Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 13. desember 2013 kl 9.15-10.30

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen:  Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak (165/2013) Spørsmål om kravet til pedagogisk basiskompetanse er oppfylt - Søknad fra førsteamanuensis i filosofihistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (166/2013) Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet gresk og latin, søknadsrunden 2012

TUV-sak (167/2013) Kunngjøring av to vikariater som universitetslektor (SKO 1009) i ExPhil ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (168/2013) Tilsetting av to doktorgradsstipendiater i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (169/2013) Tilsetting av to doktorgradsstipendiater i litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

TUV-sak (170/2013) Tilsetting av tre doktorgradsstipendiater i språkvitenskap ved og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Institutt for filosofi, idè- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)

TUV-sak (171/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i historie, vestlig samtidshistorie (etter 1918) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

TUV-sak (172/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i historie, internasjonal samtidshistorie (etter 1918) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Gunhild Tomter Alstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Gunhild Tomter Alstad har levert sin avhandling Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Dosent Monica Axelsson, Stockholms Universitet
Professor Andreas Lund Universitetet i Oslo
Professor Bente Ailin Svendsen, Universitetet i Oslo

Professor Bente Ailin Svendsen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 14.11.13

- Notat av 12.11.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Barbra Natifus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Barbra Natifu har levert sin avhandling Co-Orientation in reputation Management. A study of Makerere University (1960-2010)

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor Marie-Soleil Frére, Université Libre de Bruxelles
Professor Øyvind Ihlen, Universitetet i Oslo
Senior lecturer, dr. Winston Mano, University of Westminister

Professor Øyvind Ihlen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 20.11.13

- Notat av 08.11.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Elise Naumanns avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Elise Naumann har levert sin avhandling Diet, Mobility and Social Identity in Norway AD 400 – 1050. An investigation base don 13C, 15N and 87Sr/86Sr analyses of human remains

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Reader James H. Barrett, University of Cambridge
Lecturer Gundula Müldner, University of Reading
Professor Christopher Prescott, Universitetet i Oslo

Professor Christopher Prescott, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 13.11.13

- Notat av 06.11.13

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
164/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Håkon Sjøvold og Arnt Maasø

165/2013 Spørsmål om kravet til pedagogisk basiskompetanse er oppfylt - Søknad fra førsteamanuensis i filosofihistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Søknad om godkjenning av pedagogisk kompetanse fra Franco Trivigno

- Instituttets anbefalningsbrev

- Karakterutskrift fra Boston University, som dokumenterer kompetanse i ”Teaching College Philosophy”

- Kompetansebrev, Boston University

- Studentevaluering (Introductory)

- Studentevaluering (Graduate)

- Studentevaluering (Upper level undergraduate)

- Fagfellevurdering (Introductory)

- Teaching statement

- Karakterutskrift, kurs i ”Education policy and Leadership”

- Fagfellevurdering, onlinekurs

- Beskrivelse av den pedagogiske opplæringen ved Marquette University

- Kompetansebrev, Marquette University

 

Tilsettingsutvalget vedtar at Franco V. Trivignos pedagogiske erfaring fritar ham for kravet om kurs i universitetspedagogikk ved UiO.

Enstemmig vedtatt

166/2013 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet gresk og latin, søknadsrunden 2012

- Fremlegg

- Søkerens søknad med vedlegg

- Kompetanseerklæring fra sakkyndig komite

-

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Dag Haug personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet gresk og latin.

Haug tilfredsstiller kravet om pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

167/2013 Kunngjøring av to vikariater som universitetslektor (SKO 1009) i ExPhil ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Anmodningsskjema

- Forslag til kunngjøringstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner kunngjøringen av to vikariater som universitetslektor (SKO 1009) i ExPhil ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen skjer for perioden 01.07.2014–30.06.2017.

Enstemmig vedtatt

168/2013 Tilsetting av to doktorgradsstipendiater i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Intervjukomiteens innstilling

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

De innstiltes CV og ev. publiseringsliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Mari Salberg og Johanna Zanon i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Salberg eller Zanon takker nei til stillingen, går tilbudet til innstilte nr 3, og dersom nr 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 4.

Enstemmig vedtatt

169/2013 Tilsetting av to doktorgradsstipendiater i litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Intervjukomiteens innstilling

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

De innstiltes CV og ev. publiseringsliste

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Jens-Morten Hanssen og Peter Johan Meedom i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN). Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom en av disse takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3, og dersom nr 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 4.

Enstemmig vedtatt

170/2013 Tilsetting av tre doktorgradsstipendiater i språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) og Institutt for filosofi, idè- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)

Intervjukomiteens innstilling

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

De innstiltes CV og ev. publiseringsliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Per Erik Solberg, Urd Vindenes og Pawel K. Urbanik i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i språkvitenskap ved  Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN),  Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) og Institutt for filosofi, idè- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Tilsettingen er for en periode på tre år.

 

Dersom noen av de tre først innstilte takker nei, går tilbudet til innstilte nummer 4, deretter videre til innstilte nummer5, nummer 6, nummer 7 og nummer 8.

Enstemmig vedtatt

171/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i historie, vestlig samtidshistorie (etter 1918) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

Intervjukomiteens vurdering

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader

De innstiltes CV og publiseringsliste

-

Tilsettingsutvalget tilsetter Klaus Nathaus i stilling som førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Klaus Nathaus takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Nathaus har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg det innen to år.

Enstemmig vedtatt

172/2013

 

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i historie, internasjonal samtidshistorie (etter 1918) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Intervjukomiteens innstilling

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

Intervjukomiteens vurdering

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader og kommentar til merknader

De innstiltes CV og publiseringsliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Hanne Hagtvedt Vik i stilling som førsteamanuensis i internasjonal samtidshistorie (etter 1918) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Hanne Hagtvedt Vik takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Vik har pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Trine Syvertsen Greta Holm
   
Håkon Sjøvold Arnt Maasø

 

Publisert 13. des. 2013 11:21 - Sist endret 31. jan. 2014 13:00