Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 28.11. 2014 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Trine Syvertsen, Hanne Gram Simonsen, Arnt Maasø, Hanne K Lindemann og Hans Robin Solberg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Liv Eldbjørg Simensen

Til orientering: Sakene A-G

 

 

TUV-sak (181/2014) Utlysning av åremålsstilling som senterleder SKO 1475  ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak (182/2014) Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (183/2014) Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (184/2014) Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (185/2014) Tilsetting i treårig midlertidig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (186/2014) Tilsetting ved kallelse i toårig stilling som professor II (SKO 8013) i medievitenskap innen journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak (187/2014) Permisjon fra stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma.

TUV-sak (188/2014) Godkjenning av innstilling - avhandling ph.d.

TUV-sak (189/2014) Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak (190/2014) Utlysning av midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i gresk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Birgitte Sandves avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Birgitte Sandve har levert inn avhandlingen Staging the real’: identity politics and urban space in mainstream Norwegian rap Music.

- Dekanens fullmakt av 31.10.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.10.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Johanne Kielland Servolls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Johanne Kielland Servoll har levert inn avhandlingen Den norske auteuren. En begrepshistorisk analyse.

- Dekanens fullmakt av 03.11.2014

-Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.11.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Mandlenkosi Mpofus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Mandlenkosi Mpofu har levert sin avhandling ICTs in Struggle for Democracy: Civil Society, Democratisation and Organisational Forms in the Zimbabwean Crisis, 2000 – 2013.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes: 
Professor Knut Lundby, University of Oslo
Dr. Dumisani Moyo, The Open Society Initiative for Southern Africa
Professor Herman Wasserman, University of Cape Town

Professor Knut Lundby, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 03.11.2014

- Notat av 29.10.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.philol. Sigurd Sørlies avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Sigurd Sørlie har levert sin avhandling Solkors eller hakekors. Nordmenn i Waffen-SS 1941-1945.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:
Professor emeritus Hans Fredrik Dahl, Universitetet i Oslo
Professor emeritus Ole Kristian Grimnes, Universitetet i Oslo
Professor May-Brith Ohman Nielsen, Universitetet i Agder

Professor emeritus Ole Kristian Grimnes, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 04.11.2014

- Notat av 05.10.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Cand.philol. Terje Colbjørnsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Terje Colbjørnsen har levert inn avhandlingen Continuity in Change. Case studies of digitalization and innovation in the Norwegian book industry 2008 – 2012

- Dekanens fullmakt av 11.11.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.11.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Julie Sandberg Kleivas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Julie Sandberg Kleiva har levert inn avhandlingen Le silence de celle qui laisse rêveur: Apparitions et réapparitions de l'image d'Artine dans la poésie de René Char.

- Dekanens fullmakt av 11.11.2014

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.11.2014

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
180/2014

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

 

181/2014 Utlysning av åremålsstilling som senterleder SKO 1475  ved Det norske institutt i Roma

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

 

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av åremålsstilling som senterleder ved Det norske institutt i Roma (SKO 1475).

Tilsettingsperioden er 4 år.

Enstemmig vedtatt.

 

182/2014 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 i klassiske språk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg

- kunngjøring og utvidet søkerliste

- komiteens forslag til innstilling av 6. november 2014

- CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Carlos Hernández Garcés i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Garcés takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Stillingen er finansiert av strategiske midler.

Enstemmig vedtatt.

183/2014 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg

- kunngjøringstekst og utvidet søkerliste

- komiteens forslag til innstilling av 6. november 2014

- sakkyndig vurdering av 5. september 2014

- sorteringskomiteens vurdering av 29. januar 2014

- merknader til sorteringskomiteens vurdering

- CV og publikasjonsliste for den innstilte

- dokumentasjon på pedagogisk basiskompetanse

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Vera Beyer i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Beyer takker nei, går saken tilbake til instituttet.

TUV godkjenner Beyers utdanning i pedagogikk som ekvivalent av pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt.

184/2014

Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

kunngjøringstekst og utvidet søkerliste

Innstilling

CV og ev. publikasjonslister

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Synne Tollerud Bull, Linn Sandberg og Maria Moseng i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom en av disse tre takker nei til stilling, går tilbudet videre til nr 4. Dersom nr 4 takker nei, går tilbudet til nr 5, og dersom nr 5 takker nei, går tilbudet til nr 6.

Stillingene er finansiert av strategiske midler.

Enstemmig vedtatt.

 

185/2014 Tilsetting i treårig midlertidig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

kunngjøringstekst og utvidet søkerliste

Innstilling

CV og ev. publikasjonslister

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Marius Øfsti i treårig midlertidig stilling (vikariat) som universitetslektor (SKO 1009) i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Dersom Øfsti takker nei til stilling, går tilbudet til nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt.

186/2014 Tilsetting ved kallelse i toårig stilling som professor II (SKO 8013) i medievitenskap innen journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Monika Djerf-Pierre ved kallelse i toårig stilling som professor II (SKO 8013) i medievitenskap innen journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt.

187/2014 Permisjon fra stilling som postdoktor ved Det norske institutt i Roma

fremlegg

søknad om permisjon uten lønn

anbefaling fra instituttet

regneark for forlengelse av stipendperiode

 

Tilsettingsutvalget innvilger søknad om permisjon uten lønn for Thomas Foerster, og postdoktorstillingen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt.

188/2014 Godkjenning av innstilling – avhandling ph.d.

- saksframlegg

- kopi av komiteens foreløpige vurdering

- kopi av komiteens endelige innstilling

- kopi av kandidatens merknader


 

 

 

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til bedømmelse i omarbeidet skikkelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt.

189/2014 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg

- kunngjøringstekst og utvidet søkerliste

- innnstilling

- CV og publikasjonsliste til innstilte

 

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Peter Fritz i stilling som postdoktor (SKO 1352) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisning og administrasjon.

Dersom Fritz takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4. og nr. 5.

Stillingen er finansiert av strategiske midler.

Enstemmig vedtatt.

190/2014 Utlysning av midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i gresk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

- fremlegg

- forslag til kunngjøringstekst

- anmodningsskjema

 

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring midlertidig stilling som universitetslektor i gresk ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for perioden 01. august 2015 - 31.12.2018.

Enstemmig vedtatt.

 

 

Trine Syvertsen Thorbjørn Nordbø
Hanne Gram Simonsen Arnt Maasø
sign sign

 

Publisert 25. nov. 2014 15:07 - Sist endret 28. nov. 2014 12:31