Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 08.09. 2014 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Trine Syvertsen deltok på behandling av sak 126, 129, 130 og 131.

 

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-H

 

TUV-sak (120/2014) Søknad om opprykk etter kompetanse innen feltet Ibsenstudier ved Ibsensenteret, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (121/2014) Søknad om opprykk etter kompetanse innen feltet allmenn litteraturvitenskap, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (122/2014) Søknad om opprykk etter kompetanse innen feltet russisk lingvistikk, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak (123/2014) Søknad om forlengelse av tilsettingsperioden for senterleder Bjarne Rogan ved senter for fransk-norsk forskningssamarbeid i Paris

TUV-sak (124/2014) trukket

TUV-sak (125/2014) Tilsetting av professor II (SKO 8013) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (126/2014) Klage på oppsigelse på grunn av bortfall av arbeid

TUV-sak (127/2014) Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design" ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (128/2014) Søknad om forlengelse av midlertidig tilsetting i 60% stilling som førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak (129/2014) Utlysning av stilling som fireårig postdoktor innen journalistikk og politisk kommunikasjon POLKOM ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (130/2014) Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat innen lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (131/2014) Utlysning av stilling som postdoktorinnen lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak (132/2014) trukket

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Jon Mikkel Broch Ålviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Jon Mikkel Broch Ålvik har levert inn avhandlingen Scratching the surface. Marit Larsen and Marion Ravn: Popular Music and Gender in a Transcultural Context
 

- Dekanens fullmakt av 30.06.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 26.06.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Cand.philol. Finn Iunkers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Finn Iunker har levert inn avhandlingen Der Jasager (erste Fassung). Text, frühe Rezeption und Einverständnis als Einwilligung

- Dekanens fullmakt av 19.06.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 12.06.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Lisbeth Skogstrands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Lisbeth Skogstrand har levert inn avhandlingen Warriors and other Men. Notions of Masculinity from the Late Bronze Age to the Early Iron Age

- Dekanens fullmakt av 05.08.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 04.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Johanne Kielland Servolls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Johanne Kielland Servoll har levert sin avhandling Den norske auteuren. En begrepshistorisk analyse

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Anne Marit Myrstad, NTNU
Professor Tytti Soila, Stockholms Universitet
Professor Espen Ytreberg, Universitetet i Oslo
 
Professor Espen Ytreberg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 02.07.2014

- Notat av 19.06.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Cand.philol. Lotte Eigelands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Lotte Eigeland har levert sin avhandling Maskinmennesket i steinalderen. Endring og kontinuitet i steinteknologi fram mot neolitiseringen av Øst-Norge

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo
Professor Kjel Knutsson, Uppsala Universitet
Instituttleder Marianne Skandfer, Universitetet i Tromsø
 
 
Førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 04.08.2014

- Notat av 11.08.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Birgitte Sandves avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Birgitte Sandve har levert sin avhandling Staging the real’: identity politics and urban space in mainstream Norwegian rap music

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius, UiO
Professor Tony Mitchell, University of Technology, Sydney
Professor Susanna Välimäki, Universitetet i Turku
 
Førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11.08.2014

- Notat av 01.08.2014

 


Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Cand.philol. Terje Colbjørnsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Terje Colbjørnsen har levert sin avhandling Continuity in Change. Case studies of digitalization and innovation in the Norwegian book industry 2008 – 2012.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Anders Fagerjord, Universitetet i Oslo
Professor Stig Hjarvard, Københavns universitet
Lektor Ann Steiner, Lunds Universitet
 
Førsteamanuensis Anders Fagerjord, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11.08.2014

- Notat av 28.07.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
119/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hans Robin Solberg og Hanne Lindemann

120/2014 Søknad om opprykk etter kompetanse innen feltet Ibsenstudier ved Ibsensenteret, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- fremlegg

- søknad om opprykk

- sakkyndig komites rapport

 

Tilsettingsutvalget tilkjenner Ellen Rebecca Rees opprykk til professor etter kompetanse innen fagfeltet Ibsenstudier.

Rees har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

121/2014 Søknad om opprykk etter kompetanse innen feltet allmenn litteraturvitenskap, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

- fremlegg

- søknad om opprykk

- sakkyndig komites rapport

 

 

Tilsettingsutvalget tilkjenner Christian Refsum opprykk til professor etter kompetanse innen fagfeltet allmenn litteraturvitenskap.

Refsum har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

122/2014 Søknad om opprykk etter kompetanse innen feltet russisk lingvistikk, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

- fremlegg

- søknad om opprykk

- sakkyndig komites rapport

 

Tilsettingsutvalget tilkjenner Atle Grønn opprykk til professor etter kompetanse innen fagfeltet russisk lingvistikk.

Grønn har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

123/2014 Søknad om forlengelse av tilsettingsperioden for senterleder Bjarne Rogan ved senter for fransk-norsk forskningssamarbeid i Paris

- fremlegg

- kunngjøringen

- vedtak om tilsetting

 

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forlengelse av tilsettingsperioden for senterleder Bjarne Rogan ved senter for fransk-norsk forskningssamarbeid i Paris i perioden 01.01. - 30.06.2016.

Enstemmig vedtatt

124/2014 trukket

 

 
125/2014 Tilsetting av førsteamanuensis II (SKO 8013) 20 % stilling ved Institutt for musikkvitenskap - fremlegg

- kunngjøringen

- utvidet søkerliste

- rapport fra sakkyndig komite

- innstillingen

- cv og publikasjonsliste for den innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter David Levin i stilling som førsteamanuensis II (SKO 8013) (20 % stilling) ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 5 år.

Dersom Levin takker nei må stillingen kunngjøres pånytt.

Det forutsettes at Levin har eller skaffer seg pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

126/2014 Klage på oppsigelse på grunn av bortfall av arbeid

-fremlegg

-klager

-saksdokumenter

 

Tilsettingsutvalget opprettholder oppsigelsene på grunn av bortfall av arbeid og oversender klagene til universitetsstyret for ny behandling.

For øvrig vises til b-protokoller.

Enstemmig vedtatt

127/2014 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design" ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- Fremlegg

- Kunngjøring og utvidet søkerliste

- Komiteens forslag til innstilling av 13.08.2014

- Vurderingsskjema for søkerne

- CV og publikasjonslister for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingrid Hallan Rashidi og Beata Labuhn i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet "Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the Histroy of Design" ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingene er for en periode på tre år.

Dersom en eller begge takker nei, utlyses stillingen(e) på nytt.

Enstemmig vedtatt

128/2014 Søknad om forlengelse av midlertidig tilsetting i 60% stilling som førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap

- fremlegg

- amnodning

- cv

 

Tilsettingsutvalget godkjenner at Tanja Orning får forlenget midlertidig tilsetting i 60 % stilling som førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for perioden 01.01.15-31.10.15.

Enstemmig vedtatt

129/2014 Utlysning av stilling som fireårig postdoktor innen journalistikk og politisk kommunikasjon POLKOM ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Utlysningstekst

 

Tilsettingsutvalget vedtar utlysning av fireårig stilling som postdoktor innen journalistikk og politisk kommunikasjon POLKOM ved Institutt for medier og kommunikasjon. Midlene kommer delvis fra HFs strategiske satsningsområder.

Enstemmig vedtatt

130/2014 Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

- Kunngjøring

- Anmodning

-

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.Midlene kommer fra HFs strategiske satsningsområder.

Enstemmig vedtatt

131/2014 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) innen lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

- Fremlegg

 -Kunngjøring

- Anmodning

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor(SKO 1352) innen lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år med 10% undervisnings- og administrasjonsandel. Midlene kommer fra HFs strategiske satsningsområder.

Enstemmig vedtatt

132/2014 Sak trukket

 

 

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Hans Robin Solberg

 

Publisert 9. sep. 2014 09:19 - Sist endret 19. sep. 2014 09:08