Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 24. mai  2013 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Einar Lie, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-F

TUV-sak (67/2013) Tilsetting i to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (68/2013) Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som forsker ved prosjektet NanoRedux, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (69/2013) Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk språkvitenskap, søknadsrunden 2012

TUV-sak (70/2013) Spørsmål om kravet til pedagogisk basiskompetanse er oppfylt - Søknad fra førsteamanuensis  ved Institutt for medier og kommunikasjon

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte 7. mai 2013

 protokoll

 
B

Master David Hills avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

David Hill har levert sin avhandling Metropolis and the Torbali Plain: Changing perspectives on the urban landscape of Ionia.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor John Bintliff, Universiteit Leiden
Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo
Professor Gullög Nordquist, Uppsala Universitet

Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 23.04.2013

- Notat av 24.03.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Julie Rongved Amundsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Julie Rongved Amundsen har levert sin avhandling Performing Ideology. Theatricality and Ideology in Mass Performance.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Richard Gough, University of Wales
Professor Ute Hüsken, Universitetet i Oslo
Professor Willmar Sauter, Stockholms Universitet

Professor Ute Hüsken, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.04.2013

- Notat av 19.04.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Cand.philol. Sylvi Rørviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Sylvi Rørvik har levert sin avhandling Texture in learner language.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Researcher Gaëtanelle Gilquin, Université catholique de Louvain
Professor Johan Elsness, Universitetet i Oslo
Professor Annelie Ädel, Högskolan Dalarna

Professor Johan Elsness, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 26.04.2013

- Notat av 25.04.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.philol. Elisabeth Ellingsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Elisabeth Ellingsen har levert inn avhandlingen Et dukkehjem i en flerkulturell kontekst. En analyse av voksne andrespråksleseres  fortolkninger i et interaktivt perspektiv.

- Dekanens fullmakt av 22.04.2013

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.04.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Karine Stjernholms avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Karine Stjernholm har levert inn avhandlingen Stedet velger ikke lenger deg, du velger et sted. Tre artikler om språk i Oslo.

- Dekanens fullmakt av 23.04.2013

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.04.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
66/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-

Hanne Gram Simonsen og Håkon Sjøvold

67/2013 Tilsetting i to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

- Fremlegg

-Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Komiteens forslag til instilling av 25.04.2013

- Protokoll fra instituttstyremøte 30.04.2013

- CV, publikasjonslister og innleverte oppgaver for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Jon Inge Faldalen og Maria Utheim i stillingene som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

 

Dersom Jon Inge Faldalen eller Maria Utheim takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom innstilte nr. 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4.

Faldalen har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg det innen to år. Utheim har noe pedagogisk utdanning, og må skaffe seg resten innen to år.

Enstemmig vedtatt

68/2013 Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som forsker ved prosjektet NanoRedux, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg (word)

- NFR kontrakt (pfd)

- Revidert søknad til NFR (pdf)

- Anders Strands CV (pdf)

Tilsettingsutvalget tilsetter Anders Strand i midlertidig 50 % stilling som forsker ved prosjektet NanoRedux, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen gjelder for perioden 01.09.2013 - 31.08.2014.

Enstemmig vedtatt

69/2013 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk språkvitenskap, søknadsrunden 2012

- Fremlegg (pdf)

- Sakkyndig komités innstilling av 05.04.2013 (pdf)

- Søknad av 15.09.2012 (pdf)

Tilsettingsutvalget godkjenner innstilling og tildeler Unn Røyneland personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk språkvitenskap.

Unn Røyneland har ikke dokumentert at hun har pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg det innen to år.

Enstemmig vedtatt

70/2013 Spørsmål om kravet til pedagogisk basiskompetanse er oppfylt - Søknad fra førsteamanuensis i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

- Fremlegg

- Vedlegg 1: Statement on teaching and pedagogical work

- Vedlegg 2:  Undervisningsportfolio

- Vedlegg 3: Kursbeskrivelse og evaluering av "Digital Media as (Global) Technologies of the (Networked/Hybridizing) Self/Community"

- Vedlegg 4: Kursbeskrivelse og evaluering av "Digital Media Ethics"

- Vedlegg 5: Kursbeskrivelse og evaluering av "Philosophy of Religion"

- Vedlegg 6: Kursbeskrivelse og evaluering av "Value Analysis"

- Vedlegg 7: Evaluering av "Ethical Internet Research Workshop"

- Vedlegg 8: CV

Tilsettingsutvalget vedtar at Charles Ess’ pedagogiske erfaring fritar ham for kravet om kurs i universitetspedagogikk ved UiO.

Enstemmig vedtatt

 

 

Einar Lie Thorbjørn Nordbø
   
Hanne Gram Simonsen Håkon Sjøvold

 

Publisert 24. mai 2013 08:40 - Sist endret 17. feb. 2015 09:07