Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 17.10. 2014 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Trine Syvertsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

 

TUV-sak (153/2014) Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (154/2014) Kunngjøring av midlertidig stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (155/2014) Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (156/214) Klage på vedtak – avhandling ph.d.

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Kristoffer Lidéns avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kristoffer Lidén har levert inn  avhandlingen Between Intervention and Sovereignty: Ethics of Liberal Peacebuilding and the Philosophy of Global Governance


- Dekanens fullmakt av 25.09.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.09.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Annika Bøstein Myhrs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Annika Bøstein Myhr har levert sin avhandling Memories out of Place and Season. England, Germany, Russia, Estonia, and Norway in Migration Literature Since 1989

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Associate Professor Sten Pultz Moslund, University of Southern Denmark
Professor Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo
Professor Ulrich Schmid, Universität St. Gallen

Professor Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 23.09.2014

- Notat av 18.09.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Bjørn Sverre Hol Haugens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Bjørn Sverre Hol Haugen har levert sin avhandling Virkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Knut Aukrust, Universitetet i Oslo
Professor Tine Damsholt,Københavns universitet.
Fil.dr. Lizette Gradén, Myndigheten Livrustkammaren, Skokloster, och Stiftelsen Hallwylska Museet, Stockholm

Professor Knut Aukrust, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 17.09.2014

- Notat av 15.09.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
152/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Arnt Maasø og Hanne K Lindemann

153/2014 Søknad om permisjon fra stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg

- søknad om ulønnet permisjon

- anbefaling fra institutt

- regneark for forlengelse av postdokperiode

 

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om permisjon uten lønn i to måneder for Susanne Østbye Sæther, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

 

 

154/2014 Kunngjøring av midlertidig stilling som førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

- anmodningsskjema

-

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av midlertidig stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen vil skje for periode 01.01.2015 - 30.06.2017.

Enstemmig vedtatt

155/2014 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 - fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

- anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Enstemmig vedtatt

 

156/2014

Klage på vedtak – avhandling ph.d.

- Kopi av klage

- Kopi av uttalelse fra instituttet

- Kopi av svar på oversendelse av komiteforslag

 

Tilsettingsutvalget opprettholder vedtaket om at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til bedømmelse i omarbeidet skikkelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak. Saken oversendes til Den sentrale klagenemnd ved universitetet til avgjørelse.

Enstemmig vedtatt

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
   
Arnt Maasø Hanne K Lindemann

 

Publisert 17. okt. 2014 09:53 - Sist endret 17. okt. 2014 09:53