

TUV-sak (115/2013) Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO1352) knyttet til NFR-prosjektet NEPORUS (New Political Groups and the Russian State) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (116/2013) Godkjenning av innstilling – avhandling ph.d.

TUV-sak (117/2013) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i fransk litteratur og områdekunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (118/2013) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i spansk litteratur og språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (119/2013) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Tormod Wallem Anundsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Tormod Wallem Anundsen har levert sin avhandling Mainstream or marginal? - A study of the musical practices of three African immigrant performers in Norway.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Bob W. White, University of Montreal
Lektor Annemette Kierkegaard, Københavns Universitet
Professor Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo

Professor Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11.09.13

- Notat av 30.08.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Håkon Andreas Evjus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Håkon Andreas Evju har levert sin avhandling Ancient constitutions and Modern Monarchy - Historical Writing and Enlightened Reform in Danmark-Norway, c. 1730-1814.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Henrik Horstbøll, Lunds universitet
Professor Thomas Munck, University of Glasgow
Professor Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo

Professor Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 03.09.13

- Notat av 27.08.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Cand.philol. Torild Gjesviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Torild Gjesvik har levert sin avhandling The Road in Art: Three cases from nineteenth century Norway.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor emeritus Gunnar Danbolt, Universitetet i Bergen
Professor Stephen Daniels, University of Nottingham
Professor Saphinaz Amal Naguib, Universitetet i Oslo

Professor Saphinaz Amal Naguib, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.09.13

- Notat av 10.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Aike Peter Rots’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Aike Peter Rots har levert sin avhandling Forests of the Gods: Shinto, Nature, and Sacred Space in Contemporary Japan

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Reiko Abe Auestad, Universitetet i Oslo
Associate Professor Scott Schnell, University of Iowa
Associate Professor Julia Adeney Thomas, University of Notre Dame

Professor Reiko Abe Auestad, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.09.13

- Notat av 04.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Ingrid M. Tolstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Ingrid M. Tolstad har levert sin avhandling Acoustic Spheres and Conflicted Selves: Negotiating Sound, Subjectivity and Power in Stockholm Music Studios.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Georgina Born, Oxford University
Professor Sara Cohen, University of Liverpool
Professor Even Ruud, Universitetet i Oslo

Professor Even Ruud, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.09.13

- Notat av 29.08.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Hedda Høgåsen-Hallesbys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Hedda Høgåsen-Hallesby har levert inn avhandlingen Salome Ever and Never the Same: (Re)productions of a Canonized Opera

- Dekanens fullmakt av 10.09.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Ingrid Lundestads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ingrid Lundestad har levert inn avhandlingen US Security Policy in the Arctic since 1981 : American Strategy, Russian Relationship

- Dekanens fullmakt av 13.09.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 09.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Gry Cecilie Rustads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Gry Cecilie Rustad har levert inn avhandlingen Contemplating Telephilia: A study of Mad Men, The Wire, Luck and Treme

- Dekanens fullmakt av 11.09.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.09.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter  Vedtak
114/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Håkon Sjøvold og Arnt Maasø

115/2013 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO1352) knyttet til NFR-prosjektet NEPORUS (New Political Groups and the Russian State) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- Fremlegg

- Forslag til kunngjøringstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO1352) knyttet til NFR-prosjektet NEPORUS (New Political Groups and the Russian State) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Tilsettingen er for en periode på to og et halvt år.

Enstemmig vedtatt

116/2013 Godkjenning av innstilling – avhandling ph.d.

- Framlegg

- Kopi av dekanens godkjenning av innstillingen

- Kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen

- Kopi av kandidatens merknader til innstillingen

- Kopi av komiteens svar til kandidatens merknader

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

117/2013 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i fransk litteratur og områdekunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- Fremlegg

- Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i fransk litteratur og områdekunnskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

118/2013 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i spansk litteratur og språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- Fremlegg

- Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i spansk litteratur og språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

119/2013 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- Fremlegg

- Forslag til kunngjøringstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

 

 

Trine Syvertsen Greta Holm
   
Arnt Maasø Håkon Sjøvold

 

Publisert 7. okt. 2013 10:01 - Sist endret 7. okt. 2013 10:05