Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 12. april  2013 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Einar Lie, Anne Eriksen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-E

TUV-sak (39/2013) Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

TUV-sak (40/2013) Kunngjøring av 50% stilling som universitetslektor i kinesisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (41/2013) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i visuell kultur, medier og populærkultur i Japan ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (42/2013) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i musikkulturstudier ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (43/2013) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i musikkteknologi ved Instiutt for musikkvitenskap

TUV-sak (44/2013) Kunngjøring av 50% vikariat for universitetslektor i russisk språkvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (45/2013) Kunngjøring av 50% vikariat for universitetslektor engelsk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (46/2013) Tilsetting i midlertidig stilling som prosjektleder (forsker SKO 1109) ved eksternt finansiert prosjekt ”Philosophical  Foundations for System Biology (PsBio)” (80 %) og NFR- finansiert prosjekt NanoRedux (20 %), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (47/2013) Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved eksternt finansiert prosjekt "Style and Modernity. Unity, Multiplicity, and Expressive States in the Music of György Ligeti ved Institutt for musikkvitenskap

Til orientering

 

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte 8. mars 2013

 protokoll fra møtet 8. mars 2013

 
B

Frank Rossaviks avhandling for graden doctor philos - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Frank Rossavik har levert sin avhandling SV. Fra Kings Bay til Kongens bord.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor emeritus Jorunn Bjørgum, Universitetet i Oslo
Professor Kim Salomon, Lunds Universitet
Lektor Søren Hein Rasmussen, Aarhus Universitet

Professor emeritus Jorunn Bjørgum, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.3.2013

- Notat av 5.3.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Mag.art. Petra Hedbergs avhandling for graden doctor philos - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Mag.art. Petra Hedberg har levert sin avhandling Validity and critique. The Habermas-Apel debate and Gadamer’s hermeneutics

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Ståle Finke, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Associate Professor Kristin Gjesdal, Temple University
Professor Arne Johan Vetlesen, Universitetet i Oslo

Professor Arne Johan Vetlesen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 13.3.2013

- Notat av 8.3.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Tor Arne Haugens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Tor Arne Haugen har levert inn avhandlingen Polyvalent Adjectives in Norwegian: Aspects of their Semantics and Complementation Patterns.

- Dekanens fullmakt av 8.3.2013

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 6.3.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering
E

Cand.philol. Anders Bettums avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Anders Bettum har levert inn avhandlingen Faces within Faces. The Symbolic Function of Nested Yellow Coffins in Ancient Egypt.

- Dekanens fullmakt av 11.3.2013

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 7.3.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
38/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Håkon Sjøvold og Arnt Maasø

39/2013 Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

- Saksframlegg

- Innstilling

- Dekanens merknader til innstillingen

- Revidert innstilling

- Kandidatens merknader til innstillingen

- Individuell innstilling fra sakkyndig

- Individuell innstilling fra sakkyndig

- Kandidatens merknader til sakkyndiguttalelser

- Komiteens merknader til kandidatens merknader

A Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen er verdig til å forsvares til graden phd.

For: Lie, Maasø, Eriksen og Lindemann

Mot: Sjøvold

B Tilsettingsutvalget slutter seg til den ene sakkyndiges uttalelse og vedtar at avhandlingen tillates omarbeidet innen 6 måneder.

For: Sjøvold

Mot: Lie, Massø, Eriksen og Lindemann

 A  vedtatt med 4 mot 1 stemme

 

 

 

40/2013 Kunngjøring av 50% stilling som universitetslektor i kinesisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

- fremlegg (pdf)

- forslag til kunngjøringstekst (pdf)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 50% stilling som universitetslektor i kinesisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Enstemmig vedtatt

41/2013 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i visuell kultur, medier og populærkultur i Japan ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

- fremlegg (pdf)

- forslag til kunngjøringstekst (pdf)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i visuell kultur, medier og populærkultur i Japan ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Enstemmig vedtatt

42/2013

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i musikkulturstudier ved Institutt for musikkvitenskap
 

- fremlegg (doc)

- forslag til kunngjøringstekst (pdf)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i musikkulturstudier ved Institutt for musikkvitenskap.

Enstemmig vedtatt

43/2013

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO1011) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

- fremlegg (doc)

- forslag til kunngjøringstekst (pdf)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap.

Enstemmig vedtatt

44/2013

Kunngjøring av 50% vikariat som universitetslektor (SKO1009) i russisk språkvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- fremlegg (doc)

- forslag til kunngjøringstekst (pdf)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 50% vikariat som universitetslektor i russisk språkvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.08.2013 - 31.12.2016.

Enstemmig vedtatt

45/2013

Kunngjøring av 50% vikariat som universitetslektor (SKO1009) i engelsk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- fremlegg (doc)

- forslag til kunngjøringstekst (pdf)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av 50% vikariat som universitetslektor i engelsk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for perioden 01.08.2013 - 31.12.2016.

Enstemmig vedtatt

46//2013 Tilsetiing i midlertidig stilling som prosjektleder (forsker SKO 1109) ved eksternt finansiert prosjekt ”Philosophical  Foundations for System Biology (PsBio)” (80 %) og NFR- finansiert prosjekt NanoRedux (20 %), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg (doc)
- innvilgingsbrev fra NOS-HS (pdf)
- innvilgingsbrev fra NFR (pdf)
- uttalelse fra IFIKK (doc)
- Gry Oftedals CV (pdf)

Tilsettingsutvalget tilsetter Gry Oftedal i 20 % midlertidig stilling som prosjektleder (forsker) på prosjektet NFR-prosjektet ”NanoRedux-Perspectives on Reduction in Nanomedicine” uten forutgående kunngjøring i perioden 01.04.2013 – 30.09.2015. Hennes midlertidige tilsetting som prosjektleder ved prosjektet ”Philosophical Foundations for Systems Biology (PsBio)” reduseres til 80 % og forlenges til 30.09.2015.

Enstemmig vedtatt

47/2013 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved eksternt finansiert prosjekt "Style and Modernity. Unity, Multiplicity, and Expressive States in the Music of György Ligeti ved Institutt for musikkvitenskap

- fremlegg (doc)

- søknad NFR (pdf)

- kontrakt NFR (pdf)

Tilsettingsutvalget tilsetter Peter Edwards i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet ”Style and Modernity. Unity, Multiplicity, and Expressive States in the Music of György Ligeti” ved Institutt for musikkvitenskap.  Tilsettingen er for tre år uten forutgående kunngjøring.

Enstemmig vedtatt

 

 

Einar Lie Thorbjørn Nordbø
   

Håkon Sjøvold

Arnt Maasø

 

Publisert 12. apr. 2013 11:01