Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra  møte 18. november 2013 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak (140/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (141/2013) Trukket

TUV-sak (142/2013) Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) 50% vikariat i engelskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (143/2013) Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) 50% vikariat i russisk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (144/2013) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (145/2013) Personlig opprykk til dosent etter kompetanse innenfor fagområdet norsk som andrespråk

TUV-sak (146/2013) Søknad om forlengelse av stilling som forsker (SKO 1183) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (147/2013) Forlengelse av vikariat som førstelektor (SKO 1198) innen populærmusikkstudier ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (148/2013) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen midtøstens moderne historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (149/2013) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi i middelhavsområdet og digital dokumentasjon ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (150/2013) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi innenfor området  kristisk kulturarvsarkeologi og eldre jernalder i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (151/2013) Kunngjøring av stilling som professor II (SKO 8013) i klima/miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (152/2013) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i norsk politisk samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. André Avias’ avhandling for graden doctor philos - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

André Avias har levert sin avhandling La composition textuelle: des plans de textes à la macro-proposition.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor emeritus Jean-Michel Adam, Université de Lausanne
Professor Marianne Hobæk Haff, Universitetet i Oslo
Professor Françoise Sullet-Nylander, Stockholms Universitet

Professor Marianne Hobæk Haff, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 17.10.13

- Notat av 11.10.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Kristian Bjørkdahls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kristian Bjørkdahl har levert inn avhandlingen A Human Serpent in Animal Studies: Rorty's Rhetorical Pragmatism and Human-Animal Relations.

- Dekanens fullmakt av 17.10.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 16.10.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Anders Vaas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Anders Vaa har levert inn avhandlingen A Grammar of Engdewu. An Oceanic language of Solomon Islands.

- Dekanens fullmakt av 22.10.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 17.10.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
139/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Håkon Sjøvold og Arnt Maasø

140/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og eurpeiske språk

- Fremlegg

- Kunngjøringstekst med utvidet søkerliste

- Intervjukomitéens innstillingsforslag

- Rapport fra sakkyndig komité

- Rapport fra sorteringskomité

- CV og publikasjonsliste for de innstilte

- Merknader til den sakkyndige komitéens rapport

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Johan Henrik Schimanski i stilling som førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Schimanski takker nei, sendes saken tilbake til instituttet for videre behandling.

Schimanski har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

141/2013 Trukket

 

 

142/2013 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) 50% vikariat i engelskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk frem til 31.12.2016

- Fremlegg

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Intervjukomiteens forslag til innstilling

- De innstiltes CV'er

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Erika Johanne Kvistad som universitetslektor (SKO 1009) i 50% vikariat i engelskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3 år frem til 31.12.2016.

Dersom Kvistad takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2, deretter til innstilte nr. 3.

Vedtatt med 4 stemmer (Syvertsen, Maasø, Lindemann og Simensen)

Sjøvold fremmet alternativt forslag om "Dersom Kvistad takker nei går tilbudet til innstilte nr 2. Forslaget fikk en stemme (Sjøvold).

143/2013 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) 50% vikariat i russisk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk frem til 31.12.2016

- Fremlegg

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Intervjukomiteens forslag til innstilling

- De innstiltes CV'er

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Margarita Kapstad som universitetslektor (SKO 1009) i 50% vikariat i russisk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsetting er for en periode på 3 år frem til 31.12.2016.

Dersom Kapstad takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2 og deretter til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

144/2013 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Søknad til NFR

- Kontrakt med NFR av 16.01.2013

- Anmodningsskjema

- CV for Elise Kleivane

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Elise Kleivane i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % pliktarbeid, fra og med 01.01.2014 til og med 31.12.2016.

Enstemmig vedtatt

145/2013 Personlig opprykk til dosent etter kompetanse innenfor fagområdet norsk som andrespråk

- Fremlegg

- Søknadsskjema med vedlegg av 15.03.2013

- Bedømmelseskomiteens vurdering av 10.10.2013

 

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Elisabeth Selj personlig opprykk til dosent etter kompetanse innenfor fagområdet norsk som andrespråk.

Elisabeth Selj har dokumentert at hun har pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

146/2013 Søknad om forlengelse av stilling som forsker (SKO 1183) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Søknad om forlengelse av prosjektperiode, sendt til NFR 18.09.2013

- Anmodning om forlengelse av stilling

- Korrespondanse med NFR ang. forlenget prosjektperiode

 

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om forlengelse av Pia Lanes stilling som forsker (SKO1183) i tilknytning til hennes forskerprosjekt "Standardising Minority Languages" til og med 31.07.2016.

Enstemmig vedtatt

147/2013

 

Forlengelse av vikariat som førstelektor (SKO 1198) innen populærmusikkstudier ved Institutt for musikkvitenskap

- Fremlegg

- Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget forlenger Eirik Askerøis vikariat som førstelektor (SKO 1198) i populærmusikkstudier ved Institutt for musikkvitenskap i perioden fra 01.07.2014 til 30.06.2015.

Enstemmig vedtatt

148/2013 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen midtøstens moderne historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

-Fremlegg

-Kunngjøring

-Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen midtøstens moderne historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Enstemmig vedtatt

 

149/2013 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi i middelhavsområdet og digital dokumentasjon ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

-Fremlegg

-Kunngjøring

-Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi  i middelhavsområdet og digital dokumentasjon ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Enstemmig vedtatt

150/2013 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi innenfor området  kritisk kulturarvsarkeologi og eldre jernalder i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

-Fremlegg

-Kunngjøring

-Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi  innenfor området  kritisk kulturarvsarkeologi og eldre jernalder i Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Enstemmig vedtatt

151/2013 Kunngjøring av stilling som professor II (SKO 8013) i klima/miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

-Fremlegg

-Kunngjøring

-Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som professor II (SKO 8013) i klima/miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på 5 år.

Enstemmig vedtatt

152/2013 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i norsk politisk samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

-Fremlegg

-Kunngjøring

-Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) i norsk politisk samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på 5 år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Arnt Maasø Henning Sjøvold

 

Publisert 18. nov. 2013 11:10 - Sist endret 18. nov. 2013 11:18