Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 13. mai  2013 kl 9.15-10.15

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Til stede: Einar Lie, Anne Eriksen (deltok ikke på sakene 58 og 59), Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Håkon Sjøvold

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

TUV-sak 56/2013) Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat ved prosjektet Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (57/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) - Religion in modern China ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (58/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) - Cultural History with emphasis on cultural encounters ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (59/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) -  Cultural History of Popular Religion ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak (60/2013) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (61/2013) Forlengelse av stilling som redaktør (SKO 1108) utover fylte 70 år ved Norsk Ordbok 2014

TUV-sak (62/2013) Godkjenning av innstilling - avhandling dr. philos

TUV-sak (63/2013) Godkjenning av professoropprykk innen tidlig middelalderhistorie

TUV-sak (64/2013) Godkjenning av professoropprykk innen middelalderhistorie

TVU-sak (65/2013) Tilsetting i 3 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) - Engelskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte 26. aprl 2013

 protokoll

 
B

Master Astrid Nomes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Astrid Nome har levert sin avhandling Connectives in Translation: Explicitation and Relevance.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Hans Petter Helland, Universitetet i Oslo
Professor Louis de Saussure, Université de Neuchâtel
Professor Sonia Vandepitte, Hogeschool Gent

Professor Hans Petter Helland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.04.2013

- Notat av 03.04.2013

Utsatt

C

Cand.philol. Ingeborg Lunde Vestads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Ingeborg Lunde Vestad har levert sin avhandling Barns bruk av fonogrammer. Om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Docent Monica Lindgren, Gøteborgs universitet
Førsteamanuensis Torill Vist, Universitetet i Stavanger
Professor Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo

Professor Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 16.04.2013

- Notat av 16.04.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Mathias Slåttholm Sagdahls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Mathias Slåttholm Sagdahl har levert sin avhandling The Prospects of Normative Pluralism.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Kjell Eyvind Johansen, Universitetet i Oslo
Associate professor Herlinde Pauer-Studer, University of Vienna
Associate professor Sara Stroud, McGill University

Professor Kjell Eyvind Johansen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 15.04.2013

- Notat av 09.04.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.polit. Lisa Camilla Ruuds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.polit. Lisa Camilla Ruud har levert inn avhandlingen Doing Museum Objects in late Eighteenth Century Madrid.

- Dekanens fullmakt av 09.04.2013

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.04.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Cand. philol. Brit Helene Lyngstads avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand. philol. Brit Helene Lyngstad har levert inn avhandlingen Kroppen som display. Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal.

- Dekanens fullmakt av 15.04.2013

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 01.04.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Bodhisattva Chattopadhyays avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Bodhisattva Chattopadhyay har levert inn avhandlingen Bangla Kalpabigyan: Science Fiction in a Transcultural Context.

- Dekanens fullmakt av 17.04.2013

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 16.04.2013

Dekanens vedtak tatt til orientering.

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
55/2013

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-

Arnt Maasø og Håkon Sjøvold

56/2013 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet  Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg (word)

- kunngjøring og utvidet søkerliste (pdf)

- komiteens forslag til innstilling av 31.03.2013 (pdf)

- CV og publikasjonsliste for de innstilte (pdf)

Tilsettingsutvalget tilsetter Jens Mangerud i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library  ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Mangerud takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

57/2013

Godkjenning av innstilling - avhandling dr. philos.

- framlegg (pdf)

- kopi av dekanens godkjenning av innstillingen (pdf)

- kopi av bedømmelseskomiteens innstilling til avhandlingen (pdf)

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

58/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) - Religion in modern China ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

- framlegg (pdf)

- intervjukomiteens innstilling

- sakkyndig komites innstilling

- kommentarer fra to av søkerne

- ekspertuttalelse  inkl dialog med komiteen

- CVer innstilte

- utvidet søkerliste

- sorteringskomiteens rapport

Tilsettingsutvalget tilsetter Koen Wellens i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Wellens takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom innstilte nummer to takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre. Hvis nummer tre takker nei, går tilbudet til nummer fire.

Koen Wellens har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette innen to år

Enstemmig vedtatt

59/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) - Cultural History with emphasis on cultural encounters ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

- framlegg (pdf)

- intervjukomiteens innstilling

- sakkyndig komites innstilling

- kommentarer fra søker

- CVer innstilte

- utvidet søkerliste

- sorteringskomiteens rapport

Hanne Lindemann fremmet et alternativt vedtaksforslag:

Saken sendes tilbake til instituttet for en fyldigere begrunnelse av én av søkernes pedagogiske kvalifikasjoner og egnethet.

Forslaget falt med 1 (Lindemann) mot 3 stemmer (Lie, Maasø og Sjøvold)

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Antje K. Flüchter i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Flüchter takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom innstilte nummer to takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre.

Antje K Flütcher har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette innen to år.

Vedtatt med tre stemmer (Lie, Maasø og Sjøvold) mot 1 stemme (Lindemann)

60/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) - Cultural History of Popular Religion ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

- framlegg (pdf)

- intervjukomiteens innstilling

- utdypende begrunnelse for rangeringen

- sakkyndig komites innstilling

- utdypende kommentarer fra sakkyndig komite

- CVer innstilte

- utvidet søkerliste

- sorteringskomiteens rapport

Tilsettingsutvalget tilsetter Dirk Johannsen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Johanssen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom innstilte nummer to takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre.

Dirk Johannsen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

61/2013 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- fremlegg

- intervjukomitéens innstilling

- sakkyndig komités innstilling

- kommentar til sakkyndig komités innstilling

- søknad innstilte

- kunngjøring

- utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ellen Rebecca Rees i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Rees takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom innstilte nummer to takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre.

 

Rees har dokumentert fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

62/2013 Forlengelse av stilling som redaktør (SKO 1108) utover fylte 70 år ved Norsk Ordbok 2014

- fremlegg

- søknad om forlengelse av stilling

- budsjett 2013

Tilsettingsutvalget forlenger Kåre Skadbergs tilsetting i stilling som redaktør (SKO 1108) ved Norsk Ordbok 2014 fra og med 01.07.2013 til og med 30.06.2014.

Enstemmig vedtatt

63/2013 Godkjenning av professoropprykk innen fagområde tidlig middelalderhistorie

-framlegg (pdf)

- søknad med vedlegg (pdf)

- bedømmelseskomiteens innstilling (pdf)

- dokumentasjon pedkomp

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at Ildar Garipzanov gis professoropprykk innen fagområde tidlig middelalderhistorie.

Garipzanov har dokumentert fullført pedagogisk baiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

64/2013 Godkjenning av professoropprykk innen fagområde middelalderhistorie

- framlegg (pdf)

- søknad med vedlegg (pdf)

- bedømmelseskomiteens innstilling (pdf)

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at Hans Jacob Orning gis professoropprykk innen fagområde middelalderhistorie.

Orning har ikke dokumentert fullført pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette innen to år.

Enstemmig vedtatt

65/2013 Tilsetting i tre stillinger som førsteamanuensis i engelskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- framlegg

- intervjukomitéens innstilling (pdf)

- kunngjøring (pdf)

- utvidet søkerliste (pdf)

- sakkyndig komitéens vurdering (doc)

- sorteringskomitéens vurdering (docx)

- merknad fra to søkere

- cv og publikasjonsliste for de innstilte.

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Michael S. Lundblad, Paul Goring og Tina Skouen i de tre stillingene som førsteamanuensis i engelskspråklig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom noen av de 3 første takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4.

Paul Goring og Tina Skouen har dokumentert at de har pedagogisk basiskompetanse. Det forutsettes at Michael S. Lundblad  skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av to år.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Arnt Maasø Håkon Sjøvold

 

Publisert 13. mai 2013 09:07 - Sist endret 13. mai 2013 11:42