Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 26. april  2013 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Trine Syvertsen, Anne Eriksen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold (deltok fra sak 51)

Fra administrasjonen: Greta Holm

Til orientering: Sakene A-C

TUV-sak (49/2013) Personlig oppryk til professor etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur.

TUV-sak (50/2013) Kunngjøring av  stilling som professor II/førsteamanuensis II innen russisk politikk og samfunn ved det norske universitetssenteret i St. Petersburg

TUV-sak (51/2013) Tilsetting av instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (52/2013) Forlenget tilsetting i 50% stilling som universitetslektor i persisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (53/2013) Søknad om seks måneders permisjon uten lønn og tilsvarende forskyvning av stipendiatperioden for Chalak Kaveh i stilling som universitetsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak (54/2013) Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur
Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte 12. april 2013

 protokoll fra møtet 12. april 2013

 
B

Cand.polit. Maria Theresa Konow-Lunds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Maria Theresa Konow-Lund har levert sin avhandling Moving-Image News Production in Two Newsrooms. A news ethnography of discourses of professionalism, technology, and journalistic practices at TV2 Newschannel and VG Nett/VGTV, 2007-2009

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Sarah Niblock, Brunel University
Professor Gunnar Nygren, Södertörn Högskola
Professor Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo

Professor Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.3.2013

- Notat av 19.3.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Liyang Xias avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Liyang Xia har levert inn avhandlingen Heart Higher than the Sky – Reinventing Chinese Femininity through Ibsen's Hedda Gabler

- Dekanens fullmakt av 19.3.2013

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.3.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
48/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-

 

49/2013


Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur

- fremlegg

- bedømmelseskomitéens kompetanseerklæring

- søknadsskjema med vedlegg
 

Tilsettingsutvalget  godkjenner bedømmelsen og tildeler Ståle Dingstad personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur.


Ståle Dingstad har dokumentert at han tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

50/2013

Kunngjøring av  stilling som professor II/førsteamanuensis II innen russisk politikk og samfunn ved det norske universitetssenteret i St. Petersburg
 

- fremlegg

- kunngjøring

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som professor II/førsteamanuensis II i russisk politkk og samfunn ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg.

Stillingen er for en periode på to år.

Enstemmig vedtatt

 

51/2013 Tilsetting av instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- fremlegg

- forslag til innstilling fra intervjukomiteen

- søknad, cv og refleksjonsnotat til de innstilte

 

Tilsettingutvalget tilsetter Kristian Emil Kristoffersen i stilling som instituttleder (SKO 1474) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Kristoffersen takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Tilsettingen er for en periode på fire år.

Enstemmig vedtatt

 

52/2013 Forlenget tilsetting i 50% stilling som universitetslektor i persisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

- fremlegg

- anmodning om forlenget tilsetting

Tilsettingsutvalget forlenger tilsettingen av Emil Madsen Brandt i 50% stilling som universitetslektor (SKO 1009) i persisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk i perioden 1.07.2013-30.06.2014.

Enstemmig vedtatt

 

53/2013 Søknad om seks måneders permisjon uten lønn og tilsvarende forskyvning av stipendiatperioden for Chalak Kaveh i stilling som universitetsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

- fremlegg

- søknad

- veileders vurdering

- anmodning om sakkyndig hjelp fra Norsk senter for menneskerettigheter

Tilsettingsutvalget innvilger Chalak Kaveh permisjon uten lønn fra stillingen som universitetsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie i seks måneder.

Stipendiatperioden forskyves tilsvarende permisjonen. Et eventuelt gjennomføringsstipend reduseres med seks måneder som følge av dette. Permisjonen legges inn i samlet tid, og gjennomføringsstipendet blir med dette maksimalt et halvt år.

Enstemmig vedtatt

 

54/2013 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen nordisk litteratur

- fremlegg

- bedømmelseskomitéens kompetanseerklæring

- kommentar til bedømmelseskomitéens kompetanseerklæring
- vedlegg til kommentar til bedømmelseskomitéens kompetanseerklæring

- svar på kommentar til bedømmelseskomitéens kompetanseerklæring
(fra komitéen)

- brev fra HF av 17.04.2013

- søknadsskjema med vedlegg

 

Tilsettingsutvalget  godkjenner bedømmelsen.

 

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Anne Eriksen

 

Publisert 23. apr. 2013 13:50 - Sist endret 26. apr. 2013 10:40