Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 21. juni 2013 kl 9.15-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen (deltok ikke på sak 84),  Arnt Maasø (deltok ikke på sak 84, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold. Einar Lie deltok på sak 84.

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-E

TUV-sak (78/2013) Godkjenning av innstilling - avhandling dr.philos.

TUV-sak (79/2013) Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

TUV-sak (80/2013 Godkjenning av professoropprykk innen fagområdet filosofi

TUV-sak (81/2013) Godkjenning av professoropprykk innen fgområdet gresk

TUV-sak 82/2013) Godkjenning av professoropprykk innen historie

TUV-sak 83/2013 Godkjenning av professoropprykk innen medievitenskap

TUV-sak 84/2013 Godkjenning av professoropprykk innen medievitenskap

TUV-sak 85/2013 Kunngjøring av 15 stillinger som universitetsstipendiat

TUV-sak 86/2013 Tilsetting i midlertidig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) innen Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap, IKOS

TUV-sak 87/2013 Tilsetting i stilling som 50% universitetslektor (SKO 1009) innen kinesisk, IKOS

TUV-sak 88/2013 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "The New Middle East; Emerging Political and Ideological Trends", IKOS

TUV-sak 89/2013 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 90/2013 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 91/2013 Tilsetting i tre stillinger som stipenadiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 92/2013 Godkjenning av opprykk til forsker innen fagområdet norsk (nordisk) språkvitenskap, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 93/2013 Godkjenning av opprykk til professor innen fagområdet norrøn filologi, Institutt for lingvistiskte og nordiske studier

TUV-sak 94/2013 Godkjenning av opprykk til professor innen fagområdet filosofi, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 95/2013 Forlengelse av midlertidig stilling som universitetslektor (SKO1009) i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 96/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 97/2013 Godkjenning av innstilling for opprykk til professor innen fagområdet Namnegransking ved Institutt for lingvistiske og nordiske studer

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte 7. juni 2013

 protokoll

 
B

Master Silje Susanne Alvestads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Silje Susanne Alvestad har levert sin avhandling avhandlingen - Beware of fakes! Fake imperfectives in the Slavic imperative.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Hana Filip, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Førsteamanuensis Kjetil Rå Hauge, Universitetet i Oslo
Assistant Professor Magdalena Kaufmann, University of Connecticut

Førsteamanuensis Kjetil Rå Hauge, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 21.05.13

- Notat av 16.05.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Ingrid Lundestads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Ingrid Lundestad har levert sin avhandling US Security Policy in the Arctic since 1981: American Strategy, Russian Relationship.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Clive Archer, Manchester Metropolitan University
Dr. Sarah Snyder, University College London
Professor Hilde Henriksen Waage, Universitetet i Oslo

Professor Hilde Henriksen Waage, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 24.05.13

- Notat av 23.04.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Cand.polit. Lise Camilla Ruuds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av settemedlem til bedømmelseskomité

Lise Camilla Ruud har levert inn avhandlingen Doing Museum Objects in late Eighteenth Century Madrid.

Som settemedlem oppnevnes professor Ute Hüsken.

- Dekanens fullmakt av 23.05.13

- Notat av 23.05.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.philol. Anne-Sofie Hjemdahls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Anne-Sofie Hjemdahl har levert inn avhandlingen Liv i museet - Kunstindustrimuseet i Oslo gjør kropp med moteklær – 1928-1960.

- Dekanens fullmakt av 21.05.13

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.05.13

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
77/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-

Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

78/2013 Godkjenning av innstilling – avhandling dr. philos.

- framlegg (pdf)

- kopi av dekanens godkjenning av innstillingen (pdf)

- kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen (pdf)

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

79/2013 Godkjenning av innstilling – avhandling ph.d.

- framlegg (pdf)

- kopi av dekanens godkjenning av innstillingen (pdf)

- kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen (pdf)

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

80/2013 Godkjenning av professoropprykk innen fagområdet filosofi

 - fremlegg (pdf)

- bedømmelseskomiteens innstilling (pdf)

- søknad med vedlegg (pdf)

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Gerhard Øverland personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet filosofi.

Øverland har ikke dokumentert å ha fullført kravet om pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette innen to år.

Enstemmig vedtatt

81/2013 Godkjenning av professoropprykk professoropprykk innen fagområdet gresk

- fremlegg (pdf)

- bedømmelseskomiteens innstilling (pdf)

- søknad med vedlegg (pdf)

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Anastasia Maravela personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet gresk.

Maravela har dokumentert fullført  pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

82/2013 Godkjenning av professoropprykk innen historie

- framlegg

- bedømmelseskomiteens innstilling

- søknad med vedlegg

 

 

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at Hilde Sandvik gis professoropprykk innen fagområde historie.

Sandvik har dokumentert fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

83/2013 Godkjenning av professoropprykk innen medievitenskap

fremlegg

bedømmelseskomiteens innstilling

soknad med vedlegg

kommentar

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Charless Ess personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet medievitenskap

Charles Ess har dokumentert fullført pedagogisk basiskompetanse

Enstemmig vedtatt

84/2013 Godkjenning av professoropprykk innen medievitenskap

fremlegg

bedømmelseskomiteens innstilling

soknad med vedlegg

kommentar

tilleggsuttalelse fra komiteen

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen.

Enstemmig vedtatt

 

85/2013

 

Kunngjøring av 15 stillinger som universitetsstipendiat

Fremlegg

8 Utlysningstekster

felles invitasjon til soknad om-15stipendiater

felles soknader om stipendiater

felles fordeling

Tilsettingsutvalget godkjennerfordeling av stipendstillingene på fagområder og forslag til kunngjøring av 15 stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 8 fagområder ved Det humanistiske fakultet. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

86/2013 Tilsetting i midlertidig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) innen Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap, IKOS

- framlegg

- kunngjøring

- utvidet søkerliste

- komiteens innstilling

- CV innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Bård Helge Kårtveit i midlertidig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) innen Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap, IKOS. Tilsettingen er for perioden 01.08.2013-30.06.2016.

Dersom Kårtveit takker nei, tilbys nr 2 tilsetting.

Enstemmig vedtatt

 

87/2013 Tilsetting i stilling som 50% universitetslektor (SKO 1009) innen kinesisk, IKOS

- framlegg

- kunngjøring

- utvidet søkerliste

- komiteens innstilling

- CV Visted

Tilsettingsutvalget tilsetter Øystein Krogh Visted i 50% stilling som universitetslektor i kinesisk (SKO 1009) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Visted har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse, og må skaffe seg det innen to år.

Enstemmig vedtatt

88/2013 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "The New Middle East; Emerging Political and Ideological Trends", IKOS

- framlegg

- kunngjøring

- utvidet søkerliste

- komiteens innstilling

- CV innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Paola Abenante i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "The New Middle East; Emerging Political and Ideological Trends", IKOS. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Dersom Abenante takker nei, tilsettes nr 2, og dersom nr 2 takker nei, tilsettes nr 3. Dersom nr 3 takker nei, tilsettes nr 4.

Enstemmig vedtatt

89/2013 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO1352) ved Det norske Institutt i Roma

- fremlegg

- kunngjøring

- utvidet søkerliste

- komiteens innstilling

- faglig innstilling

- cv Foerster

- publikasjonsliste Foerster

Tilsettingsutvalget tilsetter Thomas Foerster i stilling som postdoktor (SKO1352) ved Det norske instituttet i Roma. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10% arbeidsplikt. Dersom Thomas Foerster takker nei til tilbudet vil stillingen bli lyst ut pånytt.

Enstemmig vedtatt

90/2013  Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- fremlegg

- kunngjøring og utvidet søkerliste

- innstilling

- CV for innstilte

- vurderingsskjema

Tilsettingsuvtalget tilsetter Sarah Van Hoof i stilling som postdoktor (SKO 1352) innen tema nr. 2: "Flerspråklig praksis gjennom livsløpet" ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % pliktarbeid.

Dersom Van Hoof takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingutvalget tilsetter Guri Bordal i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % pliktarbeid.

Dersom Bordal takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

91/2013 Tilsetting i tre stillinger som stipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- fremlegg

- kunngjøring og utvidet søkerliste

- innstilling

- CV for innstilte

- vurderingsskjema

1. Tilsettingsutvalget tilsetter Yesim Sevinc i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) øremerket tema nr. 1: ” Flerspråklig kompetanse gjennom livsløpet” ved MultiLing,  Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Sevinc takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, deretter til innstilte nr. 3.

2. Tilsettingsutvalget tilsetter Kamilla Kraft i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) øremerket tema nr. 2: ” Flerspråklig praksis gjennom livsløpet” ved MultiLing, Institutt for lingvistike og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

3. Tilsettingsutvalget tilsetter Maimu Berezkina i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) øremerket tema nr. 3: ”Forvaltning av flerspråklighet: Språkpolitikk og –ideologier” ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.


Dersom Berezkina takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

92/2013 Godkjenning av opprykk til forsker (SKO 1183) innen fagområdet norsk (nordisk) språkvitenskap

- fremlegg

- bedømmelseskomitéens innstilling

- søknad med vedlegg

 

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelseskomitéens innstilling.

Enstemmig vedtatt

93/2013 Godkjenning av opprykk til professor innen fagområdet norrøn filologi, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- fremlegg

- bedømmelseskomitéens innstilling

- søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelseskomitéens innstilling og tildeler Karl G. Johansson opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet norrøn filologi.

Johansson har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

94/2013 Godkjenning av opprykk til professor innen fagområdet filosofi

- fremlegg

- bedømmelseskomiteens innstilling

- søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelseskomitéens innstilling.

Enstemmig vedtatt

95/2013

Forlengelse av midlertidig stilling som universitetslektor (SKO1009) i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg

- anmodningsskjema om forlenget midlertidig tilsetting

Tilsettingsutvalget forlenger Tor Ivar Østmoe i 100% midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk i perioden fra 01.07.2013 til 31.12.2013.

Enstemmig vedtatt

96/2013

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg

- kunngjøring og utvidet søkerliste

- intervjukomiteens forslag til innstilling

- sakkyndig vurdering

- sorteringskomiteens vurdering

- merknad til sorteringskomiteens vurdering

- CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Anna-Sara Malmgren i stilling som førsteamanuensis i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Malmgren takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Malmgren har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg det innen to år.

Enstemmig vedtatt

97/2103 Godkjenning av innstilling for opprykk til professor innen fagområdet namnegransking ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Innstilling

- Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner ikke bedømmelseskommiteens innstilling og ber om at det opprettes en ny komité.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Håkon Sjøvold

 

Publisert 21. juni 2013 13:59 - Sist endret 21. juni 2013 14:00